Foto: Lena Knutli

Konsernsjefens beretning

2013 var et spennende, men krevende år for mediebransjen. Den digitale transformasjonen har skutt ordentlig fart med betydelig økt utbredelse av smarttelefoner og lesebrett, som nå har blitt allemannseie i alle aldersgrupper. Dette stiller store krav til alle mediehus om å ha gode og oppdaterte innholds- og annonseprodukter på alle plattformer.

Vi hadde i 2013 stor fremgang i brukertallene for mobil og lesebrett, men også nettavisene i Polaris Media viste klar fremgang, spesielt i andre halvår. De digitale inntektene økte med 12 prosent i forhold til året før og nærmet seg 200 millioner kroner. Dette er bra, men ikke godt nok. Vi tåler sammenligning med de fleste i bransjen, men vi har fortsatt mye å lære av VG, som ligger langt foran andre mediehuskonsern i den digitale transformasjonen.

Hovedfokus i det omfattende strategiske arbeidet, har vært, og er, å øke de digitale inntektene betydelig. Dette skal skje gjennom nye produkter og forbedrede produkter. Vi har et godt utgangspunkt for å oppnå dette i årene som kommer. Det ble understreket da Adresseavisen 15. desember etter lengre tids arbeid kunne sende ut første utgave av SøndagsAdressa, det første produktet som krever brukerregistrering i Adresseavisen. Produktet er meget bra og har blitt godt mottatt i markedet.

Det er også flott å se resultatene av Sunnmørspostens satsing på datastøttet journalistikk, noe som har gitt flere priser, og det blir spennende å følge iTromsøs omfattende digitale satsing. Det var også svært hyggelig og imponerende at Romsdals Budstikke i mai fikk prisen som Årets Avis i Norge.

Samlet oppnådde mediehusene en EBITDA omtrent på nivå med fjoråret. Det er bra i et krevende år. Spesielt vil jeg trekke frem de lokale mediehusene i Adresseavisen Gruppen som viste betydelig resultatfremgang. Prosjekt 2015 blir gjennomført etter planen i hele konsernet, og det er en viktig premiss for de relativt gode resultater vi har oppnådd.

Polaris Trykk fikk et noe svakere resultat enn året før, men det er likevel tilfredsstillende. Spesielt har Polaris Trykk Trondheim gjort det bedre enn forventet. Økt effektivitet og produktivitet har bidratt til å motvirke effekten av reduserte inntekter som følge av bortfall av flere bilag. I år blir det spennende med installering av ny presse i Trondheim. Installasjonen inkluderer også en 32-siders heatset-presse, og den vil kunne bidra til økte inntekter gjennom forbedrede avis- og reklameprodukter. Polaris Trykk er en viktig del av Polaris Media. De gode økonomiske resultatene gjennom en årrekke har bidratt til konsernets sterke finansielle posisjon.

Vi har stor tro på at vi skal lykkes med den digitale transformasjonen, slik at alle våre mediehus inntar ledende posisjoner på alle plattformer i sine lokale og regionale markeder. Det presset vi nå opplever på inntektssiden både i mediehusene og i Polaris Trykk, gjør at effektiviseringen må fortsette. I tillegg til at Prosjekt 2015 blir gjennomført etter planen, vil vi i årene som kommer spesielt fokusere på tiltak innen trykk og distribusjon for å styrke rammebetingelsene for mediehusene. Vi vil også arbeide hardt for ytterligere å øke de eksterne inntektene fra disse to områdene.

Nye pensjonsregler er nylig vedtatt i Stortinget. Dette gjør at forhandlingene nå kan komme i gang i konsernet for å endre dagens ytelsesordninger, slik svært mange norske bedrifter allerede har gjort. Ambisjonen er likevel at Polaris Media fortsatt skal ha attraktive pensjonsordninger for sine ansatte.

Prioritet nummer en i det nye året vil uansett være å øke de digitale inntektene betydelig. På den måten har vi tro på at også de totale inntektene vil øke, slik at vi fortsatt vil oppnå gode økonomiske resultater – til det beste både for ansatte og eiere.

Jeg vil takke alle ansatte for flott innsats også dette året. Offensivitet og vilje til endring preger de ansatte i Polaris Media, noe som er avgjørende for at konsernet skal lykkes i medie- og trykkerimarkedet i årene som kommer. Jeg vil også takke de tillitsvalgte for godt samarbeid.

 

Per Axel Koch
Konsernsjef

Legg til i min rapport