Styrets beretning for 2013

Polaris Media ASA

Om konsernet Polaris Media

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern som ble etablert gjennom sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA) og Harstad Tidende Gruppen (HTG) AS 20. oktober 2008. Selskapet ble samme dag børsnotert. Konsernet kjøpte i april 2009 Edda Medias enheter på Nordvestlandet, og er det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark, og nr. 3 nasjonalt innen samme kategori. Konsernet har en sentral posisjon i det norske mediemarkedet med sine 31 lokale og regionale mediehus, fem trykkerier som samlet utgjør en ledende nasjonal posisjon på trykk, og tre regionale distribusjonsselskap. Konsernet omsatte i 2013 for 1 787 millioner og hadde et EBITDA-resultat på 194 millioner, tilsvarende 10,8 prosent margin. I et krevende annonsemarked med forsterket strukturell endring av mediekonsumet fra papir til digitale produkter, er det styrets oppfatning at resultatet er tilfredsstillende og står seg godt mot andre større mediehuskonsern. Ved utgangen av 2012 ble hovedkontoret til selskapet og Adresseavisen solgt. For 2013 inkluderer EBITDA også derfor husleie for eiendommen i Industriveien 13, som også forklarer økningen i negativt EBITDA fra øvrig virksomhet fra 2012 til 2013 i grafen nedenfor.

Virksomheten i Polaris Media ASA er per 31. desember 2013 organisert i fem virksomhetsområder; medievirksomhetene Adresseavisen Gruppen, Harstad Tidende Gruppen og Polaris Media Nordvestlandet, trykkerivirksomheten Polaris Trykk og eiendomsvirksomheten Polaris Eiendom. Konsernet eier tre regionale distribusjonsselskap fordelt på Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk (dekker Nord Norge). Gjennom Adresseavisen Gruppen eier konsernet 10,1 prosent av FINN.no AS og gjennom Harstad Tidende Gruppen eier konsernet 38 prosent av Avisa Nordland AS. Konsernet eier i tillegg 10,1 prosent direkte i Trønder-Avisa AS og 13,5 prosent i Cxense AS.

Hovedtrekkene for konsernet i 2013

2013 var et spennende, men krevende år for mediebransjen. Den digitale transformasjonen har skutt fart med betydelig økt utbredelse av smarttelefoner og lesebrett, som nå har blitt allemannseie i alle aldersgrupper. Denne utviklingen har medført en sterk vekst i annonseinntekter på mobile kanaler, men også en reduksjon av konsernets papirbaserte inntekter, spesielt fra annonsesalg og trykkerivirksomhet. I tillegg opplever Polaris Media som andre i bransjen at vekstimpulsene i norsk økonomi har vært noe svakere i 2013 enn i 2012.

Konsernets EBITDA-resultat ble i 2013 194 (2301) mill. Omtrent 18 mill. av resultatnedgangen i 2013 skyldes salg av hovedkontoret til Polaris Media, Adresseavisen og Polaris Trykk Trondheim i desember 2012. Mediehusenes samlede EBITDA-resultat ble redusert til 111 (118) mill. kroner, mens Polaris Trykk sitt EBITDA-resultat ble redusert til 116 (130) mill.

1 Eksklusiv regnskapsmessige effekter av avsetninger gjort i forbindelse med omstillingsprosjektet P2015.  EBITDA-resultat etter omstillingskostnader på 78 mill. ble i 2012 152 mill.


Inntekter

Konsernets samlede driftsinntekter gikk ned 3,8% til 1 787 (1 858) mill.

Annonseinntekter

Konsernets annonseinntekter gikk ned 4,6% til 874 (916) mill. Polaris Media har en nedgang i de papirbaserte annonseinntektene på 7,2% til 693 (747) mill., mens de digitale annonseinntektene økte med 9,9% til 176 (160) mill. i 2013. Spesielt sterk er inntektsveksten fra mobile plattformer som vokser 125% til 15 (7) mill. Andelen digitale inntekter av totale annonseinntekter ble i 2013 20,2% (17,5%).

Til tross for at de papirbaserte annonseinntektene har svekket seg gjennom hele 2013, er papirkanalen fortsatt en effektiv annonsekanal for våre annonsører, og kanalen er fortsatt en av de viktigste kanalene i annonsemarkedet og konsernets største inntektskilde.

Utviklingen i annonseinntekter gjennom året har vært krevende. Første og fjerde kvartal var spesielt svake mot 2012, mens utviklingen i tredje kvartal med samlet vekst i annonseinntektene var god. 

Annonseutviklingen på papir varierer fortsatt mellom bransjer og regioner, men slår mest negativt ut i det nasjonale annonsemarkedet. De viktige bransjene stilling ledig og bolig holder seg godt mot fjoråret for Adresseavisen, mens stilling ledig i Sunnmørsposten er betydelig svakere, blant annet som følge av økt usikkerhet i olje- og gassnæringen i regionen. De mindre mediehusene har generelt en bedre utvikling i annonsemarked enn de største mediehusene.

Det er en ambisjon og et klart mål om betydelig å øke veksttakten i digitale annonseinntekter, samt oppretthold markedsandelen samlet i annonsemarkedet til tross for at det forventes videre fall i papirbaserte annonseinntekter.

Brukerinntekter

Konsernets brukerinntekter/opplagsinntekter holder seg stabile på 505 (508) mill, hvorav brukerinntekter fra papiravis endte på 496 (502) mill. og digitale brukerinntekter endte på 9 (6) mill., en vekst på 62 prosent. Konsernet hadde ved utgangen av 2013 10 689 (6 364) abonnenter på e-avis. Nedgangen i det samlede opplagsvolumet ble 4,4 prosent.

Den sterke veksten i bruken av konsernets mobiltilpassede sider fortsetter. Antall unike ukentlige brukere på mobil har økt med 128 prosent til 549 475 (241 482) i 4. kvartal 2013. Veksten i unike ukentlige brukere på konsernets nettsider økte med 12,7 prosent i fjerde kvartal. Totalt har Polaris Media ca. 1,4 millioner unike ukentlige brukere på nett ved utgangen av 2013. Videre er veksten i sidevisninger sterk, og har vokst 7,9 prosent på nett og 104,1 prosent på mobil i 4. kvartal 2013.

I 2013 har veksten i brukere og sidevisninger vært viktig for fortsatt vekst i de digitale annonseinntektene. I 2014 vil konsernet også teste betalingsmodeller for digitalt innhold.

Trykkeriinntekter og trykkerivirksomheten

Konsernets eksterne trykkeriinntekter gikk ned 10,3 prosent til 269 (301) mill. Inntektene i Polaris Trykk er redusert med 8,4 prosent til 447 (488) mill. Trykkeriinntektene er redusert som følge av lavere papirpris, mindre avisvolum og bortfall av bilagsproduksjoner (VG, Dagbladet og Adresseavisen). Polaris Trykk har ytterligere styrket sin posisjon i siviltrykkmarkedet gjennom et salgssamarbeid med Schibsted Trykk. Til tross for fall i papirpris (viderefaktureres), har Polaris Trykk klart å opprettholde inntektsnivået for siviltrykk fra 2012.

Det er gjennomført kostnadsreduksjoner gjennom nye investeringer i automatisering, lavere makulatur og reduserte priser på innsatsfaktorer. EBITDA ble 116 (130) mill. i 2013.

I september besluttet styret å investere i en ny "brukt" Cortina trykkpresse i Polaris Trykk Trondheim. Installasjonen inkluderer en mulighet for å trykke 32-sider på glanset papir. Den nye pressen vil være klar for trykking av vanlig avis (coldset) høsten 2014, mens trykking av glanset papir (heatset) vil være mulig fra årskiftet 2014 / 2015. Den nye pressen vil bidra til nye inntekts- og effektiviseringsmuligheter.

Kostnader

Konsernets samlede driftskostnader gikk ned 2,1 prosent til 1 594 (1 628) mill. korrigert for avsatte omstillingskostnader i 2012. Den positive kostnadsutviklingen skyldes i hovedsak gjennomføringen av det vedtatte omstillingsprogrammet Prosjekt 2015, samt reduserte varekostnader som følge av lavere råvarepriser og lavere volum. Salget av Industriveien 13 i desember 2012, hovedkontoret til Polaris Media ASA, Adresseavisen AS og Polaris Trykk Trondheim, øker andre driftskostnader med ca. 18 mill. Justert for salget av Industriveien 13 Trondheim AS er underliggende kostnadsreduksjon 3,2 prosent.

Forbedringsprogrammet P15 gjennomføres i henhold til plan. 66 årsverk er redusert som følge av P15, herav 61 årsverk i 2013. Helårseffekt kostnadsreduksjoner i 2013 er ca 56 mill. av samlede kostnadsreduksjoner på 135 mill. i P15. I 2014 skal konsernet realisere ytterligere omtrent 40 millioner i effekter.

Finans og kapitalstruktur

Konsernet har en sunn finansieringsstruktur og sterk likviditetsposisjon ved utgangen av 2013. Operasjonell kontantstrøm i 2013 har vært 142 mill. (193) mill. Reduksjonen skyldes primært svakere EBITDA , økte utbetalinger til pensjon og utbetalinger i forbindelse med Prosjekt 2015.  Konsernets likviditetsbeholdning er, etter driftsinvesteringer på 91 mill.(inkludert delbetaling ny presse på 39 mill.), finansielle investeringer på 13 mill., utbytte på 86 mill. og avdrag på lån med 78 mill., redusert med netto 110 mill. til 196 (306) mill.

Konsernet har per 2013 385 (475) mill. i rentebærende gjeld inkludert andel gjeld i felleskontrollert virksomhet. Netto rentebærende gjeld utgjør 189 (169) mill. Netto rentebærende gjeld over EBITDA er 0,8x (0,7x).

Polaris Media har implementert endringene i den reviderte regnskapsstandarden for pensjoner. Endringene innebærer at korridormetoden ikke lengre benyttes og at estimatavvik regnskapsføreres i oppstillingen over andre inntekter og kostnader. Sammenligningstall for tidligere perioder er omarbeidet. Estimatavviket for 2013 ble -92,1 mill. før skatt og skyldes i hovedsak implementering av nye dødelighetstabeller (K2013) i årets siste kvartal. Etter skatt er effekten av estimatavviket -66,3 mill. Konsernet har etter dette en egenkapitalandel på 42,7 prosent (41,8 prosent).

Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover

Kjernestrategien for Polaris Media er å videreutvikle de sterke regionale og lokale nr. 1-posisjonene på alle plattformer, og opprettholde posisjonen som et nasjonalt ledende trykkerikonsern. Konsernets 31 mediehus har nesten kun nr 1-posisjoner i sine lokale og regionale markeder og er sterke merkevarer med meget gode relasjoner til brukere og annonsører. Mediehusene i konsernet når daglig ca. 750 000 papirlesere fordelt på et samlet opplag på 213 593 enheter. Dette innebærer 55 prosent daglig dekning i markedsområdet fra Nordvestlandet til Finnmark.  Mediehusene har omtrent 1,4 millioner unike ukentlige nettbrukere ved slutten av 2013, og over 500 000 unike ukentlige brukere på mobil. Dette innebærer at Polaris Media er det klart ledende mediehuskonsernet i dette markedet.

Sentrale målsetninger i det digitale strategiarbeidet er:

 • Nr. 1 lokalt/regionalt i alle relevante kanaler
 • Minimum 50% daglig dekning lokalt/regionalt på alle digitale plattformer
 • Vekst i digitale annonseinntekter større enn fall i papirinntekter
 • Oppnå minst 33% andel digitale annonseinntekter samlet for konsernet
 • Betydelig å øke digitale brukerinntekter
 • Standardisering av digitale verktøy, plattformer og prosesser

I tillegg til det digitale strategiarbeidet jobbes det med:

 1. Videreutvikling av papirproduktet,
 2. Utnytte nye inntekts- og effektiviseringsmuligheter med ny presse,
 3. Realisere P15
 4. Ytterligere effektivisering av driften med spesielt fokus på endringer av papirproduktet som kan bidra til reduserte trykkeri- og distribusjonskostnader.

Konsernet er i en prosess for at alle mediehusene i konsernet skal bli ledende på digitale medier i sine markeder. Konsernets mediehus har et godt utgangspunkt for å klare den digitale overgangen med sterke merkevarer, eksklusivt lokalt innhold, sterke relasjoner til brukeren og annonsører, og godt innarbeidede markedsplasser.  Med riktig fokus ser vi at det er mulig å lykkes. For eksempel har mediehuset HitraFrøya 65 prosent daglig dekning digitalt, ca. 30 prosent andel digitale annonseinntekter og over 20 prosent EBITDA-margin. Videre viser den redaksjonelle dekningen til Adresseavisen og HitraFrøya av brannene i Flatanger og på Frøya i januar 2014 hvor sterke posisjoner våre mediehus har i sine nettslagsfelt. Det ble satt klart nye brukerrekorder for disse mediehusene og Polaris Media i den uken.

I tillegg til det viktige arbeidet i mediehusene, bygger Polaris Media det digitale konsernstrategiarbeidet rundt tre hovedområder;

 • Mobil og levende bilder
 • Digitale betalingsmodeller 
 • Målrettet digital annonsering og individualisering av digitale brukeropplevelser

Veksten i inntekter og brukere på nett og mobil er god og drives i økende grad av mobile plattformer. Mobilen har blitt en viktig plattform for våre innholdsprodukter, og vi fokuserer derfor en stor del av ressursene i konsernet mot å videreutvikle våre produkter og forretningsmodeller på mobil, inkludert publisering av levende bilder.

Fremover vil konsernet videreutvikle og fortsette den vellykkede utrullingen av e-avisprodukter for samtlige av våre mediehus med offensive kampanjer for å markedsføre produktet. Adresseavisen lanserte i fjerde kvartal 2013 et digitalt søndagsmagasin som en del av å styrke abonnementsforholdet og for å kunne teste den digitale betalingsviljen hos brukerne. Dette er et første steg for i 2014 å lansere betalingsmodeller for digitalt innhold i Adresseavisen. Flere av de større mediehusene vil følge etter. Over tid er ambisjonen betydelig å øke de digitale brukerinntektene.

Polaris Media er godt i gang med å styrke sine posisjoner innenfor «big data». Det er etablert felles innsiktsverktøy, som gir sanntids innsikt i brukeradferd og interesseprofiler på våre nettsteder, som er rullet ut til mediehusene. Videre er Adresseavisen pilotbruker for personaliserte innholdsanbefalinger, og har oppnådd gode resultater med klikkrater på 10-15 prosent (2-3x tidligere klikkrater). Dette rulles ut til flere mediehus våren 2014.  I tillegg er Sunnmørsposten pilot på målrettet annonsering med første kampanje live i januar 2014. Testkampanjen viser en økning i klikkrate på 2-3x gjennom målretting av annonsen basert på brukernes interesser.

Gjennom det digitale strategiarbeidet er målet å øke digitale inntekter betydelig. Sammen med fortsatt effektivisering, bør dette sikre god lønnsomhet og nødvendig utviklingskraft i mediehusene.

Polaris Trykk blir berørt av avisenes opplagsnedgang på papir, reduserte avisvolum og bortfall av bilagsproduksjon. Polaris Trykk har tatt en betydelig posisjon i det nasjonale siviltrykkmarkedet, og har underliggende inntektsvekst innen siviltrykk. Med et markedssamarbeid med Schibsted Trykk i det nasjonale siviltrykkmarkedet forventes fortsatt vekst innen siviltrykk. Det forventes at inntjeningen fra trykk vil reduseres noe i årene fremover, men at ytterligere effektivisering av driften, vekst i siviltrykk, og konsolidering av kapasiteten vil opprettholde fortsatt god inntjening. Investeringen i en ny "brukt" Cortina-presse i Polaris Trykk Trondheim, som gir mulighet for å trykke bilag på glanset papir, vil øke mulighetene for å lykkes med dette. I tillegg vurderes strukturelle endringer for papiravisen som kan ytterligere bidra til å redusere trykkeri- og distribusjonskostnadene.

Sentrale risikofaktorer

Markeds- og operasjonellrisiko

På kort sikt er Polaris Medias inntjening fra annonsemarkedet avhengig av utviklingen i norsk økonomi. Norsk økonomi fremstår fortsatt moderat sterk, men samtidig registreres det enkelte indikatorer som peker i retning av en oppbremsing, spesielt gjelder dette innen olje og gassnæringen som igjen gir negative ringvirkninger for andre deler av økonomien.

I tillegg til konjunkturfølsomhet, preges medieøkonomien av at mediekonsumet er i betydelig endring. Digitale kanaler, og da spesielt mobilen, blir en stadig mer sentral del av forbrukernes mediekonsum. Dette øker forventningene til tilgjengelighet, oppdateringer og individuelle brukeropplevelser, noe som igjen endrer annonsørens behov og krav til treffsikkerhet i markedsføringen. Papiravisene er fortsatt konsernets største inntektskilde og er et etterspurt produkt og en viktig kommunikasjonskanal for våre annonsører. Men konkurransen fra digitale innholdsprodukter og annonsekanaler er sterkt økende.

Utviklingen i konsernets fremtidige inntjening vil i stor grad avhenge av den videre utviklingen i annonsemarkedet og konsernets evne til å øke digitale annonse- og brukerinntekter. Omtrent 50 prosent av konsernets omsetning er annonseinntekter, hvor av omtrent 80 prosent er papirannonser. I tillegg til lokale og regionale annonsemarkeder, skapes en betydelig del av annonseinntektene gjennom ulike regionale og nasjonale annonsesamkjøringer i samarbeid med andre mediekonsern. Endringer i annonseinntektene kan ha vesentlig betydning for konsernets økonomi, selv om følsomheten er blitt mindre gjennom utvikling av flere forretningsområder.

Bruker- og trykkeriinntektene er fortsatt stabile og i mindre grad påvirket av markedssvingninger, men kan utsettes for skift i forbruksmønstre eller andre endringer som endrer etterspørselen over tid. Konsernet har stabile brukerinntekter og en opplagsutvikling som viser moderat tilbakegang.

Trykkerivirksomheten i konsernet er i all hovedsak basert på langsiktige avtaler med forutsigbare vilkår. Et fall i annonsemarkedet på kort sikt vil i mindre grad påvirke inntjeningen fra trykkerivirksomheten. Over tid forventer vi imidlertid at trykkeriinntektene vil følge utviklingen til papiravisene. Polaris Trykk vil jobbe videre med å befeste sin sterke markedsposisjon og øke sine markedsandeler innen siviltrykkmarkedet. 

Personalkostnader utgjør omtrent 53  prosent av konsernets kostnader. Omtrent 60 prosent av de ansatte har i dag ytelsesbaserte pensjonsordninger, disse er planlagt endret til nye innskuddsbaserte ordninger i løpet av 2014.

Gjennomføring av effektiviseringsprosjektet Prosjekt 2015 er fortsatt viktig for å imøtekomme en fortsatt usikker utvikling i annonsemarkedet og overgangen til digitale brukermønster med økt konkurranse om brukerne og annonsørene. Tiltakene i prosjektet skal gi en helårseffekt i 2016 på 135 mill. Gjennomføring av tiltakene er i rute.

Kredittrisiko og likviditetsrisiko

Polaris Media har en sunn finansiell struktur. Konsernet innehar flere verdifulle eierposter, spesielt gjelder dette eierandelen på 10,1 prosent i Finn.no AS. Konsernets gjeld betjenes i henhold til inngåtte avtaler med kreditorer, og Polaris Media har god margin til covenantkrav på tidspunktet for avleggelsen av kvartalsregnskapet. På balansen er det høyest, men moderat, risiko knyttet til goodwill og pensjon, da konsernet fortsatt har stor andel ytelsesbaserte pensjonsordninger.  Polaris Media ASA har med virkning fra 1.1.2014 reforhandlet løpetiden på et langsiktig lån med Sparebank1 SMN som med tidligere nedbetalingsplan ville vært nedbetalt i 2018 til 2024. Dette har medført at årlige avdrag er redusert med ca. 40 mill.

Risiko for at kundene ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk har vært lave tap på fordringer. Mediebyråene står for en relativt stor del av total annonseomsetning. For å redusere kredittrisikoen har mediehusene som inngår i storbysamarbeidet, herunder Adresseavisen, avtale med kredittforsikringsselskap på utestående fordringer knyttet til de seks største mediebyråene. Konsernet har et løpende fokus på håndtering av kredittrisiko.

Konsernets likviditet varierer gjennom året, men likviditetsrisikoen anses som lav. Løpende investeringer som foretas, er i hovedsak egenkapitalfinansierte. Konsernet har konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse med en ubenyttet trekkfasilitet på 80 mill. Likeledes er det stilt garanti for skattetrekksmidler på 40 mill. på vegne av konsernets selskaper.

Utsiktene for 2014

For 2014 forventes vekst og utvikling for konsernets digitale produkter og inntekter, samt fortsatt reduksjon i konsernets driftskostnader, men dette forventes ikke i 2014 å kompensere fullt ut for fallende inntekter fra papiravisen. Dette skyldes både den strukturelle endringen som skjer i annonsørenes og brukernes mediepreferanser, men også at vekstimpulsene i norsk økonomi i store deler av 2014 forventes å være lavere enn i de foregående år. Et noe lavere resultat og marginnivå må derfor forventes. Over tid er målsettingen økt inntjening i mediehusene, samtidig som det forventes noe redusert inntjening i trykkeriselskapene.

Adresseavisen Gruppen

Adresseavisen Gruppen består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Innherreds Folkeblad og Verdalingen (98 prosent) samt Brønnøysunds Avis (69 prosent). Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Adressa Distribusjon, deleide Trøndelagspakken (78 prosent), Levanger-Avisa (55 prosent) og Hitra-Frøya (49 prosent), og morselskapet Adresseavisen Gruppen. I tillegg eier Adresseavisen 10,1 prosent av aksjene i Finn.no AS og 20 prosent av aksjene i Glasur AS.

Adresseavisen Gruppen er det største hoveddatterselskapet i konsernet målt i omsetning, og Adresseavisen er det største selskapet. Adresseavisen har en utvidet rolle i konsernet og huser funksjoner som konsernets sentrale digitale utviklingsenhet og it-ressurssenter samt kompetansesentra for ulike brukermarked og annonsemarked.  Adresseavisen har et tett strategisk samarbeid med Schibsted Norge innen blant annet nasjonalt annonsesalg, innholdsproduksjon og digital utvikling. Adresseavisen har i 2013 hatt et spesielt fokus på i) å bevare og utvikle annonseinntekter fra eksisterende og nye annonsører gjennom utvikling av papirkanalen og digitale kanaler, ii) å gjennomføre omstillingsarbeidet i Prosjekt 2015 og iii) å jobbe for styrkede digitale posisjoner spesielt innen mobile plattformer. I de lokale mediehusene er hovedfokus å videreutvikle mediehusenes dekningsposisjoner i digitale kanaler, og lønnsomhetsforbedringer i form av kostnadsreduksjoner og inntektsvekst.

15. desember 2014 lanserte Adresseavisen det  heldigitale søndagsmagasinet SøndagsAdressa. Det blir en viktig del av Adressa pluss, som vil være grunnlaget for å ta betalt for digitalt innhold.

Adresseavisen Gruppen fikk en samlet omsetning på 827 (847) mill., og et EBITDA-resultat på 71 (77) mill. kroner ekskl. omstillingskostnader avsatt i 2012. Resultatnedgangen kan i all hovedsak tilskrives den relativt svake annonseutviklingen på papir, spesielt i Adresseavisen. Dette er i stor grad samme utvikling som i bransjen for øvrig.  

Samlede annonseinntekter gikk ned med 4,4 prosent til 511 (534) mill. Digitale annonseinntekter økte med 9,0 prosent til 122 (112) mill. i 2013. For Adresseavisen Gruppen utgjør digitale annonseinntekter 23,9 prosent (21,0 prosent) av gruppens samlede annonseinntekter. Digitale annonseinntekter inkluderer salg av definerte rubrikker på finn.no.

Samlede opplagsinntekter ble 251 (253) mill. Økningen tilskrives økt abonnements- og løssalgspris i Adresseavisen, i tillegg til økt salg av e-avis. Antall abonnenter på e-avis økte med 85,5 prosent til 4 710 (2 539) abonnenter i 2013. Samlet opplag for gruppen ble 94 128 (97 584), noe som er en nedgang på 3,5 prosent.

Det er god trafikkvekst på Adresseavisen Gruppens nettsteder. Adressa.no hadde i snitt 516 568 unike brukere per uke i siste kvartal i 2013, som er en vekst på 11,0 prosent mot samme periode i fjor. Gruppen har i 2013 hatt 7 005 233 (6 764 361) sidevisninger på nett, som er en vekst på 3,6 prosent. Antall unike ukentlige brukere på mobil øker med 102 prosent til 257 717 (127 403) i 4. kvartal 2013.

Driftskostnadene er redusert med 1,9 prosent til 756 (771) mill. I hovedsak skyldes dette effekter av at Adresseavisen Gruppen er i rute med gjennomføringen av resultatforbedrende tiltak i henhold til Prosjekt 2015, men det er også gjennomført generelle kostnadsbesparelser som følge av økt svikt i annonseinntektene Gjennomføringen av Prosjekt 2015 skal gi kostnadsbesparelser på 80 mill. ved utgangen av 2015.

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjuken (59%), Vigga (59%), Dølen (50%), Fjordabladet (42,5%), Avisa Romsdal (fusjonert inn i Romsdals Budstikke 1.1.2013), Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt og Herøynytt (fusjonert inn i Sunnmørsposten fra 1.1.2014). I tillegg inngår Nordvest Distribusjon AS og morselskapet Polaris Media Nordvestlandet AS.

Polaris Media Nordvestlandet ble kjøpt fra Edda Media i april 2009, og inkluderte Polaris Trykk Ålesund som nå er en del av Polaris Trykk. Polaris Media Nordvestlandet har sin hovedtyngde i Sunnmørsposten og Romsdal Budstikke med tilhørende lokale mediehus. Nordvestlandet er en region som i større grad er påvirket av utviklingen innen olje- og gassnæringen og maritim industri, spesielt med stor andel inntekter fra annonsekategorien stilling ledig i Sunnmørsposten. Viktige fokusområder for Polaris Media Nordvestlandet i 2013 har vært å tilpasse organisasjon og totalprodukt til endringene i leser- og annonsørmarkedene  til digitale kanaler, beholde og videreutvikle stilling ledig-inntektene, og håndtere ny merkantil allianse med Amedia på nasjonalt annonsesalg, samt gjennomføringen av Prosjekt 2015.

Samlet omsetning for Polaris Media Nordvestlandet i 2013 ble på 413 (425) mill., mens EBITDA ble 32 (36) mill. ekskl. omstillingskostnader avsatt i 2012.

Mediehusene på Nordvestlandet har hatt en annonseutvikling i 2013 preget av at bransjen stilling ledig har vært svært krevende spesielt i Sunnmørsposten med 30  prosent nedgang sammenlignet med 2012. Nedgangen drives i stor grad av redusert aktivitet innen olje- og gassnæringen på Nordvestlandet. Samtidig har andre bransjer holdt seg bedre som for eksempel eiendom. Samlede annonseinntekter for 2013 gikk ned med 5,9 prosent til 217 (231) mill.

Polaris Media Nordvestlandet har hatt 10,8 prosent vekst i de digitale annonseinntektene i 2013 og endte på 27 (25) mill. Disse inntektene utgjorde dermed 12,6 prosent (10,7 prosent) av gruppens samlede annonseinntekter ved årsskiftet.

Totale opplagsinntekter endte på samme nivå som i 2012 med 164 mill. kroner. Det samlede opplaget for Polaris Media Nordvestlandet ble 81 145 (84 738) eksemplarer. Antall abonnenter på e-avis økte med 81,1 prosent til 2 295 (1 267) abonnenter. Opplagsnedgangen er samlet på 4,2 prosent.

Nettstedene til mediehusene på Nordvestlandet hadde en økning i antall unike nettbrukere per uke i 2013 med 8,6 prosent til 290 678 (267 608) brukere. Antall sidevisninger nett per uke gikk derimot ned med 4,0 prosent til 3 108 189 (3 238 227). Antall unike brukere på mobil økte med 110 prosent til 124 568 (59 248) i 4. kvartal 2013.

Driftskostnadene er redusert med 2,3 prosent til 381 (390) mill. I alle hovedsak er dette knyttet til gjennomføringen av tiltak i Prosjekt 2015, men det er også gjennomført generelle kostnadsbesparelser som følge av økt svikt i annonseinntektene Gjennomføringen av Prosjekt 2015 skal gi kostnadsbesparelser på 25 mill. ved utgangen av 2015.

Harstad Tidende Gruppen (HTG)

Harstad Tidende Gruppen består av mediehusene Harstad Tidende, iTromsø (96%), Troms Folkeblad, Framtid i Nord, Andøyposten (78%), Altaposten (78%), Sortlandsavisa (80%), Vesteraalens Avis samt gruppens multimediale selskaper HTG Multimedia og Vesterålen Online (VOL.no) i tillegg til salgs- og markedsføringsselskapet iNord AS og morselskapet Harstad Tidende Gruppen AS.

Harstad Tidende Gruppen påvirkes av konkurransesituasjonen mot Amedia i hele landsdelen og iTromsøs nr. 2-posisjon i Tromsø. Hovedfokus for Harstad Tidende Gruppen er å kapitalisere bedre på mediehusenes sterke posisjoner, videreutvikle salgsalliansene og redusere overbygningskostnader i morselskapet.

Harstad Tidende Gruppen har hatt en positiv utvikling i 2013. Omsetningen i Harstad Tidende Gruppen ble 266 (270) mill. i 2013. Gruppens EBITDA vokste til 8 (6) mill. ekskl. avsetning til omstillingskostnader i 2012.

HTGs samlede annonseinntekter gikk ned med 2,3 prosent i 2013 og ble 141 (144) mill. Digitale annonseinntekter ble på 27 (24) mill. kroner, en vekst på 12,5 prosent, noe som utgjør 18,9 prosent (16,4 prosent) av samlede annonseinntekter.

Opplagsinntektene i HTG falt med 0,9 prosent og endte på totalt 90 (91) mill. Opplagsvolumet for HTG-avisene falt med 6,7 prosent til 38 320 (41 076). E-avis vokste til 2532 (1956) enheter, en vekst på nesten 30 prosent.

Trafikken på nettstedene i HTG gikk opp med 20,3 prosent i 2013 målt i antall unike brukere per uke til 274 219 (227 951). Antall ukentlige unike brukere på mobil økte med 158 prosent til 121 520 (47 178) i 4. kvartal 2013.

Driftskostnadene ble redusert med 2,6 prosent til 257 (264) mill. hovedsakelig på gjennomføringen av tiltak i Prosjekt 2015, men det er også gjennomført generelle kostnadsbesparelser som følge av økt svikt i annonseinntektene. Gjennomføringen av Prosjekt 2015 skal gi kostnadsreduksjoner på 18 mill. ved utgangen av 2015.

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Polaris Distribusjon Nord samt felleskontrollerte virksomheter sammen med Amedia (50 %) - Nr1 Adressa-Trykk Orkanger, Norsk Avisdrift (Byavisa) og Norpost Midt-Norge AS. Norpost Midt-Norge AS er  avviklet med virkning fra 1.1.2014.

Polaris Trykk trykker totalt 76 aviser, hvorav 26 konserninterne aviser. Polaris Trykk fokuserer på å tilby desentralisert trykking. Hovedmengden av kontrakter er langsiktige. Polaris Trykk har med kontinuerlige driftsforbederinger bidratt til stabilt gode resultater over tid.

Trykkeriene i Polaris Trykk har sitt hovedfokus på avistrykking og trykking av ”coldset”-produkter i siviltrykkmarkedet. Hovedutfordringene for Polaris Trykk er den negative trenden i avisvolum, men med investeringen i ny "brukt" trykkeripresse i Polaris Trykk Trondheim med muligheter for å trykke på glanset papir (heatset), forventes det at Polaris Trykk blir godt posisjonert til å ta nye markedsandeler og øke inntektene i siviltrykkmarkedet.

Omsetningen for 2013 ble 497 (539) mill. Andelen ekstern trykkeriomsetning utgjør 60 prosent (61 %). Polaris Trykk fikk i 2013 et EBITDA-resultat på 116 (130) mill. Omsetningsnedgangen kan tilskrives redusert papirpris, lavere avisvolum og bortfall av bilag til  aviser (VG, Dagbladet og Adresseavisen) som har gått over til glanset papir (heatset-produksjon). Polaris Trykk har klart å opprettholde inntektene fra siviltrykk på 2012-nivå.

Driftskostnadene er redusert med 7,2 prosent til 380 (410) mill. hovedsaklig på gjennomføringen av tiltak i forbindelse med Prosjekt 2015 og reduserte varekostnader. Gjennomføringen av Prosjekt 2015 skal gi kostnadsreduksjoner på 23 mill. ved utgangen av 2015.

Polaris Eiendom

Polaris Eiendom ble etablert 1. oktober 2008. Eiendomsselskapet består av Nordre gate 1-3 AS og Johan Tillers vei 1-5. Eiendommene benyttes i dag til utleie av kontorlokaler og parkering, i hovedsak til konsernets egne selskaper.

Ved utgangen av 2012 solgte Polaris Eiendom AS 100 prosent av aksjene i Industriveien 13 Trondheim AS til KPT Eiendom AS for 176,2 mill. kroner. Salget var et ledd i konsernets strategi med å selge seg ned i eiendom over tid. Per 31.12.2013 er aksjene i selskapet Nordre gt. 1-3 AS lagt ut for salg. Som følge av salget av aksjene i Industriveien 13 Trondheim AS, har konsernet i 2013 betalt husleie for lokalene på denne adressen, noe som har belastet regnskapet med en nettokostnad på omlag 18 mill. i 2013 i forhold til 2012. Polaris Eiendom fikk for året et EBITDA på -2 (14) mill.

Polaris Media ASA (morselskapet)

Virksomhet i morselskapet består i eie 100 prosent av aksjene i hoveddatterselskapene Adresseavisen Gruppen AS, Harstad Tidende Gruppen AS, Polaris Media Nordvestlandet AS, Polaris Trykk AS og Polaris Eiendom AS, samt sentral økonomiforvaltning og tjenesteyting overfor konsernselskapene gjennom Tjenestesenter for Økonomi (TSØ).

Morselskapet fikk et negativt EBITDA på 32 (31) mill. Selskapet har driftsinntekter knyttet til salg av tjenester til konsernselskaper, samt renteinntekter knyttet til konserninterne lån.

Transaksjoner med nærstående parter eller parter med ellers vesentlig betydning for selskapets inntjening

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverse sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. Det har ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i perioden.

Per 31.12.2013 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0 prosent av aksjene. Konsernet har et betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, særlig Storby-alliansen,Finn.no AS og SPiD. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Sparebank1 SMN var per 31.desember 2013 konsernets fjerde største aksjonærer med 11,4 prosent og er samtidig konsernets hovedbankforbindelse og største kreditor. Alle avtaler og transaksjoner er inngått med Sparebank1 SMN på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Organisasjon og miljø

Konsernet sysselsatte ved utgangen av året 978 (1 036) årsverk fast ansatte, inkludert ansatte i felleskontrollert virksomhet. Ut over dette sysselsatte konsernet 479 (505) avisbud. Ved utgangen av året hadde morselskapet 28 årsverk fast ansatte, hvorav 23 arbeider i TSØ (tjenestesenter for økonomi).

Konsernet har i 2013 vedtatt strategiske retningslinjer for samfunnsansvar. Det er redegjort for disse og sentrale nøkkelfaktorer som del av redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse kapittel 1.

Aksjonærpolitikk og eierforhold

Det er redegjort for aksjonær- og eierforhold under eierstyring og selskapsledelse.

Disponering av årsresultatet

Eiendeler i konsernet utgjorde 1 833 (1 981) mill., og konsernet har en sunn finansiering og en egenkapitalandel på 42,7 prosent (41,8 prosent) per 2013. Styret mener at selskapet per 31.12.2013 har en likviditetsbeholdning som dekker de krav og forpliktelser selskapet har pådratt seg. Årsoppgjøret er derfor avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Årets overskudd i Polaris Media ASA (morselskapet) ble 40,644 mill. og foreslås disponert slik (alle tall i tusen):

Overført fra annen egenkapital

-44 978

Avsatt til utbytte (NOK 1,75 pr aksje)

85 622

Sum overføringer

40 644


Sum eiendeler i morselskapet utgjorde 1 402 (1 547) mill. ved utgangen av året, og egenkapitalen var på 521 (573) mill. som gir en egenkapitalandel for morselskapet på 37,1 prosent (36) prosent.

Eierstyring og selskapsledelse

Styret har valgt å gi en egen redegjørelse i konsernets årsrapport for de krav selskapet er underlagt ihht. regnskapslovens §3-3b vedrørende foretaksstyring samt redegjørelse ihht. §3-3c vedrørende samfunnsansvar.

God eierstyring og selskapsledelse er viktig for Polaris Media ASA, og selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer i all hovedsak med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle medieselskaper i konsernet. Dette sentrale verdigrunnlag for styringen og ledelsen av konsernet er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter.

Selskapets egenkapitalandel er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas.

Forskning og utvikling

Som mediekonsern driver selskapene i Polaris Media ASA kontinuerlig produktutvikling på alle plattformer. Bedriften er i stor grad kompetansedrevet og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for konsernets avis-, nett-, mobil-, lesebrett-, lokalradio- og lokaltvprodukter. Dette krever på mange områder stadig kreative prosesser og kontinuerlig produktutvikling. Eksplisitt forskning utøves ikke. Prosjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnadsført, mens systemmessige investeringer aktiveres.

Finansiell risiko

Markeds- og operasjonellrisiko

Er beskrevet under «Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover».

Kredittrisiko og likviditetsrisiko

Er beskrevet under «Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover».

Erklæring fra styret og konsernsjef

Styret og konsernsjef avgir følgende erklæring i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-5:

 • Årsregnskapet er, etter vår beste overbevisning, utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets finansielle stilling og resultater som helhet, samt at:

 • Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og utsikkerhetsfaktorene foretakene står ovenfor.

 

Trondheim, 27. februar 2014

Styret i Polaris Media ASA

Legg til i min rapport