Kontantstrøm

Tall i 1000 NOK                 20132012                  
Årsresultat før skattekostnad    40 141126 147 
Resultatandel datterselskaper -90 156-184 878 
Periodens betalte skatt 0-2 342 
Ordinære avskrivninger 3 1862 482 
Pensjonskostnad uten kontanteffekt 2026 511 
Ført over egenkapitalen 25 079 
Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 17 
Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter -151 
Endring i kundefordringer 124-25 
Endring i leverandørgjeld -2 357-8 048 
Endringer i konsernmellomværender 1 4979 566 
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter 8 4421 131 
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -38 920-24 512 
     
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 39777 
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -4 483-2 687 
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler -1 352 
Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler -12 335-38 623 
Innbetalinger fra investeringer i finansielle anleggsmidler 151 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -17 773-41 081 
     
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -71 515-71 455 
Innbetalinger konsernlån 64 974190 535 
Innbetaling av egenkapital 628 
Utbetalinger av utbytte -85 622-85 570 
Innbetaling av konsernbidrag og utbytte 184 87895 801 
Utbetaling av konsernbidrag -31 781-4 843 
Kjøp av egne aksjer -1 570 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 59 364125 096 
     
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 2 67159 502 
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende 1.1. -408 865-468 367 
Beholdning av bankinnskudd og kontanter 31.12. -406 194-408 865 

 Av kontantbeholdningen er 5,9 mill. innestående på sperret bankkonto.

Legg til i min rapport