Note 6. Pensjoner og pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler

Selskapene i konsernet har enten innskuddsbaserte eller ytelsesbasert pensjonsordninger. Alle pensjonsordningene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se note 19 for nærmere beskrivelse av pensjoner til ledende ansatte.

Konsernets ansatte deltar i AFP-ordningen som gir deltakerne en pensjonsytelse som er et livsvarig påslag til den ordinære pensjonsordningen. Ordningen finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende bedriftene og er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Den gamle AFP ordningen ble lukket i 2010, men vil ha pensjonister i ordningen fram til og med 2015 og de deltakende bedriftene må betale premier til dette tidspunktet. Konsernet har avsatt for forventede fremtidige premier knyttet til denne ordningen. Det er per i dag ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne noen forpliktelse for den nye AFP ordningen og kontingent blir derfor resultatført på samme måte som innskuddspensjoner. Kontingent fastsettes av LO/NHO ordningen.

Pensjonsforutsetninger er fastsatt med utgangspunkt i NRS veiledning for pensjonsforutsetninger per 31. august 2013 da det ikke har skjedd endringer i forutsetninger frem til årsskiftet som påvirker pensjonskostnad og forpliktelse i vesentlig grad.

Konsernet har valgt å benytte markedsrenten for foretaksobligasjoner av høy kvalitet (OMF) ved fastsettelse av diskonteringsrenten. Ved beregning av forpliktelsen er følgende sentrale forutsetninger lagt til grunn:

  

          20132012                                                        
Diskonteringsrente 4,10%3,9% 
Forventet avkastning 4,10%3,9% 
Lønnsregulering 3,75%3,50% 

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Nedenfor vises utdrag fra de benyttede tabeller. Tabellen viser forventet gjenstående levealder og sannsynlighet for hhv. død og uførhet innen ett år for ulike aldersgrupper.

Forventet gjenstående levealderFødselsår 1963Fødselsår 1993                                                                 
AlderMannKvinneMannKvinne 
2064,168,069,43,4 
4046,350,149,753,6 
6027,730,130,434,1 
8011,214,112,516,1 
      
DødssannynlighetFødselsår 1963Fødselsår 1993 
AlderMannKvinneMannKvinne 
200,03 %0,01 %0,02 %0,01 % 
400,06 %0,04 %0,06 %0,04 % 
600,49 %0,34 %0,45 %0,30 % 
805,08 %3,57 %4,55 %3,13 % 
      
Uføresannsynlighet     
AlderMannKvinne   
200,13 %0,16 %   
400,21 %0,35 %   
601,48 %1,94 %   
80NANA   
      

Avgang for nådd alderspensjon er 8% for aldersgruppen 20-24 år som avtrappes lineært ned til 0% for 51-åringer og eldre.

 

 Pensjonskostnad                    20132012                                                                  
Årets pensjonsopptjening 26 59333 301 
+Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) 2 062-6 154 
+Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 1065 461         
+Administrasjonskostnader 3 5040 
+Periodisert arbeidsgiveravgift 1 4581 584 
Pensjonskostnad ytelsespensjon 33 72434 192 
Medlemsinnskudd fra ansatte -7 505-7 538 
Omstillingskostnader relatert til pensjon 057 236 
Pensjonskostnad innskuddbasert pensjonsplan 9 52310 165 
Andre pensjonskostnader 8 1225 805 
Totale pensjonskostnader i resultat 43 86399 860 
Aktuarmessige gevinster og tap (-) innregnet i egnkapitalen -92 115135 852 
     
Antall aktive 683724 
Antall pensjonister 485442 

   

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:2013  2012                      
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:Fondert Ufondert Sum Fondert  UfondertSum  
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1647 94356 717704 660734 99683 133818 128 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening25 70988426 59332 36693533 301 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen24 7521 96126 71324 0132 42826 441 
Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring)02 0622 062-6 15400 
Aktuarmessige gevinster og tap90 0096 76596 774-112 835-10 615-123 450 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-26 676-12 851-39 527-24 443-19 139-43 582 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12761 73655 537817 274647 94356 717704 660 
 
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.1670 3510670 351618 7030618 703 
Forventet avkastning på pensjonsmidler26 607026 60730 768030 768 
Aktuarmessige gevinster og tap13 424013 424-5 6910-5 691 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-25 8310-25 831-23 6840-23 684 
Administrasjonskostnader-5 9240-5 924-9660-966 
Premieinnbetalinger47 665047 66551 220051 220 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12726 2910726 291670 3500670 350 
 
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)35 44555 53790 983-22 40756 71734 310 
Arbeidsgiveravgift3 3377 31810 6551 4537 4668 920 
Avsetning gammel AFP ordning02 6132 61303 8073 807 
Avsetning pensjoner omstillingskostnader047 17947 179056 71156 711 
Avsatte midler til ufonderte ordninger 1)0-10 995-10 9950-10 100-10 100 
Netto pensjonsforpliktelse/midler 31.1238 783101 652140 434-20 953114 60193 648 
Pensjonsmidler i balansen  16 201  50 608 
Pensjonsforpliktelser i balansen  156 635  144 256 
Netto pensjonsforplikelser i balansen  140 434  93 648 

 1) Til dekning av usikret pensjonsordning er det satt av 5,953 mill. på sperret bankkonto. Dette er presentert under bankinnskudd.

 

Akkumulerte estimatavvik i andre inntekter og kostnader96 098                                    
Herav erfaringsavvik-2 530 
Herav ny tabell for levealder (K2013)93 331 

  

Pensjonsmidlene er investert i følgende instrumenter per 31.12              20132012                                              
Obligasjoner  71,1 %59,5 % 
Eiendom 2,7 %3,8 % 
Aksjer 19,9 %24,2 % 
Annet 6,3 %12,5 % 
Sum 100 %100 % 
Faktisk avkastning på pensjonsmidlene foregående år 7,65 %6,68 % 

 

Historisk informasjon 20132012201120102009
Brutto pensjonsforpliktelser (sikret og usikret) 817 274647 943819 808791 634747 172
Brutto pensjonsmidler 726 291670 350618 703591 051565 929
Netto pensjonsforpliktelse/-midler 90 983-22 407201 105200 583181 243
       
       
SensitivitetDiskonteringsrenteLønnsvekstPensjonsregulering
Endring i % er prosentpoeng0,5 %-0,5 %1 %-1 %1 %-1 %
Pensjonsforpliktelse (PBO)-4 %4 %10 %-9 %6 %-5 %
Periodens pensjonskostand-7 %8 %6 %-5 %5 %-5 %

 


 
                       20142013                                                                       
Utbetalinger pensjoner (Forventet)(Faktisk) 
Forventet premie for sikrede ordninger 54 50647 665 
Forventet betalinger usikrede pensjoner 4 80212 851 
Forventet betalinger innskuddspensjon 9 5239 523 
Øvrige pensjoner (ny AFP ordning) 8 1228 122 
Pensjoner omstillingstiltak P2015 10 3859 532 
Egenandel ansatte -7 505-7 505 
Sum 79 83280 188 
Legg til i min rapport