Oppstilling av konsernets totalresultat

Tall i 1.000 NOKNote20132012                 
Salgsinntekter4,51 787 3041 858 023  
Sum driftsinntekter 1 787 3041 858 023  
      
Varekostnad16252 928288 474  
Lønnskostnad 6,19,23829 776913 365(1 
Annen driftskostnad15511 093503 845  
Sum driftskostnader 1 593 7981 705 683  
Driftsresultat (EBITDA) 193 506152 339  
      
Av- og nedskrivninger7,8113 019112 841  
Driftsresultat (EBIT) 80 48739 499  
      
Resultatandel tilknyttede selskaper1053 08549 439  
Finansinntekter
139 414106 117(2  
Finanskostnader1325 43436 775  
Netto finansposter 37 065118 781  
Ordinært resultat før skattekostnad 117 553158 280  
      
Skattekostnad på ordinært resultat1820 6276 280  
Resultat etter skatt 96 926152 000  
      
Ikke-kontrollerende interesser 773-749  
Aksjonærene i morselskapet 96 153152 749  
      
Andre inntekter og kostnader     
Poster som senere vil bli reklassifisert til resultatet     
Verdiendring over egenkaptialen117 429-218  
Kontantstrømsikring12,134 1611 377  
Inntektsskatt 3290  
      
Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet     
Estimatavvik pensjoner-92 115135 681  
Inntektsskatt 25 783-37 991  
Totalresultatet (comprehensive income) 42 514250 849  
      
Ikke-kontrollerende interesser 0,8-0,7  
Aksjonærene i morselskapet 41,7251,6  
      
Resultat per aksje (basis og utvannet) 1,983,11  

1) Inkluderer omstillingskostnader på 77,4 mill.
2) Inkluderer gevinst ved salg av eiendom på 97,3 mill. 

Se noter her

 

Legg til i min rapport