Note 10. Annen langsiktig gjeld

Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøp av enheter på Nordvestlandet. Det er følgende vilkår knyttet til lånet:

- Fire ganger rullerende EBITDA inkl. utbytte skal være høyere en netto rentebærende gjeld.
- Egenkapitalgraden for konsernet skal være høyere enn 32,5% ved årsskiftet

Polaris Media har med virkning fra 1.1 2014 endrede lånevilkår med Sparebank 1 SMN. Med bakgrunn i solid likviditet og kontantstrøm er lånets løpetid og nedbetalingsplan endret fra juli 2018 til juli 2024. Avdrag per kvartal er redusert fra 18 til 8 mill. Det er nærmere redegjort for status ift. lånevilkår og langsiktig gjeld i konsernregnskapet. Polaris Media ASA har betalt all gjeld ved forfall og er ikke i strid med vilkårene i låneavtalene. Per årsskiftet er ca. 68 % av rentebærende langsiktig gjeld sikret med fastrente, mens resten av lånet er basert på flytende rente. Lån forfaller kvartalsvis, og årlige avdrag er gjengitt nedenfor: 

År20142015201620172018Etter 2018                                                                                                              
Forfallsstruktur gjeld 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000175 904 

 

Rentesikring
Det ble i 2009 inngått en fem års avtale med fastrente på 325 mill. av gjelden. Rentebytteavtalen utløper 7. april 2014.

 

Rentebytteavtale   20132012                                                                        
Resultatført rentebytteavtale 4 4393 512 
Legg til i min rapport