Balanse

Tall i 1000 NOK
        Note 20132012                            
EIENDELER   Omarbeidet 
Anleggsmidler     
Immaterielle eiendeler     
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende 35 551947 
Utsatt skattefordel 128 1835 599 
Sum immaterielle eiendeler            13 7346 547 
      
Varige driftsmidler     
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 35 2597 610 
Sum varige driftsmidler  5 2597 610 
      
Finansielle anleggsmidler     
Investering i datterselskap 41 007 3961 007 396 
Lån til foretak i samme konsern 6,11,13212 075277 049 
Investeringer i aksjer og andeler 569 21256 877 
Andre fordringer 2,6828797 
Sum finansielle anleggsmidler  1 289 5101 342 118 
Sum anleggsmidler  1 308 5031 356 274 
      
Omløpsmidler     
Fordringer     
Kundefordringer 111 7961 921 
Andre fordringer 68691 857 
Kortsiktige fordringer konsernselskaper 11,1391 218187 438 
Sum fordringer  93 884191 216 
      
Sum omløpsmidler  93 884191 216 
SUM EIENDELER  1 402 3871 547 491 
      
EGENKAPITAL OG GJELD     
Egenkapital     
Innskutt egenkapital     
Aksjekapital ( 48 926 781 aksjer á kr 1 ) 748 92748 927 
Egne aksjer  -63  
Overkursfond  256 982256 982 
Sum innskutt egenkapital  305 846305 909 
Opptjent egenkapital     
Annen egenkapital  215 039266 876 
Sum opptjent egenkapital  215 039266 876 
Sum egenkapital 8520 885572 785 
      
Gjeld        
Avsetning for forpliktelser     
Pensjonsforpliktelser 933 30025 666 
Sum avsetninger for forpliktelser  33 30025 666 
      
Annen langsiktig gjeld     
Gjeld til kredittinstitusjoner 10,13335 904407 419 
Sum annen langsiktig gjeld  335 904407 419 
      
Kortsiktig gjeld     
Kortsiktig gjeld konsernselskap 11031 781 
Gjeld til kredittinstitusjoner 13406 194408 865 
Leverandørgjeld 113 5995 956 
Skyldige offentlige avgifter  1 9942 073 
Foreslått utbytte 885 62285 622 
Annen kortsiktig gjeld  14 8897 326 
Sum kortsiktig gjeld  512 298541 622 
Sum gjeld  881 502974 706 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  1 402 3871 547 491 

 
Se noter her

Legg til i min rapport