Note 8. Varige driftsmidler

2013                           Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum                                    
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 913 85191 4598 4671 013 778 
Tilgang i året 84 4153 067087 482 
Avgang i året -12 20700-12 207 
Utrangering -46 154-1430-46 297 
Reklassifisering -16 83800-16 838 
Anskaffelseskost 31.12 923 06894 3838 4671 025 918 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 560 57540 5540601 128 
Periodens avskrivninger 70 4813 837074 318 
Periodens nedskrivninger 2 004002 004 
Avgang -9 49700-9 497 
Utrangering -46 154-1430-46 297 
Reklassifisering -3 15200-3 152 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 574 25844 2480618 505 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 3721 3071 0342 341 
Bokført verdi 31.12 348 43948 8297 433404 701 
       
2012 Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum 
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 992 600232 11911 4521 236 171 
Tilgang i året 57 9664 329062 295 
Avgang i året -9 287-134 650-2 985-146 922 
Utrangering -116 86300-116 863 
Reklassifisering -10 574-10 3380-20 913 
Anskaffelseskost 31.12 913 84191 4598 4671 013 768 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 605 483108 6460714 129 
Periodens avskrivninger 72 54511 050083 595 
Periodens nedskrivninger 0000 
Avgang -1 027-77 2100-78 237 
Utrangering -116 86300-116 863 
Reklassifisering 436-1 9320-1 496 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 560 57540 5540601 128 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 4301 8261 0343 290 
Bokført verdi 31.12 352 83749 0807 433409 350 

 

Driftsmiddelgruppen maskiner og driftsløsøre omfatter i hovedsak maskiner knyttet til konsernets trykkerivirksomhet. Oppstillingen omfatter både kjøpte driftsmidler og driftsmidler fra merverdiallokeringer. Driftsmidlenes avskrives med utgangspunkt i følgende satser; Maskiner og driftsløsøre 6,67-25 %, Bygg og anlegg 5-10%. Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler utgjør henholdsvis 5,9 mill. og 43,4 mill. (3,0 mill. og 25,7 mill. for 2012). Konsernet har ingen vesentlige leieavtaler som er klassifisert som finansielle leieavtaler. Se note 14 for informasjon om pantstillelser knyttet til konsernets driftsmidler. 

Konsernet har i fjerde kvartal 2012 klassifisert eiendelen i selskapet Nordre Gate 1-3 AS som holdt for salg. Intensjonen er å selge selskapet i løpet av første halvår 2014. I forbindelse med klassifiseringen som holdt for salg er det ikke innregnet gevinst eller tap i oppstillingen over andre inntekter og kostnader. Konsernet har inngått en avtale om kjøp av en ny brukt presse til Polaris Trykk Trondheim AS. Per 2013 var det foretatt delbetalinger på 39,7 mill. og disse er klassifisert som kjøp av driftsmidler selv om endelig levering skjer medio 2014.

 
Legg til i min rapport