Noteoversikt

Se noter her

Note 1. Vesentlige regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger
Regnskapsprinsippene er konsistente med prinsippene i forrige regnskapsår med unntak av pensjoner hvor estimatavvik nå regnskapsførers direkte i egenkapitalen. Videre benyttes samme forventet avkastning på pensjonsmidlene som renten ved diskontering. Sammenligningstall er omarbeidet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap
Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi dersom verdien i balansen overstiger gjenvinnbart beløp. Reversering av nedskriving foretas hvis grunnlaget for nedskriving ikke lenger er tilstede. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt, mens konsernbidrag inntektsføres under finansinntekter under forutsetning av at mottatt konsernbidrag ikke representerer en tilbakebetaling av investert kapital. Konsernbidrag som representerer en tilbakebetaling av investert kapital regnskapsføres som redusert kostpris. Netto avgitt konsernbidrag (brutto konsernbidrag fratrukket tilhørende skatteeffekt) tillegges anskaffelseskost for investering i datterselskaper.

Inntekter
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når tjenesten ytes og krav på vederlag oppstår. Inntektene regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Pensjoner
Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Diskonteringsrenten fastsettes med utgangspunkt i renten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som reflekterer tidshorisonten for oppgjøret av pensjonsforpliktelsen. Forventet avkastning beregnes med den samme rente som er benyttet ved diskontering. Aktuarmessige gevinster og tap innregnes i egenkapitalen og  i den perioden de oppstår. Periodens netto pensjonskostnad presenteres som lønns- og personalkostnader. I balansen presenteres netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift.

Kontantstrøm
Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter i oppstilling av kontantstrømmer omfatter kontanter, bankinnskudd og plasseringer med forfall innen tre måneder fra plasseringstidspunktet.

Legg til i min rapport

Note 2. Lønnskostnad og godtgjørelser

 

Lønnskostnad                  20132012                                                      
Lønn 26 00724 801 
Folketrygavgift 3 2263 028 
Pensjonskostnader 2 2304 400 
Andre ytlelser 680761 
Sum 32 14332 989 
     
Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret 2828 

 

2013                                               
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
LønnPrestasjons
basert lønn1
Pensjon2Annen
godtgjørelse
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 152 2742 73601 0543164 106 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth2801 90002171592 276 
        
2012       
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
LønnPrestasjons
basert lønn1
Pensjon2Annen
godtgjørelse
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch137 2742 5722001 2013064 279 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth 3280      1 595133220142              2 290 

For prestasjonsbasert lønn til ledende ansatte, se redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2013. Konsernledelsen har for           året 2012 frasagt seg sin prestasjonsbaserte lønn. Prestasjonsbasert lønn  for 2012 gjelder 2011 og er utbetalt i 2012.
2 Tallene for pensjon er basert på aktuarberegninger. Som følge av endret prinsipp for pensjoner er tall for 2012 omarbeidet.
Tiltrådte 1.mai 2012.


Tilleggspensjon:
Alle ledende ansatte deltar i selskapets kollektive pensjonsordninger, og alle foruten konsernsjef har en innskuddsbasert ordning på 12 % for lønn over 12 G. Det er for konsernsjef avtalt tilleggspensjon på 66% av lønn utover 12 G. Pensjonsgrunnlaget per 1. januar ved uttak av tilleggspensjon, er 2,6 mill. for konsernsjef Per Axel Koch. Videre regulering baseres på gjennomsnittlig årslønnsvekst for konsernet, uavhengig av lønnsutviklingen for konsernsjef. Ved uttak skal tilleggspensjon G-reguleres så lenge ytelsene løper.

Førtidspensjon: 
Polaris Media ASA og konsernsjef Per Axel Koch har en gjensidig rett til å kreve førtidspensjonering ved fylte 60 år. Konsernsjefen har opptjent rett til førtidspensjon dersom han skulle slutte i Polaris Media ASA før fylte 60 år. Førtidspensjonen skal utgjøre 70 % av lønn frem til 67 år og skal reduseres dersom lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere, inntekt som selvstendig næringsinntekt og eventuelle utbetalinger fra pensjonsordninger i ansettelsesforhold og folketrygd overstiger pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon. Pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon tilsvarer full lønn. Ved uttak skal førtidspensjon reguleres med den generelle lønnsregulering i Polaris Media. Til sikring av konsernsjefens pensjonsforpliktelse er det avsatt 5,9 mill. på sperret bankkonto.

Konsernsjef har etterlønnsordning hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i inntil 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom arbeidsforholdet avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen. 

Utbetalt styrehonorar: Aksjer 2013 2012                                                                 
Styret    
Styreleder Bernt Olufsen44181730 
Styremedlem Kristine Landmark (nestleder) 213168 
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 273150 
Styremedlem Lars Svensson 203150 
Styremedlem Trond Berger4 213150 
Styremedlem Bente Rathe 168150 
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg280158150 
Styremedlem ansattrepresentant Bjørn Sletvold280158150 
Varamedlem ansattrepresentant Merete Holand280158125 
Varamedlem Bente Sollid Storehaug 15890 
Styreleder Kaare Gisvold (fratrådt)79 618193338 
Styrets nestleder Marit Arnstad (fratrådt) 4590 
Styremedlem Lennart Foss (fratådt) 10131 
Styremedlem ansattrepresentant Gudrun Gulldahl (fratrådt) 073 
Valgkomite    
Leder valgkomiteen Roar Arntzen 100 
Medlem valgkomiteen Anne Breiby 100 
Medlem valgkomiteen Jacob A. Møller (ny) 00 
Medlem Berit Rian (fradtrådt) 2070 
Sum     2 1581 983 

 4 Selskapet har mottatt faktura på styrehonorar fra Schibsted AS.

 

Revisors honorar                          20132012                                               
Lovpålagt revisjon 190190 
Skatterådgiving 448434 
Andre tjenester utenfor revisjon 511131 
Sum 1 149754 

 

Legg til i min rapport

Note 3. Varige driftsmidler

2 013Immatrielle eiendelerDriftsløsøre                                                                   
Anskaffelseskost   
Anskaffelseskost per 1.11 03012 078 
Tilgang i året1 3524 483 
Avgang i året-397 
Reklassifisering9 190-9 190 
Anskaffelseskost per 31.1211 5726 974 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:   
Akkumulerte avskrivinger per 1.1834 467 
Periodens avskrivinger2 807379 
Reklassifisering3 132-3 132 
Akkumulerte avskrivinger per 31.126 0221 714 
Bokført verdi per 31.125 5515 259 
    
2 012Immatrielle eiendelerDriftsløre 
Anskaffelseskost:   
Anskaffelseskost per 1.1010 592 
Tilgang i året9701 717 
Avgang i året0-172 
Reklassifisering61-61 
Anskaffelseskost per 31.121 03012 077 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:   
Akkumulerte avskrivinger per 1.102 145 
Periodens avskrivinger832 399 
Avgang0-77 
Akkumulerte avskrivinger per 31.12834 467 
Bokført verdi per 31.129477 610 
    
Økonomisk levetid3-5 år3-5 år 
Avskrivningsplanlineærlineær 

 

 

 

Legg til i min rapport

Note 4. Datterselskaper

SelskapAksjekapitalAntall aksjerResultat Verdi                                                                                                              
Adresseavisen Gruppen AS       95 000     100 0001 710201 958 
Harstad Tidende Gruppen AS       85 000     100 000-192240 786 
Polaris Trykk AS     110 000     100 000345322 157 
Polaris Media Nordvestlandet AS       20 100         1 00020119 618 
Polaris Eiendom AS       12 000     100 000-10122 837 
Polaris Regnskap AS             30             1002640 
Sum  1 899  1 007 396 

 

Legg til i min rapport

Note 5. Investeringer i aksjer

                                  2 013           2 012                                                                                                        
Trønder-Avisa AS10,08 % 17 83617 836 
Cxense AS13,36 % 50 48038 250 
ProVenture Seed AS0,50 % 896791 
Sum  69 21256 877 

 

Legg til i min rapport

Note 6. Fordringer med forfall senere enn ett år

                              20132012                                                                        
Andre fordringer 828797 
Lån til foretak i samme konsern 212 075277 049 
Sum 212 902277 846 
Legg til i min rapport

Note 7. Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.13 består av 48 226 781 aksjer pålydende kr 1,00. De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12.13 var:

NavnAntall aksjerProsent                                                 
SCHIBSTED ASA 14 172 95229,0 % 
NWT MEDIA AS12 930 00026,4 % 
MUST INVEST AS7 188 76414,7 % 
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS5 584 50811,4 % 
SOFELL AS 1 005 3842,1 % 
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE   931 1061,9 % 
GYLDENDAL ASA 924 0001,9 % 
HARSTAD SPAREBANK823 9361,7 % 
AMBLE INVESTMENT AS 415 4590,8 % 
PARETO AS      292 3800,6 % 
Sum 10 største aksjonærer44 268 48990,5 % 
Øvrige aksjonærer4 658 2929,5 % 
Sum48 926 781100,0 % 

 

 

Legg til i min rapport

Note 8. Egenkapital

2013Aksjekapital OverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
Sum
egenkapital
                                             
Egenkapital 31.12.201248 926256 982305 908263 645569 553 
Prinsippendring   3 2323 232 
Egenkapital 1.148 926256 982305 908266 877572 785 
Årets resultat   40 64440 644 
Utbytte   -85 622-85 622 
Estimatavvik pensjoner   -5 352-5 352 
Andre føringer mot egenkapitalen   -1 570-1 570 
Egenkapital per 31.1248 926256 982305 908214 977520 885 
       
2012AksjekapitalOverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
Sum
egenkapital
 
Egenkapital 31.12.201148 897256 383305 280262 834568 114 
Prinsippendring   -57 093-57 093 
Egenkapital 1.1   205 741511 021 
Årets resultat   125 468125 468 
Kapitalforhøyelse295996280628 
Utbytte   -85 622-85 622  
Andre føringer mot egenkapitalen   18 08518 058 
Egenkapital per 31.1248 926256 982305 908263 645569 553 

 

Legg til i min rapport

Note 9. Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.  Selskapet regnskapsfører pensjoner i samsvar med IAS 19, med bakgrunn i NRS 6 A. Ytelsesbasert ordning er dekket i Adresseavisens Pensjonskasse. Alderspensjonen er 66% av pensjonsgrunnlaget til og med fylte 78 år, deretter 62%. Pensjonsalder er 67 år. Polaris Media ASA hadde ved årsslutt 25 ansatte i den kollektive ordningen. I tillegg har selskapet udekkede pensjonsforpliktelser (usikret) og tilleggspensjon for alle ansatte med lønn over 12G, se note 2 

Økonomiske forutsetninger              20132012                                                  
Diskonteringsrente 4,1%3,9%   
Forventet avkastning 4,1%3,9% 
Lønnsregulering 3,5%3,5% 

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Nedenfor vises utdrag fra de benyttede tabeller. Tabellen viser forventet gjenstående levealder og sannsynlighet for hhv. død og uførhet innen ett år for ulike aldersgrupper.

 

Forventet gjennstående levealderFødselsår 1963Fødselsår1993                                                                         
AlderMannKvinneMannKvinne 
2064,168,069,473,4 
4046,350,149,753,6 
6027,730,130,434,1 
8011,214,112,516,1 
      
DødssannsynlighetFødselsår1963Fødselsår 1993 
AlderMannKvinneMannKvinne 
200,03%0,01%0,02%0,01% 
400,06%0,04%0,06%0,04% 
600,49%0,34%0,45%0,30% 
805,08%3,57%4,55%3,13% 
      
Uføresannsynlighet     
200,13%0,16%   
400,21%0,35%   
601,48%1,94%   
80NANA   

 

Pensjonskostnad            20132012                                                           
Årets pensjonsopptjening 9371 339 
Rentekostnad (inntekt) 7991 188 
Administrasjonskostnad 18778 
Arbeidsgiveravgift 245314 
Pensjonskostnad ytelsespensjon 2 1692 918 
Medlemsinnskudd fra ansatte -316-290 
Andre pensjonskostnader 2561 771 
Sum pensjonskostnader 2 1094 400 

 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: 2013  2012                           
 FondertUfondertSumFondertUfondertSum 
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:       
Brutto pensjonsforpliktelse 1.18 27120 17128 4429 51326 49736 011 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening93709371 33901 339 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen3237871 1093148741 188 
Aktuarielle tap/gevinster1 6255 0106 635-2 895-7 201-10 096 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.1211 15625 967  37 1238 27120 171  28 442 
        
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.17 24807 2485 53105 531 
Forventet avkastning på pensjonsmidler31003102080208 
Aktuariell tap/gevinst 14501453820382 
Administrasjonskostnader-1890-189000 
Premieinnbetalinger1 724017241 12701 127 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.129 238092387 24807 248 
        
Netto pensjonsforpliktelse1 91825 96727 8851 02320 17121 194 
Arbeidsgiveravgift2703 6613 9321442 8442 988 
Avsetning pensjoner omstillingskostnader01 4831 48301 4831 483 
Pensjonsforpliktelse  31.122 18831 112
33 300
1 16824 49825 666 

 

Til sikring av usikret pensjonsordning er det i tillegg satt av 5 953 på sperret bankkonto. Dette er i regnskapet presentert som bankinnskudd under kortsiktig rentebærende gjeld.

Legg til i min rapport

Note 10. Annen langsiktig gjeld

Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøp av enheter på Nordvestlandet. Det er følgende vilkår knyttet til lånet:

- Fire ganger rullerende EBITDA inkl. utbytte skal være høyere en netto rentebærende gjeld.
- Egenkapitalgraden for konsernet skal være høyere enn 32,5% ved årsskiftet

Polaris Media har med virkning fra 1.1 2014 endrede lånevilkår med Sparebank 1 SMN. Med bakgrunn i solid likviditet og kontantstrøm er lånets løpetid og nedbetalingsplan endret fra juli 2018 til juli 2024. Avdrag per kvartal er redusert fra 18 til 8 mill. Det er nærmere redegjort for status ift. lånevilkår og langsiktig gjeld i konsernregnskapet. Polaris Media ASA har betalt all gjeld ved forfall og er ikke i strid med vilkårene i låneavtalene. Per årsskiftet er ca. 68 % av rentebærende langsiktig gjeld sikret med fastrente, mens resten av lånet er basert på flytende rente. Lån forfaller kvartalsvis, og årlige avdrag er gjengitt nedenfor: 

År20142015201620172018Etter 2018                                                                                                              
Forfallsstruktur gjeld 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000175 904 

 

Rentesikring
Det ble i 2009 inngått en fem års avtale med fastrente på 325 mill. av gjelden. Rentebytteavtalen utløper 7. april 2014.

 

Rentebytteavtale   20132012                                                                        
Resultatført rentebytteavtale 4 4393 512 
Legg til i min rapport

Note 11. Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

 

               KundefordringerAndre fordringer                                                                                 
    2013201220132012 
Foretak i samme konsern1 5501 671303 293464 486 
      
 LeverandørgjeldAnnen kortsiktig gjeld 
 2013201220132012 
Foretak i samme konsern1 520954031 781 

 

Legg til i min rapport

Note 12. Skattekostnad

Skattekostnad                 20132012                                                    
Årets betalbare skattekostnad 01 712 
Endring i utsatt skatt -503-1 034 
Skattekostnad -503679 
     
Betalbar skatt 20132012  
Årets betalbare skattekostnad 01 712 
Skatt på motatt konsernbidrag 0-1 712 
Betalbar skatt i balansen 00 
     
Avstemming 2013 2012  
Årets resultat før skatt 40 141126 147 
Forventet skatt 11 24035 321 
Ikke fradragsberettigede kostander 776242 
Resultatandel datterselskaper -12 822-34 884 
Skatteeffekt endret skattesats 3020 
Skattekostnad -503679 
Effektiv skattesats -1%1% 
     
Spesifikasjon skatteeffekter 2013 2012  
Fordel    
Pensjonsforpliktelser 8 9916 226 
Avsetninger 1 0400 
Sum fordeler 10 0306 226 
     
Forpliktelser    
Anleggsmidler 1 847627 
Sum forpliktelser 1 847627 
Netto usatt skattefordel (forpliktelse) 8 1835 599 

 

Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt.

Legg til i min rapport

Note 13 Pantstillelser og garantier m.v

 

Bokført gjeld som er sikret ved pant  20132012                                                                    
Gjeld til kredittistitusjoner 335 904407 419 
     
Bokført verdi av eideler stilt som sikkerhet 20132012 
Aksjer i datterselskap 1 007 3961 007 396 
     
Garantiansvar 20132012 
Garantiansvar 49 76849 768 

 

De fleste selskapene i Polaris Media konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor til en hver tid utestående på konsernkontoen. Det er etablert en felles trekkrettighet på konsernkontoen på 80 mill.  

Legg til i min rapport

Note 14. Sensitivitetsanalyse markedsrisiko

Selskapets finansieller eiendeler og forpliktelser er i meget liten grad eksponert for endringer i valuta eller andre marikedsfaktorer. valuta eller andre markedsfaktorer.

Effekter av renteendring           20132012                                 
Effekter på selskapets resultat (+/-1) 1 4801 113 

 

Legg til i min rapport

Note 15. Betingede utfall

I forbindelse med en kontroll av avgiftsoppgaven for 2010 har Skattekontoret fattet vedtak om at beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved salg av e-aviser til papiravisabonnenter skal fastsettes høyere enn det faktiske vederlag som er avtalt. Omtvistet beløp er uvesentlig, men Polaris Media er prinsipielt uenig i Skattekontorets tolkning av regelverket og har valgt å stevne staten. Polaris Media vant saken i tingsretten og lagmannsretten. Saken er påanket og Høyesteretts ankeutvalg har i januar 2014 tillatt at saken fremmes for høyesterett.

Legg til i min rapport