Note 11. Investeringer i andre aksjer og andeler

          20132012                     
Verdi per 1.1 67 70728 363 
Tilgang 12 23939 562 
Verdiendringer 7 429-218 
Verdi per 31.12 87 37567 707 
     
Verdiendring over andre inntekter og kostnader 7 429-218 
     
Oversikt over aksjer og andeler    
Trønder-Avisa AS 17 83617 836 
Sparebank1 SMN 8 6025 162 
Cxense AS 54 75038 250 
Andre aksjer 6 1876 459 
Sum aksjer i andre selskaper 87 37567 707 

 

Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som tilgjengelige for salg og er bokført til virkelig verdi.

Legg til i min rapport