Note 12. Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser

2013     NoteNivåTilgjengelig
for salg
Virkelig verdi
over total
resultatet
Utlån og
fordringer
Amortisert
kost
Sum           
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 0002 8072 807 
Investeringer i aksjer og andeler 111,379 6657 7100087 375 
Andre langsiktige fordringer 22 004 152 4 152 
Fordringer  22 00168 7330168 733 
Bankinnskudd   00196 3600196 360 
Sum finansielle fordringer   79 6657 710369 2462 807459 428 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,142 1 2200345 645346 865 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00038 26538 265 
Leverandørgjeld 13,14 00 081 78281782 
Annen kortsiktig gjeld 17 000329 597344 003 
Sum finansiell gjeld   01 2200795 289796 509 
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      3 440 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      - 1 220 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      79 669 
          
2012 NoteNivåTilgjengelig
for salg
Virkelig verdi
over total
resultatet
Utlån og
fordringer
Amortisert
kost
Sum  
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 00010 75010 750 
Investeringer i aksjer og andeler 111,362 2645 4430067 707 
Andre langsiktige fordringer 22 004 73304 733 
Fordringer  22 00190 6740190 674 
Bankinnskudd   00306 4120306 412 
Sum finansielle fordringer   62 2645 443501 8190580 276 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14205 3810391 491396 872 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00078 24378 243 
Leverandørgjeld 13,14 00089 52689 526 
Annen kortsiktig gjeld 17 000325 983325 983 
Sum finansiell gjeld   05 3810885 243890 624 
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      5 443 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      -5 381 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      62 264 

 

Legg til i min rapport