Note 22. Kundefordringer og andre fordringer

                      20132012                                          
Langsiktige fordringer       
Billån, boliglån og andre lån til ansatte 2 7863 071 
Andre langsiktige fordringer 1 3661 662 
Sum 4 1524 733 
     
Kundefordringer    
Kundefordringer til pålydende 31.12 146 812167 345 
Avsetning til tap 31.12 -4 170-4 681 
Bokført verdi kundefordringer 142 641162 664 
     
Avsetning til tap 01.01 -4 681-3 921 
Endring avsetning til tap 511-760 
Avsetning til tap 31.12 -4 170-4 681 
     
Faktisk kostnadsførte tap i året 3 8503 240 
     
Andre kortsiktige fordringer    
Andre kortsiktige fordringer1 25 48225 597 
Fordringer på felleskontrollert virksomhet 6102 417 
Sum 26 09228 015 
     
     
Aldersfordeling kundefordringer    
Ikke forfalt 112 174122 299 
0 - 30 dg 25 53133 442 
30 - 60 dg 4 2835 746 
60 - 90 dg 1 4182 257 
90 > dg 3 4053 601 
Sum
 146 812167 345 

1) Andre fordringer består periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder. 

 

Legg til i min rapport