Note 20. Nærstående parter

Som nærstående part betraktes tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet, se note 10. Nedenfor er det listet opp transaksjoner med FINN.no AS og den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. Konsernet har i tillegg et samarbeid med Schibsted om blant annet betalingsløsning for nett, annonsering (Storby) og redaksjonelt innhold, men dette samarbeidet anses ikke å være med nærstående part.

Foruten dette foregår det vesentlig kjøp og salg mellom selskapene i konsernet. Dette er hovedsakelig trykking av avis, fellestjenester innen regnskap/økonomi/personal, IT-tjenester, distribusjonstjenester, husleie og eiendomsdrift. Alle transaksjoner med datterselskap er eliminert i konsernregnskapet. 

Kontanter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter. Konsernet har pr. 31. desember 2013 et lån på 5,6 mill. (50% er inkludert i konsernregnskapet på grunn av regnskapsføring etter bruttometode) til den felleskontrollert virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS.  

Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter. For ytelser til ledelsen, se note 19.  

          20132012                                                            
FINN.no AS                      
Salg til nærstående part 33 20630 212 
Kjøp fra nærstående part 9 10911 378 
Fordring på nærstående part 36388 
Gjeld til nærstående part 8261 160 
     
Nr1 Adressa Trykk Orkanger    
Salg til nærstående part 1 3011 424 
Kjøp fra nærstående part 6 6857 579 
Fordring på nærstående part 2 89012 559 
Gjeld til nærstående part 480730 

 

Legg til i min rapport