Note 7. Immaterielle eiendeler og goodwill

2013GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrigeEgenutvikletSum                  
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1457 062236 31340 37558 92716 897809 573 
Tilgang i året0003 3363 3666 702 
Avgang i året000000 
Utrangering000-8 801-70-8 871 
Reklassifisering00010 1006 28016 380 
Anskaffelseskost 31.12.457 062236 31340 37563 56226 473     823 784 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1051 808031 0434 61887 469 
Periodens avskrivninger013 229013 0946 91433 237 
Periodens nedskrivninger3 27203020373 610 
Avgang000-4270-427 
Utrangering000-8 801-70-8 871 
Reklassifisering0002 7788323 609 
Akkumulerte avskrivninger 31.123 27265 03730237 68612 330118 627 
Bokført verdi 31.12453 790171 27640 07325 87514 144705 157 
        
2012GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrigeEgenutvikletSum 
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1473 769236 31340 37532 79810 351793 606 
Tilgang i året0003 3789 48212 860 
Avgang i året-16 70700-1200-16 827 
Utrangering000-309-670-979 
Reklassifisering00023 179-2 26620 913 
Anskaffelseskost 31.12.457 062236 31340 37558 92716 897809 573 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1038 235017 6801 78657 702 
Periodens avskrivninger013 573012 1743 50229 249 
Periodens nedskrivninger000000 
Avgang000000 
Utrangering000-309-670-979 
Reklassifisering0001 49701 497 
Akkumulerte avskrivninger 31.12051 808031 0434 61887 469 
Bokført verdi 31.12457 062184 50540 37527 88412 279722 105 

 

Nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid.
Det er ved regnskapsavslutningen for tredje kvartal 2013 gjennomført en nedskrivingstest for goodwill og merkenavn. Nedskrivingstesten er gjennomført ved at det er beregnet et gjenvinnbart beløp for hver av de kontantstrømsgenererende enhetene. Som gjenvinnbare beløp er det lagt til grunn bruksverdi beregnet med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer fra forretningsområdenes godkjente budsjetter og langtidsplaner for perioden 2014-2018. Etter denne perioden er kontantstrømmene ekstrapolert med en konstant nominell vekstrate på. 2,5 % (2,5 %) som tilsvarer inflasjonsforventningen.

Den benyttede neddiskonteringsrente har tatt utgangspunkt i langsiktig risikofri rente med tillegg av et risikopåslag. Det er benyttet en WACC etter skatt på 6,1 % (6,5 %) og en WACC før skatt på 7,1-7,6 % (7,1–8,2 %). I WACC er det benyttet en Small Cap premie på 2,5 %. Som følge av at selskapets aksje er lite likvid er det ved fastsettelse av Beta benyttet et gjennomsnitt fra en peer group.

Polaris Media eier gjennom datterselskaper 50% av aksjene i Norsk Avisdrift AS og NorPost Midt-Norge AS. På bak grunn av at virksomheten i NorPost Midt-Norge AS er besluttet avviklet fra 1.1.2014 og at resultatene i Norsk Avisdrift AS over en lengre periode ikke har vært tilfredsstillende, har Polaris Media i tredje kvartal valgt å nedskrive alle merverdier (goodwill og merkevare) i dette selskapet. I tillegg til merverdiene er det foretatt en nedskrivning av maskiner og utstyr i NorPost Midt-Norge AS. Samlede effekter av nedskrivninger i.f.b.m. Norsk Avisdrift AS/Nor-Post Midt-Norge AS utgjør 4 mill.

I forbindelse med nedskrivningstesting av goodwill har konsernet gjennomført sensitivitetsanalyser. Konsernet mener at ingen endringer i noen av nøkkelforutsetningene for nedskrivning innenfor et rimelig mulighetsområde, vil medføre at regnskapsført verdi av noen av de kontantgenererende enhetene overstiger gjenvinnbart beløp.

Legg til i min rapport