Rapport fra konserntillitsvalgt

Forutsetningen for å kunne ha et velfungerende arbeidsliv er god kontakt og god dialog mellom partene, i tillegg til stor åpenhet og gjensidig forståelse for felles utfordringer.

Siden etableringen av Polaris Media i oktober 2008 har tillitsvalgte og ledelse jobbet tett sammen for å bygge en tillitsvalgtstruktur som både favner den store bredden i virksomheten innen konsernet - Polaris Media omfatter mange små og mellomstore og ett stort mediehus, distribusjonsselskap, økonomisenter, telefontjenester og trykkerier – og som samtidig gir de ansatte muligheten til å ha innflytelse på hverdagen sin og til å kunne bidra med forslag til løsninger når utfordringer dukker opp.

Tillitsvalgtordningen er bygget opp etter samme lest som konsernet; en overordnet «administrasjon» i form av konserntillitsvalgt på heltid og et konsernutvalg bestående av seks tillitsvalgte fra alle de fire underkonsernene og med stor bredde i forbundstilknytning. Valgene gjøres på den årlige Polariskonferansen, der klubbledere i alle bedrifter i utgangspunktet skal være representert.

I tillegg til årsmøte og faglig samling for de tillitsvalgte, er Polariskonferansen arenaen hvor klubblederne/tillitsvalgte møter konsernets ledelse for å bli orientert om situasjonen i Polaris Media og om planer, økonomi og utfordringer på ulike forretningsområder. I tillegg skal man sette av tid til å drøfte overordnede fellessaker angående konsernet Polaris Media ASA. Dette er regulert i «Medbestemmelsesavtale for Polaris Media ASA».

Denne avtalen ble utarbeidet og nedfelt gjennom et omfattende og tosidig arbeid med deltakelse fra ledelse og tillitsvalgte. Naturlig nok har det vært behov for å justere den første utgaven noe etter hvert som veien er blitt til. Det vil sikkert også bli nødvendig med nye diskusjoner om innholdet og rammeverket etter hvert som mediebransjen endres og arbeidsdagene får nytt innhold. Viktigst av alt er likevel, som jeg skrev innledningsvis, at det er et godt samarbeidsklima innad i konsernet.

Det gode samarbeidsklimaet kan bare beholdes hvis man gir de tillitsvalgte muligheten til å bidra i viktige diskusjoner når behovet er der, og i det daglige kunne ha tett kontakt med de medarbeiderne man som tillitsvalgt representerer.

Det er derfor viktig at konsernledelsen også i tiden fremover signaliserer klart at de tillitsvalgte er viktige samarbeidspartnere, og at det ikke er noe ønske om å redusere aktiviteten eller minske den økonomiske støtten til tillitsvalgtarbeidet.

Problemet i tillitsvalgtapparatet i Polaris Media er i perioder at svært mange velger bort fagforeningsarbeid og viktige møter/samlinger fordi man ikke har samvittighet til å være borte fra arbeidsplassen. Dette bl.a. fordi man vet at kolleger da må stå på ekstra i en fra før alt for hektisk hverdag. Dette er en utfordring vi må forsøke å løse til det beste for alle.

Arbeidsåret 2013 for meg som konserntillitsvalgt har vært preget av gjennomføringen av Prosjekt 2015, som var og er et nødvendig omstillingsprogram for å styrke konsernets muligheter til å satse på videre utvikling i en krevende, ny og stadig mer digital medieverden. Når 80-100 kolleger forsvinner ut døren i løpet av tre år, kommer det imidlertid en del utfordringer, både på det menneskelige plan og rent organisatorisk. Det har vært viktig å sørge for at alle blir behandlet likt, og at det ikke blir satt unødig press på enkeltpersoner. Jeg synes konsernet og enkeltbedrifter har taklet dette på en fullt ut akseptabel måte. Igjen har det vist seg at et godt samarbeid med de tillitsvalgte har gjort disse prosessene enklere.

Konsernets store digitale strategiprosjekt er vår nye, felles utfordring. Igjen inviterte konsernledelsen de tillitsvalgte inn i prosjektet på et tidlig stadium, der vi utpekte en referansegruppe satt sammen av spesielt engasjerte og kvalifiserte «digitale» hoder blant de tillitsvalgte. Disse har fått følge prosjektet på nært hold nærmest fra dag én. Vi føler at diskusjonene med ledelsen, og innspillene fra de tillitsvalgte, har vært en styrke for gjennomføringen og satser på at det kan følges opp videre i prosjektet.

Som tidligere år har jeg gjennom hele 2013 lagt stor vekt på hyppig kontakt med, og løpende informasjon til, klubbledere og andre tillitsvalgte. På mine reiser til alle selskapene i hele polarisland har jeg hatt gode og nyttige møter med både ansatte og ledelse. Min interne informasjonsavis «Polarisposten» kom i 2013 ut hele 26 ganger, i gjennomsnitt altså hver andre uke.

Jeg har også hatt stort utbytte av å delta på årsmøtene i alle underkonsernutvalgene (TUN, SAMU, TAG og UKU Trykk). Også i konsernlaget NJ Polaris møter jeg jevnlig, jeg har tett kontakt med de konserntillitsvalgte i Amedia og Schibsted Norge, og deltar også på enkelte møter i det såkalte Kysten Rundt-samarbeidet, hvor NJ-organiserte i Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fedrelandsvænnen, Aftenposten og VG samles for faglig utdypning. I tillegg er jeg som konserntillitsvalgt observatør i konsernstyret.

 Ulf Dalheim
Konserntillitsvalgt
Polaris Media ASA

Legg til i min rapport