Note 19. Lønn og godtgjørelser

 

  20132012                                                              
Lønn og feriepenger 678 838708 4951) 
Arbeidsgiveravgift 89 35788 572 
Pensjonskostnader 43 86399 8602) 
Annen personalkostnad 17 71816 438 
Sum 829 776913 365 
Gjennomsnittlig antall ansatte (unntatt avisbud) 9781 031 
     
Kostnader til revisor er fordelt som følger 20132012 
Lovpålagt revisjon 1 4171 617 
Andre attestasjonstjenester 19063 
Skatterådgivning 453545 
Andre tjenester utenfor revisjonen 642182 
Sum 2 7022 406 

1) Herav omstillingskostnader 19,6 mill.    2) Herav omstillingskostnader 57,2 mill.

I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

2013 Antall aksjerLønnPrestasjons 
basert lønn1
Pensjon2Annen
godtgjørelse
Sum             
Konsernsjef Per Axel Koch     152 2742 73601 0543164 106 
Adm. dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 0741 98402171592 360 
Sjefredaktør Adresseavisen, Arne Blix 2 1 5401 97801 4361743 588 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 2801 72402011612 087 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 2801 85402911592 304 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth 2801 90001881902 278 
         
2012 Antall aksjerLønnPrestasjons
basert lønn
PensjonAnnen
godtgjørelse
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 137 2742 5722001 2013064 279 
Adm dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 0741 9221501951982 465 
Sjefredaktør Adresseavisen, Arne Blix 1 5401 93401 4631753 571 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 2801 6391252451812 190 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 2801 6081212541782 160 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth 3 2801 595133220142              2 090 

 

1) For prestasjonsbasert lønn til ledende ansatte, se redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2013. Konsernledelsen har for året 2012 frasagt seg sin prestasjonsbaserte lønn. Prestasjonsbasert lønn for 2012 gjelder 2011 og er utbetalt i 2012.

2) Tallene for pensjon er basert på aktuarberegninger. Som følge av overgangen til revidert pensjonsstandard er tall for 2012 omarbeidet. I forbindelse med forlengelse av Arne Blix sitt åremål som sjefredaktør i Adresseavisen er det avtalt at han fratrer stillingen som sjefredaktør når den forlengede åremålskontrakten utløper i september 2016. I den forbindelse er sannsynlighet for uttak av førtidspensjon økt fra 10% til 50%. Dette medfører en engangskostnad på 2,352 mill. i 2013 og gir en samlet pensjonskostnad i 2013 på 3,788 mill. for Arne Blix. Nedgang i pensjon på øvrige ledende ansatte skyldes endringer i aktuartekniske forutsetninger.

3) Tiltrådte 1. mai 2012

Tilleggspensjon:
Alle ledende ansatte deltar i selskapenes kollektive pensjonsordninger, og alle foruten konsernsjef har en innskuddsbasert ordning på 12 % for lønn over 12 G. Det er for konsernsjef og sjefredaktør i Adresseavisen AS avtalt tilleggspensjon på henholdsvis 66% og 33% av lønn utover 12 G. Pensjonsgrunnlaget per 1. januar ved uttak av tilleggspensjon, er 2,6 mill. for konsernsjef Per Axel Koch og 1,924 mill. for sjefredaktør Arne Blix. Videre regulering baseres på gjennomsnittlig årslønnsvekst for henholdsvis konsern og Adresseavisen, uavhengig av lønnsutviklingen for konsernsjef og sjefredaktør. Ved uttak skal tilleggspensjon G-reguleres så lenge ytelsene løper.

Førtidspensjon:
Polaris Media ASA og konsernsjef Per Axel Koch, samt Adresseavisen AS og sjefredaktør Arne Blix, har en gjensidig rett til å kreve førtidspensjonering ved fylte 60 år. Konsernsjefen har opptjent rett til førtidspensjon dersom han skulle slutte i Polaris Media ASA før fylte 60 år, mens sjefredaktør i Adresseavisen har krav på en forholdsmessig andel av førtidspensjon hvis han slutter i Adresseavisen AS før fylte 60 år. Førtidspensjonen skal utgjøre 70 % av lønn frem til 67 år og skal reduseres dersom lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere, inntekt som selvstendig næringsinntekt og eventuelle utbetalinger fra pensjonsordninger i ansettelsesforhold og folketrygd overstiger pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon. Pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon tilsvarer full lønn. Ved uttak skal førtidspensjon reguleres med den generelle lønnsregulering i Polaris Media og Adresseavisen.

Konsernsjef har etterlønnsordning hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i inntil 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom arbeidsforholdet avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen. Til sikring av konsernsjefens pensjonsforpliktelse er det avsatt 5,9 mill. på sperret bankkonto.

 

 

Utbetalt styrehonorar:Antall aksjer20132012                                                            
Styreleder Bernt Olufsen 44181730 
Styremedlem Kristine Landmark (nestleder) 213168 
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 273150 
Styremedlem Lars Svensson 203150 
Styremedlem Trond Berger 4 213150 
Styremedlem Bente Rathe 168150 
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 15890 
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg280158150 
Styremedlem ansattrepresentant Bjørn Sletvold280158150 
Varamedlem ansattrepresentant Merete Amdam Holand280158125 
Styrets nestleder Marit Arnstad (fratrådt) 4590 
Styremedlem Lennart Foss (fratrådt) 10131 
Styremedlem ansattrepresentant Gudrun Gulldahl (fratrådt) 073 
Styreleder Kaare Gisvold (fratrådt)79 618193338 
Valgkomite    
Leder valgkomiteen Roar Arntzen 1010 
Medlem valgkomiteen Anne Breiby 100 
Jacob A. Møller (ny)    
Leder valgkomiteen Berit Rian (fratrådt) 2070 
Totalt 2 1581 993 

 4) Konsernet har mottatt faktura på styrehonorar fra Schibsted ASA.

For enkelte personer inngår også honorar ved deltakelse i kompensasjonskomite og revisjonsutvalg. For redegjørelse av styregodtgjørelse, se eierstyring og selskapsledelse.

 

 

 

 

 

 

Legg til i min rapport