Note 18. Skattekostnad

              20132012                                                                                
Betalbar skatt 16 01629 438 
Endring i utsatt skatteforpliktelse 4 612-23 158 
Skattekostnad på ordinært resultat 20 6276 280 
     
Årets betalbare skatt 16 01629 438 
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag -1 609-4 759 
Betalbar skatt i balansen 14 40724 679 
     
Avstemming    
Ordinært resultat før skatt 117 553158 283 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 28 % 32 91544 319 
Ikke fradragsberettigede kostnader 4 2442 526 
Ikke skattepliktige inntekter -883-26 794 
Effekt av endret skattesats -7850 
Resultatandel fra tilknyttede selskaper -14 864-13 771 
Skattekostnad på ordinært resultat 20 6276 280 
     
Skatteeffekter av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 1 0701 187 
Anleggsmidler 8 3908 187 
Pensjonsforpliktelse 41 14336 860 
Avsetninger 5 8666 715 
Aksjer og andre verdipapirer 56041 
Underskudd til fremføring 18 71319 958 
Ikke balanseført utsatt skattefordeler -2 506-2 650 
Sum skatteeffekt av fordeler 73 23570 299 
     
Forpliktelse    
Omløpsmidler 1 399283 
Anleggsmidler 86 25098 418 
Forskuddsbetalt pensjonspremie 5 01611 964 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 92 666110 664 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) -19 430-40 365 
     
Som fordeler seg som følger    
Utsatt skattefordel 62 66252 033 
Utsatt skatt 82 09292 398 
Netto utsatt skatt -19 430-40 365 

 

Legg til i min rapport