Note 13. Gjeld, risiko mv.

Konsernet vurderer regelmessig kapitalstrukturen og risikoprofil. Konsernet har over tid hatt en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Gjennom strategiske satsinger kan dette endres ved å ta opp langsiktige lån, kjøpe tilbake egne aksjer eller regulere utbytteutbetalinger. Kjøpet av Edda Medias medievirksomhet på Nordvestlandet i 2009 representerte en slik endring. I forbindelse med kjøpet ble konsernets rentebærende langsiktige gjeld økt og egenkapitalen redusert, men kjøpet var i tråd med konsernets strategi om langsiktighet og utvikling av kjernevirksomheten.

Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling, nedbetaling av gjeld og utdeling til selskapets aksjonærer. Mindre beløp er avsatt til langsiktige aksjeplasseringer, mens øvrig fri likviditet er plassert i bank.

Det er også et ønske å sikre og opprettholde sterk kredittrating for konsernet, og være i en posisjon med finansiell handlekraft. Dette for å gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og gjennom dette øke verdien til aksjonærene.

De fleste selskapene i konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor til en hver tid utestående på konsernkontoen. 

Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av langsiktige lån samt en trekkfasilitet på 80 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning inkludert andel av kontantbeholdning i felleskontrollerte virksomheter på 196,36 mill. Likvidene tilsvarer 10,7% av selskapets eiendeler.

Konsentrasjon av kredittrisiko i forhold til kundefordringer er begrenset fordi konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Se note 22 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Lånevilkår
Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøpet av virksomhetene på Nordvestlandet. I.h.h.t. låneavtalen er vilkårene for lånet betinget av:

1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5% per 31.12.
2) Netto rentebærende gjeld (NIBD) skal være lavere enn fire ganger EBITDA justert for utbytte fra tilknyttede selskaper.

Polaris Media har med virkning fra 1.1 2014 endrede lånevilkår med Sparebank 1 SMN. Med bakgrunn i solid likviditet og kontantstrøm er lånets løpetid og nedbetalingsplan endret fra juli 2018 til juli 2024. Avdrag per kvartal er redusert fra 18 til 8 mill. All gjeld er betalt på forfall og konsernet er ikke i brudd med noen lånevilkår. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 2012 og 2013 framgår av tabellen nedenfor.

  20132012                                                                       
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen 346 865396 872 
Fratrukket virkelig verdi på rentebytteavtale -1 220-5 381 
Kortsiktig rentebærende gjeld (neste års avdrag) 38 26578 140 
Bankinnskudd -196 360-306 412 
Netto rentebærende gjeld som i låneavtalen 187 549163 219 
     
12 måneders rullerende EBITDA 193 506229 720 
Utbytte fra tilknyttede selskaper 33 06028 000 
EBITDA som i låneavtalen 226 566257 720 
     
Netto rentebærende gjeld (NIBD) / EBITDA 0,80,6 
     
Krav til egenkapital    
Bokført egenkapitalandel per 31.12.2012 42,7 %41,8 % 
Minimumskrav lånevilkår (covenant) 32,5 %32,5 % 
Margin til lånevilkår (%-poeng) 10,2 %9,3 % 

 

En oversikt over konsernets største langsiktige låneengasjement framgår av tabellen nedenfor.

     20132012
LåntakerOpprinnelig lånebeløpSaldo 31.12.2013Avdrag (kvartal)AvdragRentekostnadRentekostnad
Polaris Media ASA575 000335 90417 96971 87513 54417 763
Polaris Trykk Harstad AS20 0004 5005002 000336347
Nordavis AS4 3002 36510843288121
Nr 1 Trykk Orkanger AS57 50038 3339583 8331 7471 846
Sum656 800381 10219 53578 14015 71520 077

 

Forfallsstruktur låneengasjement201420152016201720182019
Polaris Media ASA32 00032 00032 00032 00032 00032 000
Polaris Trykk Harstad AS2 0002 000500000
Nordavis AS432432432432432432
Nr1 Adressa Trykk Orkanger AS (50%)3 8333 8333 8333 8333 8333 833
Sum avdragsbetaling år38 26538 26536 76536 26536 26536 265
Restgjeld 31.12.342 837304 571267 806231 541195 275159 010

 

Lånet i Nordavis har en løpetid til 2020, mens Nr1 Adressa Trykk Orkanger AS har en løpetid til 2023.  

Rentesikring
Polaris Media ASA inngikk i 2009 en 5 års rentebytteavtale (swap) med Sparebank1 SMN for en andel av hovedstolen på 575 mill. med en fastrente på 3,6 %. Rentebytteavtalene er definert som kontantstrømsikring etter IAS 39 og verdsatt til virkelig verdi. Avtalen regnskapsføres over andre inntekter og kostnader. Per 31.12.2013 er ca. 68 % av lånets saldo dekket av denne rentebytteavtalen. Avtalen utløper i april 2014. Den resultatførte andelen av tapet på rentebytteavtalen i 2013 framgår av tabellen nedenfor. 

Rentebytteavtale 20132012 
Resulatført i regnskapet 4 439 3 628 
     
Virkelig verdi 31.12 - 1 220- 5 381 
Virkelig verdi 01.01 -5 381- 6 758 
Andre inntekter og kostnader 4 161 1377 
     
Effekter av renteendring (+/- 1%) 20132012 
Resultat (+/-) 502939 
Egenkapital 502919 
     
Finansposter         20132012                                                                
Resultatandel tilknyttede selskaper 53 08549 439 
     
Finansinntekt    
Renteinntekt 8 0147 131 
Mottatt aksjeutbytte 341569 
Gevinst realisasjon av aksjer 1 2497 262 
Andre finansinntekter 1 0351 154 
Sum finansinntekt 9 414106 117 
     
Finanskostnad    
Tap realisasjon aksjer 960 
Andre finanskostnader 1 5792 011 
Sum andre finanskostnader 1 6752 011 
Renter lån 15 71518 534 
Resultatført rentebytteavtale 4 4393 628 
Rentekostnad 3 6063 835 
Ikke eliminert renter første til tredje kvartal  8 767 
Sum rentekostnad 23 76034 764 
     
Netto finansposter 37 065118 781 

1) Den 15. desember 2012 ble aksjene i Industriveien 13 Trondheim AS solgt med en gevinst på 97,3 mill.
2) Konsernet har i 2012 implementert ikke tidligere bokførte rente- og provisjonsinntekter fra konsernkontoordningen på 28, 2 mill.
    Av dette ble 3,1 mill. resultatført i 2012, mens 25,1 mill. ble ført mot egenkapitalen (alle tall før skatt).

Operasjonelle leieavtaler
Finansielle forpliktelser består av inngåtte innkjøps- og leieavtaler av langsiktig karakter. De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene som er oppgitt er antatt leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum. Konsernets avtaler består i hovedsak av husleieavtaler, avtaler om drift, support og vedlikehold av fagsystemer samt avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff.     

 

ÅrHusleie avtalerIT relaterte forpliktelserAndre finansielle forpliktelser       Sum                                                                                                                                                                                                                              
201433 48018 61412 41564 510 
201545 5451 07960347 227 
201644 76954211145 421 
201744 226241044 468 
Etter 2017305 13000305 130 
Sum473 15020 47713 129                 506 756 

 

De største leieavtalene gjelder Polaris Trykk AS og Adresseavisen AS. Polaris Trykk AS har en 10 års leieavtale i Industriveien 13, mens Adresseavisen harr en avtale om leie av Industriveien frem til innflytting i bygg på Verfsgata 2. Etter flytting har Adresseavisen en 15 leieavtale i Verfsgata 2.

Legg til i min rapport