Note 9. Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.  Selskapet regnskapsfører pensjoner i samsvar med IAS 19, med bakgrunn i NRS 6 A. Ytelsesbasert ordning er dekket i Adresseavisens Pensjonskasse. Alderspensjonen er 66% av pensjonsgrunnlaget til og med fylte 78 år, deretter 62%. Pensjonsalder er 67 år. Polaris Media ASA hadde ved årsslutt 25 ansatte i den kollektive ordningen. I tillegg har selskapet udekkede pensjonsforpliktelser (usikret) og tilleggspensjon for alle ansatte med lønn over 12G, se note 2 

Økonomiske forutsetninger              20132012                                                  
Diskonteringsrente 4,1%3,9%   
Forventet avkastning 4,1%3,9% 
Lønnsregulering 3,5%3,5% 

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Nedenfor vises utdrag fra de benyttede tabeller. Tabellen viser forventet gjenstående levealder og sannsynlighet for hhv. død og uførhet innen ett år for ulike aldersgrupper.

 

Forventet gjennstående levealderFødselsår 1963Fødselsår1993                                                                         
AlderMannKvinneMannKvinne 
2064,168,069,473,4 
4046,350,149,753,6 
6027,730,130,434,1 
8011,214,112,516,1 
      
DødssannsynlighetFødselsår1963Fødselsår 1993 
AlderMannKvinneMannKvinne 
200,03%0,01%0,02%0,01% 
400,06%0,04%0,06%0,04% 
600,49%0,34%0,45%0,30% 
805,08%3,57%4,55%3,13% 
      
Uføresannsynlighet     
200,13%0,16%   
400,21%0,35%   
601,48%1,94%   
80NANA   

 

Pensjonskostnad            20132012                                                           
Årets pensjonsopptjening 9371 339 
Rentekostnad (inntekt) 7991 188 
Administrasjonskostnad 18778 
Arbeidsgiveravgift 245314 
Pensjonskostnad ytelsespensjon 2 1692 918 
Medlemsinnskudd fra ansatte -316-290 
Andre pensjonskostnader 2561 771 
Sum pensjonskostnader 2 1094 400 

 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: 2013  2012                           
 FondertUfondertSumFondertUfondertSum 
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:       
Brutto pensjonsforpliktelse 1.18 27120 17128 4429 51326 49736 011 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening93709371 33901 339 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen3237871 1093148741 188 
Aktuarielle tap/gevinster1 6255 0106 635-2 895-7 201-10 096 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.1211 15625 967  37 1238 27120 171  28 442 
        
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.17 24807 2485 53105 531 
Forventet avkastning på pensjonsmidler31003102080208 
Aktuariell tap/gevinst 14501453820382 
Administrasjonskostnader-1890-189000 
Premieinnbetalinger1 724017241 12701 127 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.129 238092387 24807 248 
        
Netto pensjonsforpliktelse1 91825 96727 8851 02320 17121 194 
Arbeidsgiveravgift2703 6613 9321442 8442 988 
Avsetning pensjoner omstillingskostnader01 4831 48301 4831 483 
Pensjonsforpliktelse  31.122 18831 112
33 300
1 16824 49825 666 

 

Til sikring av usikret pensjonsordning er det i tillegg satt av 5 953 på sperret bankkonto. Dette er i regnskapet presentert som bankinnskudd under kortsiktig rentebærende gjeld.

Legg til i min rapport