Note 12. Skattekostnad

Skattekostnad                 20132012                                                    
Årets betalbare skattekostnad 01 712 
Endring i utsatt skatt -503-1 034 
Skattekostnad -503679 
     
Betalbar skatt 20132012  
Årets betalbare skattekostnad 01 712 
Skatt på motatt konsernbidrag 0-1 712 
Betalbar skatt i balansen 00 
     
Avstemming 2013 2012  
Årets resultat før skatt 40 141126 147 
Forventet skatt 11 24035 321 
Ikke fradragsberettigede kostander 776242 
Resultatandel datterselskaper -12 822-34 884 
Skatteeffekt endret skattesats 3020 
Skattekostnad -503679 
Effektiv skattesats -1%1% 
     
Spesifikasjon skatteeffekter 2013 2012  
Fordel    
Pensjonsforpliktelser 8 9916 226 
Avsetninger 1 0400 
Sum fordeler 10 0306 226 
     
Forpliktelser    
Anleggsmidler 1 847627 
Sum forpliktelser 1 847627 
Netto usatt skattefordel (forpliktelse) 8 1835 599 

 

Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt.

Legg til i min rapport