Resultatregnskap

Tall i 1000 NOK Note20132012                  
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER     
Annen driftsinntekt   21 85122 506 
Sum driftsinntekter    21 85122 506  
      
Lønnskostnad  232 14332 989 
Avskriving på varide driftsmidler og immatrielle eiendeler  33 1862 482 
Annen driftskostnad    20 65824 037  
Sum driftskostnader  55 98659 509 
Driftsresultat  -34 135-37 003 
      
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER     
Inntekt på investering i datterselskap 490 156184 878 
Annen renteinntekt  2 7043 164 
Renteinntekt fra foretak i samme konsern  2 44713 179 
Annen finansinntekt  0241 
Annen rentekostnad  -20 057-37 862 
Annen finanskostnad  -974-452 
Netto finansresultat  74 276163 149 
Årets resultat før skatt  40 141126 147 
Skattekostnad 12-503679 
ÅRSRESULTAT  40 644125 468 
      
OVERFØRINGER     
Overføring til og fra annen egenkapital  -44 97839 846 
Foreslått utbytte  85 62285 622 
Sum overføringer  40 644125 468 


Se noter her

 

Legg til i min rapport