Note 2. Lønnskostnad og godtgjørelser

 

Lønnskostnad                  20132012                                                      
Lønn 26 00724 801 
Folketrygavgift 3 2263 028 
Pensjonskostnader 2 2304 400 
Andre ytlelser 680761 
Sum 32 14332 989 
     
Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 2828 

 

2013                                               
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
LønnPrestasjons
basert lønn1
Pensjon2Annen
godtgjørelse
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 152 2742 73601 0543164 106 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth2801 90002171592 276 
        
2012       
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
LønnPrestasjons
basert lønn1
Pensjon2Annen
godtgjørelse
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch137 2742 5722001 2013064 279 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth 3280      1 595133220142              2 290 

For prestasjonsbasert lønn til ledende ansatte, se redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2013. Konsernledelsen har for           året 2012 frasagt seg sin prestasjonsbaserte lønn. Prestasjonsbasert lønn  for 2012 gjelder 2011 og er utbetalt i 2012.
2 Tallene for pensjon er basert på aktuarberegninger. Som følge av endret prinsipp for pensjoner er tall for 2012 omarbeidet.
Tiltrådte 1.mai 2012.


Tilleggspensjon:
Alle ledende ansatte deltar i selskapets kollektive pensjonsordninger, og alle foruten konsernsjef har en innskuddsbasert ordning på 12 % for lønn over 12 G. Det er for konsernsjef avtalt tilleggspensjon på 66% av lønn utover 12 G. Pensjonsgrunnlaget per 1. januar ved uttak av tilleggspensjon, er 2,6 mill. for konsernsjef Per Axel Koch. Videre regulering baseres på gjennomsnittlig årslønnsvekst for konsernet, uavhengig av lønnsutviklingen for konsernsjef. Ved uttak skal tilleggspensjon G-reguleres så lenge ytelsene løper.

Førtidspensjon: 
Polaris Media ASA og konsernsjef Per Axel Koch har en gjensidig rett til å kreve førtidspensjonering ved fylte 60 år. Konsernsjefen har opptjent rett til førtidspensjon dersom han skulle slutte i Polaris Media ASA før fylte 60 år. Førtidspensjonen skal utgjøre 70 % av lønn frem til 67 år og skal reduseres dersom lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere, inntekt som selvstendig næringsinntekt og eventuelle utbetalinger fra pensjonsordninger i ansettelsesforhold og folketrygd overstiger pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon. Pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon tilsvarer full lønn. Ved uttak skal førtidspensjon reguleres med den generelle lønnsregulering i Polaris Media. Til sikring av konsernsjefens pensjonsforpliktelse er det avsatt 5,9 mill. på sperret bankkonto.

Konsernsjef har etterlønnsordning hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i inntil 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom arbeidsforholdet avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen. 

Utbetalt styrehonorar: Aksjer 2013 2012                                                                 
Styret    
Styreleder Bernt Olufsen44181730 
Styremedlem Kristine Landmark (nestleder) 213168 
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 273150 
Styremedlem Lars Svensson 203150 
Styremedlem Trond Berger4 213150 
Styremedlem Bente Rathe 168150 
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg280158150 
Styremedlem ansattrepresentant Bjørn Sletvold280158150 
Varamedlem ansattrepresentant Merete Holand280158125 
Varamedlem Bente Sollid Storehaug 15890 
Styreleder Kaare Gisvold (fratrådt)79 618193338 
Styrets nestleder Marit Arnstad (fratrådt) 4590 
Styremedlem Lennart Foss (fratådt) 10131 
Styremedlem ansattrepresentant Gudrun Gulldahl (fratrådt) 073 
Valgkomite    
Leder valgkomiteen Roar Arntzen 100 
Medlem valgkomiteen Anne Breiby 100 
Medlem valgkomiteen Jacob A. Møller (ny) 00 
Medlem Berit Rian (fradtrådt) 2070 
Sum     2 1581 983 

 4 Selskapet har mottatt faktura på styrehonorar fra Schibsted AS.

 

Revisors honorar                          20132012                                               
Lovpålagt revisjon 190190 
Skatterådgiving 448434 
Andre tjenester utenfor revisjon 511131 
Sum 1 149754 

 

Legg til i min rapport