Dette er Polaris Media

Polaris Media ASA er et uavhengig medie- og trykkerikonsern som ble etablert gjennom sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA) og Harstad Tidende Gruppen AS den 20. oktober 2008, og selskapet ble samme dag børsnotert. Konsernet ble etter oppkjøpet av Edda Medias enheter på Nordvestlandet i april 2009, det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark og er i dag Norges tredje største mediehus- og trykkerikonsern. Virksomheten er organisert i fem hoveddatterselskaper:

 • Adresseavisen Gruppen
 • Harstad Tidende Gruppen
 • Polaris Media Nordvestlandet
 • Polaris Trykk
 • Polaris Eiendom

Polaris Media består av 31 lokale- og regionale mediehus, de fleste med ledende lokale og regionale posisjoner. Mediehusene har til sammen 1,4 millioner ukentlige brukere på nett og 0,6 millioner ukentlige brukere på mobil og ca 740.000 daglige lesere på papir (55 prosent markedsandel blant avisleserne i hele markedsområdet).

Polaris Trykk er den ledende trykkeriaktøren fra Nordvestlandet til Finnmark og er en av Norges ledende trykkeriaktører. Konsernet trykker totalt 77 aviser, i tillegg til et betydelig antall lokale, regionale og nasjonale oppdrag i siviltrykkmarkedet.

I tillegg eier Polaris Media viktige strategiske posisjoner i selskaper som FINN.no (10,1%), Avisa Nordland (38%), Cxense (13,4%) og Trønder Avisa (10,1%)

Vår visjon

Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og den foretrukne annonsekanal og markedsplass i sine regioner, med spesielt fokus på digitale og papirbaserte produkter. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med en sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Vår formålsparagraf

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan for å realisere formålet foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Våre strategiske hovedmålsetninger

 • Styrke det enkelte mediehus sin posisjon gjennom bedret produkttilbud i alle kanaler
 • Bli ledende på digitale medier i våre markeder
 • Være en av Norges ledende trykkeriaktører
 • Oppnå sterke økonomiske resultater

Vår strategi

 • Videreutvikle nr. 1-posisjoner og øke distribusjonskraften i alle kanaler. Hvert enkelt mediehus og Medielaben i Adresseavisen arbeider kontinuerlig med produktutvikling for å etablere nr. 1-posisjoner og øke den digitale distribusjonskraften.
 • Utvikle attraktive forretningsmodeller som øker kapitaliseringen, spesielt på digitale flater. Konsernets digitale inntekter økte med 12% prosent fra 2012 til 2013, hovedsakelig drevet av økende inntekter fra mobiltilpasset annonsering og salg av eAvis. Polaris Media iverksatte i 2013 et digitalt konsernstrategiprosjekt for å styrke den digitale utviklingen og veksten i digitale inntekter ytterligere.
 • Utnytte kapasiteten i trykkeriene. Polaris Trykk har en ledende posisjon som trykkeriaktør i markedsområdet Nordvestlandet til Finnmark. I tillegg har Polaris Trykk etablert en sterk posisjon i det nasjonale siviltrykkmarkedet og intensiverer markedsarbeidet for å vinne stadig flere siviltrykkoppdrag. Per i dag trykker Polaris Trykk 25 interne aviser og 52 eksterne aviser. Med siviltrykkomsetningen utgjør eksterne trykkeriinntekter 60% av inntektene til Polaris Trykk i 2013.
 • Tilpasse organisasjonen og kostnadsstrukturen til den nye innholdsproduksjonen. Polaris Media iverksatte i 2012 et forbedringsprogram, Prosjekt 2015, for å effektivisere driften og øke de digitale inntektene. Ambisjonsnivået er å oppnå resultatforbedrende tiltak på 130-145 mill. med helårseffekt fra 2016, herav 120-135 mill. i kostnadsbesparelser og en nedbemanning på ca 100 årsverk. Prosjektet er viktig for at Polaris Media fortsatt skal levere gode resultater i årene som kommer og sikre god utviklingskraft. I 2013 er det realisert 56 mill. i kostnadseffekt fra Prosjekt 2015.
 • Polaris Media sin strategi er ytterligere utdypet i Styrets beretning, Konsernsjefens beretning og i redegjørelsen for Digital utvikling

Vår redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Les mer om den redaksjonelle organiseringen i konsernet her eller gå til Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2013.

Vår rolle som samfunnsaktør

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet, og dekker et stort geografisk område i Norge. Til denne virksomheten medfølger et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har. Grovt sett strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret som ivaretas i selskapsstrukturen.

Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av våre virksomheter har eksistert i flere hundre år. Ingen av disse bedriftene ville eksistert i dag om man ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Konsernets virksomhet er gjennomgående tuftet på sunne etiske standarder og høy integritet. Et bevisst arbeid med samfunnsansvaret er avgjørende for over tid å sikre tilliten til produktene og merkevarene til selskapene i Polaris Media.

Polaris Media er kjennetegnet ved en relativt desentralisert struktur med høy grad av selvstendighet i selskapene. Den redaksjonelle og kommersielle virksomheten i Polaris Media utøves gjennom merkevarer med sterk lokal, regional og til dels også nasjonal forankring. Motivert av at samfunnsansvaret står sterkt i virksomhetene i Polaris Media, og at det å ivareta samfunnsansvaret er kritisk for over tid å sikre den redaksjonelle og forretningsmessige integriteten, har Polaris Media definert felles strategiske retningslinjer for samfunnsansvar som inkluderer policies og oppfølgingsprosedyrer. Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her. Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt i redaksjonene og i bl.a. den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, Norsk Presseforbund og PFU. Det skrives også egen redaksjonell årsrapport hvor samtlige ansvarlige redaktører bidrar.

Legg til i min rapport