Vår virksomhet

Foto: Lena Knutli

Konsernsjefens beretning

2013 var et spennende, men krevende år for mediebransjen. Den digitale transformasjonen har skutt ordentlig fart med betydelig økt utbredelse av smarttelefoner og lesebrett, som nå har blitt allemannseie i alle aldersgrupper. Dette stiller store krav til alle mediehus om å ha gode og oppdaterte innholds- og annonseprodukter på alle plattformer.

Vi hadde i 2013 stor fremgang i brukertallene for mobil og lesebrett, men også nettavisene i Polaris Media viste klar fremgang, spesielt i andre halvår. De digitale inntektene økte med 12 prosent i forhold til året før og nærmet seg 200 millioner kroner. Dette er bra, men ikke godt nok. Vi tåler sammenligning med de fleste i bransjen, men vi har fortsatt mye å lære av VG, som ligger langt foran andre mediehuskonsern i den digitale transformasjonen.

Hovedfokus i det omfattende strategiske arbeidet, har vært, og er, å øke de digitale inntektene betydelig. Dette skal skje gjennom nye produkter og forbedrede produkter. Vi har et godt utgangspunkt for å oppnå dette i årene som kommer. Det ble understreket da Adresseavisen 15. desember etter lengre tids arbeid kunne sende ut første utgave av SøndagsAdressa, det første produktet som krever brukerregistrering i Adresseavisen. Produktet er meget bra og har blitt godt mottatt i markedet.

Det er også flott å se resultatene av Sunnmørspostens satsing på datastøttet journalistikk, noe som har gitt flere priser, og det blir spennende å følge iTromsøs omfattende digitale satsing. Det var også svært hyggelig og imponerende at Romsdals Budstikke i mai fikk prisen som Årets Avis i Norge.

Samlet oppnådde mediehusene en EBITDA omtrent på nivå med fjoråret. Det er bra i et krevende år. Spesielt vil jeg trekke frem de lokale mediehusene i Adresseavisen Gruppen som viste betydelig resultatfremgang. Prosjekt 2015 blir gjennomført etter planen i hele konsernet, og det er en viktig premiss for de relativt gode resultater vi har oppnådd.

Polaris Trykk fikk et noe svakere resultat enn året før, men det er likevel tilfredsstillende. Spesielt har Polaris Trykk Trondheim gjort det bedre enn forventet. Økt effektivitet og produktivitet har bidratt til å motvirke effekten av reduserte inntekter som følge av bortfall av flere bilag. I år blir det spennende med installering av ny presse i Trondheim. Installasjonen inkluderer også en 32-siders heatset-presse, og den vil kunne bidra til økte inntekter gjennom forbedrede avis- og reklameprodukter. Polaris Trykk er en viktig del av Polaris Media. De gode økonomiske resultatene gjennom en årrekke har bidratt til konsernets sterke finansielle posisjon.

Vi har stor tro på at vi skal lykkes med den digitale transformasjonen, slik at alle våre mediehus inntar ledende posisjoner på alle plattformer i sine lokale og regionale markeder. Det presset vi nå opplever på inntektssiden både i mediehusene og i Polaris Trykk, gjør at effektiviseringen må fortsette. I tillegg til at Prosjekt 2015 blir gjennomført etter planen, vil vi i årene som kommer spesielt fokusere på tiltak innen trykk og distribusjon for å styrke rammebetingelsene for mediehusene. Vi vil også arbeide hardt for ytterligere å øke de eksterne inntektene fra disse to områdene.

Nye pensjonsregler er nylig vedtatt i Stortinget. Dette gjør at forhandlingene nå kan komme i gang i konsernet for å endre dagens ytelsesordninger, slik svært mange norske bedrifter allerede har gjort. Ambisjonen er likevel at Polaris Media fortsatt skal ha attraktive pensjonsordninger for sine ansatte.

Prioritet nummer en i det nye året vil uansett være å øke de digitale inntektene betydelig. På den måten har vi tro på at også de totale inntektene vil øke, slik at vi fortsatt vil oppnå gode økonomiske resultater – til det beste både for ansatte og eiere.

Jeg vil takke alle ansatte for flott innsats også dette året. Offensivitet og vilje til endring preger de ansatte i Polaris Media, noe som er avgjørende for at konsernet skal lykkes i medie- og trykkerimarkedet i årene som kommer. Jeg vil også takke de tillitsvalgte for godt samarbeid.

 

Per Axel Koch
Konsernsjef

Legg til i min rapport

Viktige hendelser 2013

1. kvartal

 • Polaris Media iverksetter gjennomføring av det resultatforbedrende programmet «Prosjekt 2015», som skal gi 130 – 145 millioner i årlig effekt innen 2016.
 • Annonsesamarbeidet «Nordvestlandspakken» etableres av Polaris Media Nordvestlandet og Amedia.
 • Nya Wermlands-Tidningens Aktiebolag (NWT Media) kjøper 5,88 millioner aksjer i Polaris Media fra Sparebank 1 SMN. NWT Media er dermed nest største aksjonær i Polaris Media med 26,4% eierandel. Samtidig reduseres Sparebank 1 SMN sin eierandel til 11,4%.
 • Polaris Trykk forlenger avtalen om nasjonalt trykk for COOP Norge med 2 år og befester sin posisjon i det nasjonale siviltrykkmarkedet.
 • Adresseavisen relanserer eAdressa, med 10 års arkiv, levende bilde-innhold og oppdaterte nyheter fra adressa.no.
 • Adresseavisen har for første gang flere lesere i digitale kanaler enn på papir, ifølge TNS Gallup sine lesertallsmålinger Forbruker & Media.
 • Lansering av ny felles mobilplattform for mindre og mellomstore mediehus i Polaris Media.
 • Første runde i aksjeprogram til de ansatte gjennomført med en kapitalutvidelse på 29.363 aksjer.

2. kvartal

 • Bernt Olufsen velges som ny styreleder. Han erstatter Kaare M. Gisvold, som har vært styreleder i Polaris Media siden konsernet ble etablert i 2008 og før det i Adresseavisen siden 1993.
 • Polaris Media iverksetter digitalt konsernstrategiprosjekt som skal styrke den digitale utviklingen i konsernet, med spesielt fokus på mobil og levende bilder, betalt innhold, «big data» og mediehusstrategier.
 • Romsdals Budstikke tildeles prisen for «Årets avis 2012».
 • Administrerende direktør i Adresseavisen, Tove Nedreberg, blir valgt som MBLs nestleder.
 • Oppstart for bygging av Polaris Media og Adresseavisens nye lokaler i Trondheim sentrum.
 • Adresseavisens Kundesenter kåres for tredje år på rad til mediebransjens beste kundesenter.
 • Utbytte på kr 1,75 per aksje, samlet 85,6 millioner.

3. kvartal

 • Adresseavisen relanserer Ukeadressa i felles magasinsamarbeid med Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen i Schibsted Norge.
 • Adresseavisen er for første gang lokal markedsleder på mobil, med sterkere brukerposisjon enn VG i Adresseavisens kjernemarked.
 • Utrulling av nye eAvis-produkter til de lokale mediehusene i Adresseavisen Gruppen.
 • Polaris Trykk utvider sitt samarbeid med Schibsted Trykk til også å omfatte salgssamarbeid i tillegg til produksjonssamarbeid for nasjonale siviltrykkoppdrag.

4. kvartal

 • Polaris Trykk Trondheim inngår avtale om kjøp av en ny "brukt" KBA Cortina-presse i Polaris Trykk Trondheim (PTT) til 77 millioner. Pressen skal være ferdig installert i august 2014. Ny presse vil gi sparte rehabiliteringsinvesteringer på 50-60 millioner NOK, kostnadsbesparelser, nye utviklings- og inntektsmuligheter innen bilags- og siviltrykk ved økt trykkvalitet og mulighet for å trykke på glanset papir, og økt fleksibilitet til å konsolidere mer kapasitet til PTT.
 • Adresseavisen og Polaris Media får også medhold i lagmannsretten i rettssaken mot Skatt Midt-Norge vedrørende beregningsgrunnlag for moms på eAvis. Saken ankes videre til Høyesterett av staten.
 • Adresseavisen lanserer Adressa Søndag, et nytt digitalt magasin for registrerte brukere med leseropplevelser spesialtilpasset for lesebrett og digitalt konsum.
 • Sunnmørsposten gjør seg bemerket med flere spennende prosjekter knyttet til satsningen på datastøttet journalistikk. Vinner flere priser, bl.a. i klassen «Storytelling» under Nordic Data Journalism Awards og to designpriser under European Newspapers Awards.
 • Cxense AS, hvor Polaris Media er største eksterne investor med 13% eierandel, gjennomfører oppkjøp av den ledende annonseplattformen i Norden, Emediate, for ~62 millioner NOK. Oppkjøpet ble finansiert gjennom en emisjon på totalt 100 millioner, hvorav Polaris Media deltok med 13 millioner.
 • Polaris Media refinansierer lån med Sparebank 1 SMN ved å endre forfallsdato fra juli 2018 til juli 2024. Alle øvrige vilkår er uforandrete. Kvartalsvis reduseres avdrag fra 18 millioner til 8 millioner fra og med 1. kvartal 2014.
Legg til i min rapport

Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2013. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet eller i Redaksjonell årsrapport

 

Hovedtabell Polaris Media

(tall i mill. NOK om ikke annet er angitt)

20132012
Omsetning1 787  1 858
Driftsresultat (EBITDA)194  230
Resultat før skatt118 158
Årets resultat97  152

 EBITDA 2012 er ekskl. avsetning til omstillingskostnader på 77,4 mill.

Årets resultat 2012 inkluderer gevinst ved salg av aksjene iIndustriveien 13 Trondheim AS på 97,3 mill.

  
   
EBITDA-margin (før omstillingskostnader)10,8%  12,4%
   
Investeringer i driftsmidler75  75
Investeringer i finansielle aktiva12,1 40,0
   
Totalkapital1 833  1981
Egenkapital783  829
Netto rentebærende gjeld189  169
Netto rentebærende gjeld/EBITDA0,8  0,7
Likvide midler196,4  306,4
   
Antall mediehus 3131
Antall trykkerier 55
Antall distribusjonsselskaper 33
   
Antall årsverk978  1 036
Opplag per 31.12 213 593223 398
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal) 368 425339 031
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal) 160 79179 354
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal) 14,2 mill13,2 mill
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal) 4,7 mill 2,3 mill
   
Antall aksjonærer876  820
Antall aksjer (1000)48 927  48 927
Resultat per aksje1,98  3,11
Utbytte per aksje1,75 1,75
Direkteavkastning6,7% 6,5%
   
Aksjekurs per 31.1225,50  26,00
Børsverdi per 31.121 248  1 272

 

Økonomiske nøkkeltall

 

Omsetning og EBITDA

* - EBITDA justert for engangseffekter

 

 201120122013
EBITDA-margin*12,5%12,4% 10,8%
EBITDA inkl. TS*299302 275

* - tall justert for engangseffekter


Fordeling av eksterne inntekter i Polaris Media

 

Utvikling i digitale inntekter

 

 

Utbytte Polaris Media ASA

Utbytte i NOK, avkastning i prosent

Brukerposisjoner

 

Utvikling i daglige brukere på nett og mobil

Daglige brukere, brutto, snitt 4. kvartal. Kilde: TNS Scores, tall i tusen

 

Utvikling i sidevisninger på nett og mobil

Sidevisninger per uke, snitt 4. kvartal. Kilde: TNS Scores, tall i millioner


Opplagsutvikling

Tellende opplag


Lesertall

Daglige lesere på papir. Kilde: TNS Forbruker & Media. Kun medregnet mediehus som har målinger alle år.

Legg til i min rapport

Dette er Polaris Media

Polaris Media ASA er et uavhengig medie- og trykkerikonsern som ble etablert gjennom sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA) og Harstad Tidende Gruppen AS den 20. oktober 2008, og selskapet ble samme dag børsnotert. Konsernet ble etter oppkjøpet av Edda Medias enheter på Nordvestlandet i april 2009, det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark og er i dag Norges tredje største mediehus- og trykkerikonsern. Virksomheten er organisert i fem hoveddatterselskaper:

 • Adresseavisen Gruppen
 • Harstad Tidende Gruppen
 • Polaris Media Nordvestlandet
 • Polaris Trykk
 • Polaris Eiendom

Polaris Media består av 31 lokale- og regionale mediehus, de fleste med ledende lokale og regionale posisjoner. Mediehusene har til sammen 1,4 millioner ukentlige brukere på nett og 0,6 millioner ukentlige brukere på mobil og ca 740.000 daglige lesere på papir (55 prosent markedsandel blant avisleserne i hele markedsområdet).

Polaris Trykk er den ledende trykkeriaktøren fra Nordvestlandet til Finnmark og er en av Norges ledende trykkeriaktører. Konsernet trykker totalt 77 aviser, i tillegg til et betydelig antall lokale, regionale og nasjonale oppdrag i siviltrykkmarkedet.

I tillegg eier Polaris Media viktige strategiske posisjoner i selskaper som FINN.no (10,1%), Avisa Nordland (38%), Cxense (13,4%) og Trønder Avisa (10,1%)

Vår visjon

Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og den foretrukne annonsekanal og markedsplass i sine regioner, med spesielt fokus på digitale og papirbaserte produkter. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med en sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Vår formålsparagraf

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan for å realisere formålet foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Våre strategiske hovedmålsetninger

 • Styrke det enkelte mediehus sin posisjon gjennom bedret produkttilbud i alle kanaler
 • Bli ledende på digitale medier i våre markeder
 • Være en av Norges ledende trykkeriaktører
 • Oppnå sterke økonomiske resultater

Vår strategi

 • Videreutvikle nr. 1-posisjoner og øke distribusjonskraften i alle kanaler. Hvert enkelt mediehus og Medielaben i Adresseavisen arbeider kontinuerlig med produktutvikling for å etablere nr. 1-posisjoner og øke den digitale distribusjonskraften.
 • Utvikle attraktive forretningsmodeller som øker kapitaliseringen, spesielt på digitale flater. Konsernets digitale inntekter økte med 12% prosent fra 2012 til 2013, hovedsakelig drevet av økende inntekter fra mobiltilpasset annonsering og salg av eAvis. Polaris Media iverksatte i 2013 et digitalt konsernstrategiprosjekt for å styrke den digitale utviklingen og veksten i digitale inntekter ytterligere.
 • Utnytte kapasiteten i trykkeriene. Polaris Trykk har en ledende posisjon som trykkeriaktør i markedsområdet Nordvestlandet til Finnmark. I tillegg har Polaris Trykk etablert en sterk posisjon i det nasjonale siviltrykkmarkedet og intensiverer markedsarbeidet for å vinne stadig flere siviltrykkoppdrag. Per i dag trykker Polaris Trykk 25 interne aviser og 52 eksterne aviser. Med siviltrykkomsetningen utgjør eksterne trykkeriinntekter 60% av inntektene til Polaris Trykk i 2013.
 • Tilpasse organisasjonen og kostnadsstrukturen til den nye innholdsproduksjonen. Polaris Media iverksatte i 2012 et forbedringsprogram, Prosjekt 2015, for å effektivisere driften og øke de digitale inntektene. Ambisjonsnivået er å oppnå resultatforbedrende tiltak på 130-145 mill. med helårseffekt fra 2016, herav 120-135 mill. i kostnadsbesparelser og en nedbemanning på ca 100 årsverk. Prosjektet er viktig for at Polaris Media fortsatt skal levere gode resultater i årene som kommer og sikre god utviklingskraft. I 2013 er det realisert 56 mill. i kostnadseffekt fra Prosjekt 2015.
 • Polaris Media sin strategi er ytterligere utdypet i Styrets beretning, Konsernsjefens beretning og i redegjørelsen for Digital utvikling

Vår redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Les mer om den redaksjonelle organiseringen i konsernet her eller gå til Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2013.

Vår rolle som samfunnsaktør

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet, og dekker et stort geografisk område i Norge. Til denne virksomheten medfølger et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har. Grovt sett strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret som ivaretas i selskapsstrukturen.

Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av våre virksomheter har eksistert i flere hundre år. Ingen av disse bedriftene ville eksistert i dag om man ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Konsernets virksomhet er gjennomgående tuftet på sunne etiske standarder og høy integritet. Et bevisst arbeid med samfunnsansvaret er avgjørende for over tid å sikre tilliten til produktene og merkevarene til selskapene i Polaris Media.

Polaris Media er kjennetegnet ved en relativt desentralisert struktur med høy grad av selvstendighet i selskapene. Den redaksjonelle og kommersielle virksomheten i Polaris Media utøves gjennom merkevarer med sterk lokal, regional og til dels også nasjonal forankring. Motivert av at samfunnsansvaret står sterkt i virksomhetene i Polaris Media, og at det å ivareta samfunnsansvaret er kritisk for over tid å sikre den redaksjonelle og forretningsmessige integriteten, har Polaris Media definert felles strategiske retningslinjer for samfunnsansvar som inkluderer policies og oppfølgingsprosedyrer. Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her. Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt i redaksjonene og i bl.a. den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, Norsk Presseforbund og PFU. Det skrives også egen redaksjonell årsrapport hvor samtlige ansvarlige redaktører bidrar.

Legg til i min rapport

Eierstruktur / organisasjonskart

Legg til i min rapport

Konsernstyret

Bernt Olufsen

1954Styreleder, representerer Schibsted

Ansatt som redaktør i Schibsted Media Group siden 2011. Har tidligere jobbet som journalist i Adresseavisen og i VGs politiske avdeling, i tillegg til at han har hatt ulike lederjobber i VG - bl.a. vaktsjef, sjef for VGs politiske avdeling, redaksjonssjef, nyhetsredaktør og ansvarlig redaktør (sistnevnte i perioden 1994 – 2011). Bernt Olufsen har bred styreerfaring fra tidligere og nåværende styreverv. Han sitter p.t. i styret i Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Bergens Tidende, 20 Minutes (Paris), i tillegg til at han er styreleder i Stavanger Aftenblad, Schibsted Forlag og 20 Minutos (Madrid).

Kristine Landmark

1954Nestleder, uavhengig styremedlem

Siviløkonom fra NHH 1978. Adm. dir. i Slettvoll Møbler AS.  
Ulike lederstillinger i Stokke AS (1989-2010), fra 2004 som adm. dir.
Lederstillinger i Sunnmørsbanken AS (1979-1989).
Nåværende styreverv inkluderer bl.a. Norway Royal Salmon ASA,
Hexagon Composites ASA, Glamox ASA, CellCura ASA, Norwegian Rooms AS og Mostein Holding AS. Medlem av representantskapet i Norsk Industri og generalforsamlingen i NHO.

Stig Eide Sivertsen

1959Uavhengig styremedlem, Leder av revisjonsutvalget

Stig Eide Sivertsen er utdannet fra Durham University Business School og Universitetet i Bergen. Han har erfaring fra stillinger som finansdirektør i Schibsted og PGS, adm. direktør i Nettavisen, økonomidirektør i Telenor Link, konserndirektør i Telenor, adm. direktør i Telenor Broadcast og konsernsjef i Opplysningen. Han er styremedlem i bl.a. Gyldendal, EMGS og Cxense.

Bente Sollid Storehaug

1967Uavhengig styremedlem

Bente Sollid Storehaug startet sin karriere i norsk presse som tidenes yngste medlem i Norsk Redaktørforening. Senere er hun best kjent som serie-gründer innen IT- og medieselskaper. På midten av 90-tallet startet hun Digital Hverdag AS, og ledet dette selskapet gjennom flere fusjoner og oppkjøp frem til børsnotering i Stockholm. Siden 2000 har hun jobbet selvstendig med et 30-tall styreverv både for start-ups og børsnoterte virksomheter, investor og mentor for gründere i oppstartsvirksomheter. Foruten erfaring fra presse, reklame og informasjonsbransjen, har hun deltatt som rådgiver i E-Forum Norge under tre ulike næringsministre. De to siste årene har hun vært medgründer og styreleder i selskapet DotGlobal AS, som har kjøpt rettighetene til topplevel-domenet .global. Hun har bachelorgrad i statsvitenskap, godkjent kommunikasjonsrådgiver fra Norges Markedshøyskole, og har nettopp fullført coaching, mentoring og positiv psykologi ved BI.

Bente Rathe

1954Uavhengig styremedlem

Utdannet MBA, University of Denver (1986). Fra 2002 selvstendig næringsdrivende (styregrossist og seniorrådgiver). Visekonsernsjef i Gjensidige NOR frem til 2002. Nåværende tillitsverv: styreleder i Ecohz AS og Cenium AS. Styremedlem i Svenska Handelsbanken AB (Sverige), Home Invest AS, Nordic Choice Hospitality Group AS, Aker Kværner Holding AS, Powel AS og Statens pensjonsfond utlands etikkråd. Tidligere nestleder i Norsk Hydro ASA (inntil oktober 2012) og har vært styremedlem i Statoil ASA, Innovasjon Norge og Kongsberg Automobile ASA, samt styreleder i flere datterselskaper innen Gjensidige Nor.

Lars Svensson

1952Styremedlem, medlem av revisjonsutvalget, representerer NWT Media

Økonomiutdannet og ansatt i revisjonsbyrå (1971-77). Arbeider nå som arbeidende styreleder i Helsingborgs Dagblad. Tidligere ansatt i AB Nordvästra Skånes Tidningar (økonomisjef og adm. direktør) og Helsingborgs Dagblad AB (adm.direktør). Styreverv i blant annet Nya Wermlands-Tidningens AB, GOTA Media AB og Bergens Tidende AS.

Trond Berger

1957Styremedlem, medlem av revisjonsutvalget, representerer Schibsted

Berger er utdannet statsautorisert revisor (1984), siviløkonom BI (1981) og har befalskole (1977). Tiltrådte som konserndirektør i Schibsted ASA i 1999 og har ansvaret for virksomhetsområdene økonomi, finans, investor realation, merger and acquisition, og IT. Trond Berger kom fra stillingen som investeringsdirektør i Stormbull (1998). Tidligere konserndirektør (CFO) i Nycomed ASA og konserndirektør for strategi og forretningsutvikling i Nycomed Amersham (1997-98). Han var partner i Arthur Andersen i perioden 1981-92. Berger sitter i styret i en rekke Schibsted-selskaper.

Terje Eidsvåg

1966Ansattrepresentant

Terje Eidsvåg er utdannet cand. mag. ved NTNU og har siden 1996 vært journalist i Adresseavisen. Eidsvåg er tidligere medlem av Norsk Journalistlags landsstyre, arbeidsutvalg og forhandlingsutvalg og sitter i dag i kontrollkomiteen og eierskapsutvalget til journalistlaget.

Bjørn Sletvold

1952Ansattrepresentant

Bjørn Sletvold er utdannet trykker med fagbrev. Sletvold har vært ansatt i Adresseavisen/Polaris Trykk Trondheim siden 1971, først innen avislevering og fra 1977 i trykkeriet som trykker. Sletvold er leder for Fellesforbundet i Polaris Trykk Trondheim AS.

Merete Amdam Holand

1962Ansattrepresentant

Merete Amdam Holand har utdanning innen markedsføring. Holand har vært ansatt i Sunnmørsposten siden 1982 og jobber i dag som prosjektleder i markedsavdelingen. Hun er klubbleder i Parat Media Sunnmørsposten og sitter i styret i Sunnmørsposten.

Legg til i min rapport

Konsernledelsen

Konsernledelsen (KL) i Polaris Media består av seks toppledere. Under ledelse av konsernsjef Per Axel Koch har denne gruppen ansvar for eierstyringen og den løpende driften i de ulike virksomhetene og for alle aktiviteter på tvers i konsernet.

Det meste av virksomheten i konsernet er organisert i fire hoveddatterselskap med egne styrer. De operative lederne for hoveddatterselskapene er alle med i KL. I tillegg er ansvarlig redaktør i det største mediehuset, Adresseavisen, og CFO som også leder arbeidet med større prosjekter og forretningsutvikling i konsernet, med i KL. Konsernledelsen utøver et aktivt og strategisk eierskap til de fire hoveddatterselskapene, mens lederne for hoveddatterselskapene utøver den operative driften. Mye av arbeidet med utvikling og effektivisering som omfatter hele eller store deler av konsernet, er organisert som prosjekter hvor medlemmer i KL er sentrale i styringen og ofte delaktige i gjennomføringen.

Per Axel Koch

1961Konsernsjef

Per Axel Koch er utdannet siviløkonom ved NHH i 1985 og tok høyere avdeling ved NHH i 1985-1987. Han har erfaring fra stillinger som stipendiat/prosjektkonsulent i Wilh. Wilhelmsen Ltd (1985-1988), konsulent i McKinsey & Co (1988-1991), direktør (1991-92), viseadministrerende direktør (1993-95) og administrerende direktør i Adresseavisen ASA (1996-2006). Koch var konsernsjef i Adresseavisen ASA 2007-2008, i tillegg til at han har vært daglig leder i Adresseavisens Pensjonskasse fra 1994 til 2012. Konsernsjef i Polaris Media ASA fra starten i 2008.

Koch sitter som styreleder i alle hoveddatterselskapene i Polaris Media, og er styremedlem i Finn.no, Trønder-Avisa, og styreleder i Papirkjøp AS. Han har tidligere vært styreleder i Sparebank1 SMN i perioden 2001 - 2013. Han er også styreleder i Midt-Norsk Jazzsenter.

Per Olav Monseth

1979CFO med ansvar for prosjekt og forretningsutvikling

Monseth er utdannet siviløkonom ved NHH i 2004 og Indian Institute of Management med spesialisering i finans. Monseth har også grunnfag i psykologi fra Universitet i Bergen og Befalskolen for Marinen (BSMA). Monseth har vært Vice President i det New York-baserte investeringsselskapet Lindsay Goldberg (2007-2009). Han har tidligere vært tre år i McKinsey & Co (2004-2007).

Monseth er nestleder i styret i Adresseavisen Gruppen, Adresseavisen, Harstad Tidende Gruppen og Polaris Media Nordvestlandet, og styremedlem i Polaris Trykk og cXense. Styreleder i Polaris Regnskap. Daglig leder i Adresseavisens Pensjonskasse.

Monseth har hovedansvar for finans og økonomi i Polaris Media med tilleggsansvar for konsernprosjekter og forretningsutvikling i konsernet.

Tove Nedreberg

1963Administrerende direktør i Adresseavisen / Adresseavisen Gruppen

Tove Nedreberg har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høgskole (1985). Hun har erfaring fra stillinger som budsjettsjef og økonomisjef i Norges Handels og Sjøfartstidende AS, økonomisjef og assisterende direktør i Aftenposten AS og økonomidirektør i Adresseavisen ASA. Nedreberg var viseadministrerende direktør i Adresseavisen ASA fra 2003 til 2008. Administrerende direktør i Adresseavisen AS og Adresseavisen Gruppen fra 2008. I tillegg til Adresseavisen, består Adresseavisen Gruppen av syv lokale mediehus i Trøndelag og på Helgeland, eget distribusjonsselskap og selskap for telefonsalg/tjenester. Adresseavisen har flere konsernoppgaver for Polaris Media gjennom kompetansesenter marked (bedrift og privat), IT og digital utvikling. Tove Nedreberg er stedfortreder for konsernsjef i Polaris Media.

Nedreberg er nestleder i hovedstyret i MBL (Mediebransjens Landsforening), styremedlem i NHO Trøndelag og styremedlem i Salmar ASA.

Arne Blix

1954Sjefredaktør Adresseavisen

Arne Blix er utdannet cand. jur. fra Universitet i Oslo i 1986. Journalist i Bladet Tromsø (1976-79), VG (1979-85) og Adresseavisen (1985-87). Ansvarlig for etableringen av Journalistutdanninga i Nord-Norge (1987-89). Redigerer i UKE-Adressa (1989-92). Redaksjonssjef og redaktør med ansvar for produkt- og kompetanseutvikling i Adresseavisens redaksjon (1992-2000), nyhetsredaktør (2000-04), ansvarlig for tabloidkonverteringen (2004-06) og sjefredaktør i Adresseavisen fra 2006.

Blix er styreleder i Norsk Presseforbund, nestleder i Norsk Redaktørforening og medlem av Rådet for anvendt medieforskning. Leder redaktørforum i Polaris Media.

Harald H. Rise

1959Administrerende direktør i Polaris Media Nordvestlandet og Harstad Tidende Gruppen

Harald H. Rise er utdannet cand.mag. i Norge og har journalistutdanning fra USA. Han har yrkeserfaring som journalist og vaktsjef i Sunnmørposten (1985-93), informasjonssjef i Ulsteinkonsernet (1993-94), ansvarlig redaktør (1994 – 2007) og administrerende direktør (2002– 07) i Sunnmørsposten og konserndirektør i Edda Media (2007-09).

Rise er i dag adm. dir. både i Polaris Media Nordvestlandet AS (PMNV) og Harstad Tidende Gruppen AS (HTG). Under disse selskapene er det bortimot 30 andre hel- og deleide selskap, inkludert 23 mediehus, og han er styreleder i Sunnmørsposten AS, Romsdals Budstikke AS, Nordvest Distribusjon AS, Harstad Tidende AS, iTromsø AS og Nordavis AS. Videre er han styremedlem i Avisa Nordland AS og varamedlem i Trønder-Avisa AS.

Steinar Bakken

1949Administrerende direktør i Polaris Trykk

Steinar Bakken er utdannet bedriftsøkonom, Bakken avla svenneprøve som trykker i 1970 og mesterbrev i boktrykkerfaget i 1971. Steinar Bakken har over 40 års erfaring fra trykkeribransjen fra stillinger som rotasjonstrykker, produksjonssjef i rotasjonen og ansvarlig for pakkeri- og plateavdelingen i Adresseavisen. Bakken har siden januar 1999 vært administrerende direktør i Adressa-Trykk og er nå administrerende direktør i Polaris Trykk.

Legg til i min rapport

Virksomhetsområdene

Polaris Media består av driftssegmentene Adresseavisen Gruppen (inkl. 10,1% eierandel i FINN.no), Polaris Media Nordvestlandet, Harstad Tidende Gruppen (inkl. 38% i Avisa Nordland), Polaris Trykk og Polaris Eiendom. I tillegg eier Polaris Media 10,1% av aksjene i Trønder-Avisa og 13,5% av aksjene i cXense AS.

Adresseavisen Gruppen

Adresseavisen Gruppen består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Innherreds Folkeblad og Verdalingen samt Brønnøysunds Avis (69%). Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Adressa Distribusjon, deleide Trøndelagspakken, Levanger-Avisa (55%), Hitra-Frøya (49%), morselskapet Adresseavisen Gruppen, Hoopla AS (20%) og FINN.no AS (10,1%).

Økonomiske nøkkeltall:

Brukerposisjoner:

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjuken (59%), Vigga (59%), Dølen (50%), Avisa Romsdal, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Herøynytt og Fjordabladet (42%). I tillegg inngår Nordvest Distribusjon AS og morselskapet Polaris Media Nordvestlandet AS.

Økonomiske nøkkeltall:

Brukerposisjoner:

Harstad Tidende Gruppen

Harstad Tidende Gruppen består av mediehusene Harstad Tidende, iTromsø (96%), Troms Folkeblad, Framtid i Nord, Andøyposten (79%), Altaposten (78%), Sortlandsavisa (80%), Vesteraalens Avis, Sør-Varanger Avis (19%), Avvir (26%), Ruijan Kaiku (51%), annonsesamkjøringen iNord, samt gruppens multimediale selskaper HTG Multimedia og Vesterålen Online (VOL.no) i tillegg til morselskapet Harstad Tidende Gruppen AS.

Økonomiske nøkkeltall:

Brukerposisjoner:

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Polaris Distribusjon Nord samt felleskontrollert virksomhet sammen med A-pressen (50 %) - Nr1 Adressa-Trykk Orkanger, Norsk Avisdrift (Byavisa) og Norpost Midt-Norge.

Økonomiske nøkkeltall:

Legg til i min rapport

Digital utvikling i Polaris Media

Da orkanen ”Ivar” herjet langs kysten på Nordvestlandet og Trøndelag, ble våre mediehus tydelige som informasjonsnavet i lokalsamfunnene: Med "live" dekning fra minutt til minutt, meldinger, bilder og videoopptak fra reportere ute i felt, løpende dialog med brukerne gjennom spørsmål og svar, innsendte bilder og video, varsel om stengte veier og avlyste arrangement, kombinert med politiets twittermeldinger og dialog med leserne i sosiale medier. Journalistikken og formidlingen av denne type hendelser har på kort tid endret seg fra å kun skildre hva som har skjedd til også å dekke hendelser i sanntid - med egne ressurser og i samspill med leserne.

2013 har for Polaris Media vært et år preget av stor oppmerksomhet rettet mot digital transformasjon og digital strategiutvikling. Spesielt har transformasjonen til mobil skjedd raskt, som også har medført betydelige endringer i lesernes forbruksmønster og forventninger til mediehusene. Dette har gitt både utfordringer og muligheter for store og små mediehus med sterke omstillingsønsker og skjerping av den multimedielle bevisstheten.

Ny sterk digital vekst

Polaris Media opplevde gjennom 2012 at den digitale trafikkveksten på nett var i ferd med å stagnere, til fordel for sterk vekst på mobil. Der man i 2010 og 2011 økte antall brukere på nett med 15 prosent årlig, var veksten kun 2 prosent i 2012. Veksten hadde flyttet seg til mobil, men tallene var fremdeles små. For ytterligere å styrke den sterke veksten, måtte produktene bli bedre, mer tilpasset brukernes medievaner og konsum og bedre tilpasset den mobile kanalen.

Mediehusene i Polaris Media har i 2013 jobbet bevisst med å tilpasse produkter og publiseringsfrekvens til “den nye mediehverdagen”. Viktige steg i utviklingen var tilpasningen av onlineproduktene med responsivt design for mobile og håndholdte apparater, og langt hyppigere publisering som følge av omlegginger av turnus og bedre publiseringspolicier.  

Tiltakene har gitt resultater: Mediehusene har ytterligere styrket veksten på mobil, og den negative trenden på nett i 2012 er snudd til fortsatt sterk vekst i 2013. Polaris Media har i 4. kvartal 2013 nesten 1,4 millioner ukentlige brukere på nett, en vekst på 13 prosent mot samme periode i 2012. På mobil økte antall ukentlige brukere med 128 prosent, fra 240 000 i 4. kvartal 2012 til 550 000 i 4. kvartal 2013. I de beste ukene i 2013 har konsernet hatt over 1,5 millioner ukentlige brukere på nett og nesten 700 000 ukentlige brukere på mobil.

Å bygge sterke nr. 1-posisjoner er sentralt i Polaris Medias mediehusstrategi og et sentralt premiss for å øke inntjeningen på de digitale kanalene. Gjennom 2013 har flere av mediehusene inntatt nr. 1-posisjon på nett foran VG.no i sine lokalområder. Dette gjelder blant annet Adresseavisen, Romsdals Budstikke, Hitra-Frøya, Harstad Tidende, Altaposten, Trønder-Avisa og Vesteraalen Online. I 3. kvartal 2013 inntok også Adresseavisen for første gang  nr.1-posisjon på mobil i kjernemarkedet, i et marked hvor VG Mobil tradisjonelt har vært dominerende. I tillegg til at dekningen på mobil styrkes, erfarer mediehusene også at konsumentenes bruksmønster endres. Mediedøgnet utvides både morgen og kveld, og gjennom de mobile plattformene konsumerer brukerne medieinnhold på nye måter og på andre tider av døgnet. Mediehusene har beveget seg langt fra den opprinnelige relasjonen til leserne ved frokostbordet med ett produkt, til å følge leserne gjennom døgnet, både som det første man gjør når vekkerklokken ringer om morgenen og det siste man gjør før man legger seg. Mobilen er nå det ledende mediet tidlig morgen og sen kveld, og er sammen med lesebrett blitt en viktig “second screen” på kveldstid.

Det er sterkt fokus på videre vekst og økt kapitalisering på brukerposisjonene i konsernet. I 2013 økte konsernets samlede digitale annonseinntekter med 10 prosent til 176 millioner, som utgjør 20,2 prosent av de samlede annonseinntektene. Flere av mediehusene har kommet langt i den digitale transformasjonen, og både Adresseavisen og Hitra-Frøya er eksempler på mediehus som lykkes godt digitalt med over 25 prosent av annonseinntektene fra digitale kanaler. I tillegg har konsernet over 10 000 e-avis-abonnenter og omsatte for over 9 millioner i digitale e-avis-abonnement i 2013. Totalt økte konsernets samlede digitale omsetning med 12 prosent til 186 millioner i 2013.

Styrker utviklingskapasiteten

I Polaris Media samspiller sentrale innovasjonsmiljø med lokale ressurser for å få resultatene av felles utviklingsarbeid ut i produktene og fram til brukere og kunder. Verktøyene er mange: Medielaben er konsernets felles utviklingsenhet, sentralt plassert i det digitale lokomotivet Adresseavisen med et konsernansvar for digital utvikling. Medielaben er tverrfaglig organisert med redaksjonell og kommersiell kompetanse, kombinert med utviklere, designere og prosjektledere som ivaretar den tekniske utviklingen. Disse samarbeider med konsernets IT-ressurser som drifter og forvalter den underliggende arkitekturen og driver utvikling og integrasjon mot underliggende systemer. I de regionale selskapene på Nordvestlandet, i Nord-Norge og i hele Trøndelagsregionen har mediehusene styrket sin digitale kompetanse og egen evne til å utnytte det felles rammeverket konsernet har lagt til rette for.

Polaris Media har i 2013 jobbet med å styrke utviklingskapasiteten i konsernet. Høsten 2013 ble det første Polaris-teamet operativt i Schibsteds utviklingsverksted Schibsted Tech Polska i Krakow, der en rekke Schibsted-selskaper har utviklerteam for digital utvikling. Polaris-teamet i Krakow jobber i tett samarbeid med prosjektledere og utviklingsressurser i Medielaben, og med ytterligere ett team på plass i løpet av 2014 vil dette gi nær en dobling av utviklingskapasiteten innen digital utvikling i Polaris Media.

Utvikling på mange fronter

Tempo og omfang  i den digitale transformasjonen er tiltakende. Mediehusene i Polaris Media har i 2013 fokusert på å utvikle og lansere nye produkter og bygge erfaringer som kan anvendes på tvers av mediehusene i konsernet. Arbeidet har resultert i flere nylanseringer og utmerkelser

 • To søndager før jul åpnet Adresseavisen registreringen av brukere til det første heldigitale søndagsmagasinet i norsk presse. Magasinet er fullt integrert med mediehusets redaksjonelle produksjonssystem, og kombinerer malstyrt produksjon med utnyttelse av de særegne mulighetene for å skape gode brukeropplevelser på lesebrett og mobil.
 • Høsten 2013 inngikk Polaris Media avtale med Schibsted om at konsernets mediehus skulle integrere betalings- og autentiseringsløsningen Schibsted Payment ID (SPiD) som innloggingssystem for sine betalte tjenester. Dette vil være på plass i løpet av våren 2014.
 • Sunnmørsposten høstet internasjonal heder og vant priser som foregangsmediehus for datajournalistikk i Norden, blant annet for enkel visualisering av store datasett og kreativ bruk av dataverktøy og nye fortellerformer i redaksjonelt arbeid. Sunnmørsposten vil være vert for den neste nordiske konferansen innen temaet datastøttet journalistikk.
 • Adresseavisen har vært tidlig ute med å ta i bruk «big data»-verktøy for å anbefale relevant innhold til den enkelte leser. Mediehuset har sammen med Medielabben utarbeidet løsninger som har gitt oppløftende resultater, med klikkrater på 10-15 prosent.
 • Alle mediehusene i Polaris Media tok i bruk ny felles innholdsplattform hvor grensesnitt og annonseflater tilpasser seg den enkelte brukers håndholdte enhet, avhengig av skjermstørrelse og funksjonalitet. Ny felles plattform legger grunnlaget for mer effektiv utvikling på mobile plattformer i fremtiden. Mediehusene har også fått tilgang til ny felles innsiktsplattform som gir økt kunnskap om bruken av konsernets tjenester i sanntid.
 • Romsdals Budstikke ble kåret til årets avis 2012, og ble nominert til årets lokale nettsted bl.a. på grunn av gode, lokale digitale tjenester.

Digital konsernstrategi

På tross av en sterk utvikling i digitale brukerposisjoner de senere årene, har Polaris Media fremdeles bare 10 prosent av inntektene fra digitale kanaler i 2013. For å lykkes i den digitale transformasjonen, har Polaris Media behov for et taktskifte innen digital utvikling. Konsernet iverksatte derfor et digitalt konsernstrategiprosjekt våren 2013.

 Polaris Medias mediehus har unike posisjoner i sine lokalmarkeder med sterke merkenavn, lokalt ledende dekningsposisjoner, sterke relasjoner til leserne og lokalsamfunnene, innarbeidede markedsplasser og godt og unikt innhold. I det digitale strategiprosjektet har det vært viktig å bygge videre på de styrker våre mediehus har, og samtidig sette fokus på en betydelig styrket satsning på digital utvikling i mediehusene - både redaksjonelt og kommersielt. Målsetningen med det digitale konsernstrategiprosjektet har vært å ta - og befeste - en ledende posisjon på Internett og digitale tjenester i våre markeder, blant annet gjennom å innta nr.1-posisjoner i alle relevante kanaler, oppnå minimum 50 prosent daglig dekning, skape vekst i samlede inntekter fra annonser og brukermarkedet, samt å øke andelen digitale annonseinntekter for konsernet.

I tillegg til å styrke den digitale veksten i mediehusene både redaksjonelt og kommersielt, har konsernet valgt å sette spesielt fokus på tre felles arbeidsstrømmer innenfor områder som forventes å bli spesielt viktige fremover:

 • Mobil og levende bilder
 • Betalt innhold og digitale betalingsmodeller
 • «Big data»
Mediehusstrategier og betalt innhold

Polaris Media består av 31 mediehus med svært ulik størrelse og digital modenhet. Adresseavisen er det klart største mediehuset, og en viktig drivkraft i konsernets digitale utvikling. I tillegg har Polaris Media en flora av mellomstore og mindre mediehus, som både jobber for å fremme egen utvikling og samarbeider regionalt eller med Medielaben og Adresseavisen om digital utvikling og vekst. Som en del av resultatforbedringsprogrammet Prosjekt 2015, ble det iverksatt en rekke tiltak for å styrke den digitale utviklingen i mediehusene. Den digitale konsernstrategien bygger videre på arbeidet som ble påbegynt i Prosjekt 2015, og alle mediehus har jobbet etter samme overordnede struktur:

 • Sette kvantitative og kvalitative mål for den digitale virksomheten
 • Definere tiltak og handlingsplaner for å nå målene
 • Definere en strukturert prosess for måling og oppfølging av gjennomføringen

Å være den ledende nyhetsformidleren lokalt og regionalt er en forutsetning for å lykkes digitalt over tid, og de mindre mediehusene fokuserer primært på å bygge sterke digitale posisjoner. Videre fokuserer mediehusene på å øke kapitaliseringen på de sterke brukerposisjonene man har i dag - i alle kanaler.

Først når mediehusene har etablert ledende lokale posisjoner, vil man vurdere modeller for betalt innhold på nett og mobil. De mindre mediehusene jobber primært med å etablere gode og brukervennlige e-avis-produkter, mens de største mediehusene går foran og utvikler betalingsmodeller og publiseringsstrategier for betalt innhold.

Sentralt i strategiarbeidet som har foregått i mediehusene, har vært å skape økt digital kompetanse, økt digital bevissthet og i større grad bidra til å skape en endringskultur. Blant annet har mediehusene i større grad enn tidligere jobbet med å lansere og teste nye produkter og løsninger for å skape læring og kompetanseheving gjennom konkrete erfaringer.

Mobil og levende bilder

Veksten i utbredelse av smarttelefoner og lesebrett har vært blant de viktigste faktorene som har bidratt til å endre folks medievaner, og det har også endret måten mediehusene jobber på. Enten journalistene bruker mobilen som arbeidsverktøy “live” fra felt, eller man bruker bilder og video som leserne har tatt med sine telefoner, så har det medført at nyhetene kommer raskere ut og når et bredere publikum. Samtidig har også mediedøgnet endret seg; mobilen brukes til å lese nyheter hele døgnet - fra man står opp til man legger seg. Endrede brukervaner gir konsekvenser for mediehusene; innholdet må være oppdatert og tilgjengelig der brukerne konsumerer det, når det konsumeres. Mediehusene har i løpet av 2013 gjennomført en rekke tiltak for å tilpasse seg nye forbruksmønster og det nye mediedøgnet, og dette arbeidet vil også fortsette i 2014. Samtidig vil mediehusene også jobbe med å gjøre innholdet mer relevant og tilpasset for ulike brukergrupper og mer personalisert for den enkelte bruker.

Omfanget av levende bilder i digital nyhetsformidling har økt betydelig de senere årene, bl.a. som følge av økt tilgjengelighet og øktende tilgang på smarttelefoner og lesebrett. Levende bilder er sammen med mobil det området hvor mediebyråene forventer sterkest vekst i annonsering i årene som kommer. En styrkning av kompetansen om bruk av mobilverktøy, samt en spesiell satsning mot levende bilder vil være et hovedfokus i det kommende året.

«Big data»

Kampen om brukernes og annonsørenes oppmerksomhet er større enn noen gang. De fleste mediehusene i Polaris Media kommer fra sterke lokale og regionale papiravisposisjoner, hvor konkurransen om leserne og annonsørene har vært begrenset. I de digitale kanalene er mangfoldet av innhold og tjenester nesten ubegrenset, og kampen om lesernes og annonsørenes oppmerksomhet er mye sterkere. Den styrkede konkurransen øker også forventningene til mediehusene, som må tilby bedre og mer relevante produkter til brukerne, og mer effektive annonser til annonsørene.

Å bruke den kjennskap man har til brukerne til å personalisere produkter og målrette annonsering, såkalt «big data», er ikke ukjent i mediebransjen, men teknologien har tradisjonelt vært forbehold de store internasjonale aktørene som Facebook, Google m.fl. I løpet av de siste årene har derimot både datakraft og teknologi blitt gjort mer tilgjengelig gjennom sanntids skybaserte tjenester, og «big data» har på kort tid blitt en av de store trendene innen mediebransjen.

Polaris Media har hatt en systematisk tilnærming til «big data» for å bygge erfaringer og kompetanse. Arbeidet er fokusert innen tre områder:

 • Etablere felles policies og retningslinjer for datahåndtering i konsernet
 • Øke innsikten i egne brukere og trafikkdata, og øke forståelsen for hvordan innhold, annonser og tjenester konsumeres
 • Anvendelse av data i sanntid for å styrke produktene; tilby bedre brukeropplevelser, økt konvertering til betalt innhold og økt relevans og effekt på annonser

«Big data» brukes allerede i flere mediehus i Polaris Media for å tilby sanntids innsikt i bruken av de digitale tjenestene, individuelt tilpassede redaksjonelle anbefalinger og målrettet annonsering. Bruken av «big data»-teknologi forventes å utvides betraktelig i løpet av 2014.

Legg til i min rapport

Rapport fra konserntillitsvalgt

Forutsetningen for å kunne ha et velfungerende arbeidsliv er god kontakt og god dialog mellom partene, i tillegg til stor åpenhet og gjensidig forståelse for felles utfordringer.

Siden etableringen av Polaris Media i oktober 2008 har tillitsvalgte og ledelse jobbet tett sammen for å bygge en tillitsvalgtstruktur som både favner den store bredden i virksomheten innen konsernet - Polaris Media omfatter mange små og mellomstore og ett stort mediehus, distribusjonsselskap, økonomisenter, telefontjenester og trykkerier – og som samtidig gir de ansatte muligheten til å ha innflytelse på hverdagen sin og til å kunne bidra med forslag til løsninger når utfordringer dukker opp.

Tillitsvalgtordningen er bygget opp etter samme lest som konsernet; en overordnet «administrasjon» i form av konserntillitsvalgt på heltid og et konsernutvalg bestående av seks tillitsvalgte fra alle de fire underkonsernene og med stor bredde i forbundstilknytning. Valgene gjøres på den årlige Polariskonferansen, der klubbledere i alle bedrifter i utgangspunktet skal være representert.

I tillegg til årsmøte og faglig samling for de tillitsvalgte, er Polariskonferansen arenaen hvor klubblederne/tillitsvalgte møter konsernets ledelse for å bli orientert om situasjonen i Polaris Media og om planer, økonomi og utfordringer på ulike forretningsområder. I tillegg skal man sette av tid til å drøfte overordnede fellessaker angående konsernet Polaris Media ASA. Dette er regulert i «Medbestemmelsesavtale for Polaris Media ASA».

Denne avtalen ble utarbeidet og nedfelt gjennom et omfattende og tosidig arbeid med deltakelse fra ledelse og tillitsvalgte. Naturlig nok har det vært behov for å justere den første utgaven noe etter hvert som veien er blitt til. Det vil sikkert også bli nødvendig med nye diskusjoner om innholdet og rammeverket etter hvert som mediebransjen endres og arbeidsdagene får nytt innhold. Viktigst av alt er likevel, som jeg skrev innledningsvis, at det er et godt samarbeidsklima innad i konsernet.

Det gode samarbeidsklimaet kan bare beholdes hvis man gir de tillitsvalgte muligheten til å bidra i viktige diskusjoner når behovet er der, og i det daglige kunne ha tett kontakt med de medarbeiderne man som tillitsvalgt representerer.

Det er derfor viktig at konsernledelsen også i tiden fremover signaliserer klart at de tillitsvalgte er viktige samarbeidspartnere, og at det ikke er noe ønske om å redusere aktiviteten eller minske den økonomiske støtten til tillitsvalgtarbeidet.

Problemet i tillitsvalgtapparatet i Polaris Media er i perioder at svært mange velger bort fagforeningsarbeid og viktige møter/samlinger fordi man ikke har samvittighet til å være borte fra arbeidsplassen. Dette bl.a. fordi man vet at kolleger da må stå på ekstra i en fra før alt for hektisk hverdag. Dette er en utfordring vi må forsøke å løse til det beste for alle.

Arbeidsåret 2013 for meg som konserntillitsvalgt har vært preget av gjennomføringen av Prosjekt 2015, som var og er et nødvendig omstillingsprogram for å styrke konsernets muligheter til å satse på videre utvikling i en krevende, ny og stadig mer digital medieverden. Når 80-100 kolleger forsvinner ut døren i løpet av tre år, kommer det imidlertid en del utfordringer, både på det menneskelige plan og rent organisatorisk. Det har vært viktig å sørge for at alle blir behandlet likt, og at det ikke blir satt unødig press på enkeltpersoner. Jeg synes konsernet og enkeltbedrifter har taklet dette på en fullt ut akseptabel måte. Igjen har det vist seg at et godt samarbeid med de tillitsvalgte har gjort disse prosessene enklere.

Konsernets store digitale strategiprosjekt er vår nye, felles utfordring. Igjen inviterte konsernledelsen de tillitsvalgte inn i prosjektet på et tidlig stadium, der vi utpekte en referansegruppe satt sammen av spesielt engasjerte og kvalifiserte «digitale» hoder blant de tillitsvalgte. Disse har fått følge prosjektet på nært hold nærmest fra dag én. Vi føler at diskusjonene med ledelsen, og innspillene fra de tillitsvalgte, har vært en styrke for gjennomføringen og satser på at det kan følges opp videre i prosjektet.

Som tidligere år har jeg gjennom hele 2013 lagt stor vekt på hyppig kontakt med, og løpende informasjon til, klubbledere og andre tillitsvalgte. På mine reiser til alle selskapene i hele polarisland har jeg hatt gode og nyttige møter med både ansatte og ledelse. Min interne informasjonsavis «Polarisposten» kom i 2013 ut hele 26 ganger, i gjennomsnitt altså hver andre uke.

Jeg har også hatt stort utbytte av å delta på årsmøtene i alle underkonsernutvalgene (TUN, SAMU, TAG og UKU Trykk). Også i konsernlaget NJ Polaris møter jeg jevnlig, jeg har tett kontakt med de konserntillitsvalgte i Amedia og Schibsted Norge, og deltar også på enkelte møter i det såkalte Kysten Rundt-samarbeidet, hvor NJ-organiserte i Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fedrelandsvænnen, Aftenposten og VG samles for faglig utdypning. I tillegg er jeg som konserntillitsvalgt observatør i konsernstyret.

 Ulf Dalheim
Konserntillitsvalgt
Polaris Media ASA

Legg til i min rapport