Noter konsernregnskap

Se noter her

Note 1. Selskapsinformasjon

Polaris Media er det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark. Virksomhetene er fordelt på fire virksomhetsområder; Adresseavisen Gruppen, Harstad Tidende Gruppen, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk. Polaris Media ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og er notert på Oslo Børs med tickerkode POL. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 13, Trondheim. For nærmere beskrivelse av virksomheten, se styrets årsberetning.

Konsernregnskapet er revidert, gjennomgått av revisjonsutvalget og godkjent av styret 27. februar 2014. Konsernregnskapet vil bli fremlagt for generalforsamlingen for vedtak av Generalforsamlingen den 22. mai 2014.

Legg til i min rapport

Note 2. Vesentlige regnskapsprinsipper

Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale Regnskapsstandarder (IFRS) som er godkjent av EU.

Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger
De implementerte regnskapsprinsippene er konsistente med prinsippene i forrige regnskapsår med unntak av pensjoner hvor den reviderte IAS19 er implementert. Dette innbærer at korridormetoden ikke lengre benyttes og at estimatavvik regnskapsføres i oppstillingen over andre inntekter og kostnader. Endringen innebærer videre at forventet avkastning på pensjonsmidlene skal beregnes ved bruk av samme rente som ved diskontering. Sammenligningstall er omarbeidet.

Det er i 2013 ingen nye eller endrede tolkninger som vil ha vesentlig effekt på konsernregnskapet i inneværende eller fremtidige perioder.

På tidspunktet for fastsettelse av dette årsregnskapet var en relevant standard utgitt, men ikke trådt i kraft. Endringene i standarden og effekten av denne er omtalt nedenfor.

IFRS 11 Joint Arrangements
Standarden erstatter IAS 31og tillater ikke proporsjonal konsolidering for felleskontrollerte foretak (Jointly controlled entities). Endringen vil medføre at konsernets felleskontrollerte virksomheter Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS med datterselskaper, samt Dølen AS må regnskapsføres etter egenkapitalmetoden fra 2014. Dersom disse virksomhetene hadde blitt regnskapsført etter egenkapitalmetoden i 2013 hadde inntektene blir 45,2 mill. lavere, mens driftskostnadene hadde blitt 40,6 mill. lavere. Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden hadde blitt 1,3 mill. lavere.

Prinsipper for utarbeiding
Konsernregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk-kost regnskap, med unntak av for finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet, finansielle instrumenter tilgjengelig for salg som er regnskapsført til virkelig verdi, lån og fordringer og andre finansielle forpliktelser som er regnskapsført til amortisert kost. Konsernregnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste tusen, om ikke annet er angitt. Som følge av avrundingsdifferanser er det mulig at beløp og prosenter ikke summerer seg opp til totalsummen.

Konsolideringsprinsipper og ikke-kontrollerende eierinteresser
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Polaris Media ASA og alle selskaper der Polaris Media ASA har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ved endring i eierandel i et datterselskap uten tap av kontroll, regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Hvis konsernet mister kontrollen over et datterselskap, fraregnes dets eiendeler, gjeld, ikke-kontrollerende eierinteresser. Gjenværende investering på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap innregnes i resultatet.

Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytet måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets netto eiendeler. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen kostnadsføres når de påløper. Når virksomhet erverves i flere trinn verdsettes eierandeler fra tidligere kjøp på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget resultatføres. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egenkapital og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen.

Ikke-kontrollerende eierinteresse er et datterselskaps egenkapital som ikke direkte eller indirekte kan henføres til morselskapet Polaris Media ASA. Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultat og egenkapital er trukket ut og vist særskilt i resultatregnskapet og balansen.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Diskonteringsrenten fastsettes med utgangspunkt i renten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som reflekterer tidshorisonten for oppgjøret av pensjonsforpliktelsen. Forventet avkastning beregnes med den samme rente som er benyttet ved diskontering. Aktuarmessige gevinster og tap innregnes i andre inntekter og kostnader i den perioden de oppstår. Periodens netto pensjonskostnad presenteres som lønns- og personalkostnader. I oppstilling av konsernets finansiell stilling presenteres netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
De selskaper i konsernet som ikke har ytelsesbaserte ordninger yter innskudd til lokale pensjonsplaner. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper.

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler ervervet separat måles ved førstegangs innregning til anskaffelseskost. Kostnaden ved erverv av immaterielle eiendeler ved en virksomhetssammenslutning innregnes i balansen til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Utviklingskostnader innregnes i balansen i den grad de underliggende økonomiske forhold er identifiserbare og kontrolleres av konsernet slik at de representerer sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler.

Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over den økonomiske levetid og testes for verdifall dersom det foreligger indikasjoner på at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi. Avskrivningsmetode og periode vurderes årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller periode behandles som estimatendring.

Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes årlig eller ved indikasjon på verdifall, enten individuelt eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. Den økonomiske levetiden vurderes årlig i forhold til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares. 

Goodwill
Forskjellen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill inkludert i investeringens balanseførte verdi. Goodwill allokeres til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å ha fordel av synergieffekter av virksomhetssammenslutningen. Allokeringen av kost ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll. Allokeringen kan endres inntil avleggelse av årsregnskapet eller innen utløpet av en 12 måneders periode. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes for verdifall minst en gang i året.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler innregnes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Når deler av driftsmidler har vesentlig forskjellig brukstid og anskaffelsesverdi, regnskapsføres og avskrives de som separate driftsmidler. Varige driftsmidler som forringes i verdi, avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid. Dersom utrangeringsverdien er vesentlig hensyntas dette ved fastsetting av avskrivningsplanen. Gjenværende forventet utnyttbar levetid og forventet utrangeringsverdi vurderes årlig.

Aksjer i tilknyttet selskap
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av investeringen. Resultatet fra tilknyttede selskaper inkluderer avskrivinger og eventuelle nedskrivinger av merverdier, og innregnes i resultatregnskapet på egen linje under finansposter. Mottatt utbytte anses som tilbakebetaling av kapital og føres mot den balanseførte verdien. Regnskapet vil for enkelte tilknyttede selskap ikke være tilgjengelig når konsernet offentliggjør sin rapportering. I slike tilfeller estimeres resultatandelen.

Felleskontrollert virksomhet
Felleskontrollert virksomhet er økonomisk virksomhet regulert ved avtale mellom to eller flere deltakere slik at disse har felles kontroll over virksomheten. Aksjer i felleskontrollert virksomhet vurderes etter bruttometoden. Etter bruttometoden regnskapsfører deltaker sin andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Disse innarbeides linje for linje i regnskapet (proporsjonal konsolidering).

Prinsipper for inntektsføring
Annonseinntekter innregnes ved publisering og måles til virkelig verdi av vederlaget fratrukket rabatter. Løssalgsinntekter inntektsføres basert på leverte eksemplarer, fratrukket estimat for fremtidig retur. Abonnement forskuddsbetales og inntektsføres i takt med leveringen. Kampanjeprisreduksjoner fordeles likt over hver utgave i abonnementsperioden. Renteinntekter innregnes etter effektiv rente-metode og utbytte innregnes når rett til å motta betaling er etablert. Inntekter fra trykkerivirksomhet innregnes når tjenesten er utført.

Avsetninger
Konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan estimeres pålitelig.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. 

Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter klassifiseres i følgende kategorier: virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, holde til forfall, utlån og fordringer, tilgjengelig for salg og andre forpliktelser. Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg nedskrives når det er objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Det akkumulerte tapet som er innregnet direkte i egenkapitalen (differansen mellom anskaffelseskost og løpende virkelig verdi fratrukket nedskrivning som tidligere er innregnet i resultatet og eventuelle amortiseringsbeløp) fjernes fra egenkapitalen og innregnes i resultatet. Dersom den virkelige verdien av et gjeldsinstrument klassifisert som tilgjengelig for salg øker i en senere periode, og økningen objektivt kan knyttes til en hendelse som skjedde etter at nedskrivningen ble innregnet i resultatet, reverseres nedskrivningen over resultatet. Resultatført nedskrivning for en investering i et egenkapitalinstrument reverseres ikke over resultatet.

Rentebærende gjeld og rentebytteavtaler
Rentebærende gjeld balanseføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. Rentebytteavtaler er klassifisert som kontantstrømsikringer og verdsatt til virkelig verdi. Dersom sikringen oppfyller vilkårene for sikringsbokføring innregnes den effektive delen av gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet i andre inntekter og kostnader, mens den ineffektive delen innregnes i resultatet.

Utbytte
Utbytte innregnes som forpliktelse i balansen på det tidspunkt et slikt utbytte er godkjent av selskapets generalforsamling.

Aksjer
Aksjer som handles i et aktivt marked og som defineres som tilgjengelig for salg er balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader. Aksjer som ikke handles i et aktivt marked verdsettes til anskaffelseskost med fratrekk fra eventuelle nedskrivinger.

Offentlige tilskudd
Flere av konsernets datterselskaper mottar offentlig støtte i form av produksjonstilskudd (Pressestøtte). Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene. Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes over tilskuddsperioden og presenteres som andre driftsinntekter.

Fordringer
Kortsiktige og langsiktige fordringer er vurdert til amortisert kost ved hjelp av effektiv rentemetoden. På grunn av kort løpetid på kundefordringer og andre fordringer vil fordringene i praksis oppføres til pålydende med fradrag for forventet tap.

Leieavtaler
Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne, i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris.

Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden. Der konsernet er utleier, presenteres eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten inntektsføres lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere den operasjonelle leieavtalen er tillagt den utleide eiendelens balanseførte verdi, og blir kostnadsført i leieperioden på samme grunnlag som leieinntekten.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likvider omfatter kontanter og bankinnskudd.

Varelager
Varelager som i all hovedsak består av avispapir er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Legg til i min rapport

Note 3. Estimater og sentrale vurderinger

Bruk av estimat ved utarbeidelsen av årsregnskapet
Det er som en naturlig del av regnskapsavleggelsen benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig vurdering av goodwill, vurderinger i tilknytning til oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Sentrale vurderinger i anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper
Utarbeidelse av regnskap krever at ledelsen foretar vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Selv om estimatene og vurderingen er basert på ledelsens beste skjønn kan de faktiske resultater avvike fra disse estimatene og påkreve vesentlige justeringer til de angjeldende eiendeler og gjeld i fremtidige perioder. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Områder hvor estimater har stor betydning vil være;

Pensjonskostnader, ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler, se note 6
Beregning av pensjonskostnader og netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser (forskjellen mellom ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler) foretas på grunnlag av en rekke estimater og forutsetninger. Endringer i og avvik fra estimater og forutsetninger påvirker virkelig verdi av netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser. Endringer i diskonteringsrenten er den individuelle endringen som har størst betydning for fastsettelsen av pensjonskostnader og forpliktelse.

Nedskrivninger, se note 7
Konsernet har betydelige investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Goodwill, immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid vurderes for verdifall årlig eller når det foreligger indikatorer på nedskrivning. Andre eiendeler blir vurdert for verdifall når det foreligger indikasjoner på verdifall. Estimater av gjenvinnbare beløp av eiendeler må delvis baseres på ledelsens vurderinger, herunder å bestemme egnede diskonteringsrente, estimering av fremtidige resultater inkludert fall i opplag, utvikling i annonsemarkedet, papirpriser og antagelser om fremtidige konkurransesituasjon.

Legg til i min rapport

Note 4. Driftssegmenter

                 20132012                                              
Driftsinntekter    
Adresseavisen Gruppen 826 509847 139 
Polaris Media Nordvestlandet 413 055425 119 
Harstad Tidende Gruppen 265 549269 844 
Polaris Trykk 496 712539 381 
Andre 6 37120 043 
Eliminering -220 893-243 505 
Sum driftsinntekter 1 787 3041 858 023 
     
EBITDA    
Adresseavisen Gruppen 70 55324 278 
Polaris Media Nordvestlandet 32 41127 052 
Harstad Tidende Gruppen 8 174-5 172 
Polaris Trykk 116 350125 050 
Andre -33 982-18 869 
Sum EBITDA 193 506152 339 
     
EBIT    
Adresseavisen Gruppen 47 3532 951 
Polaris Media Nordvestlandet 24 99120 326 
Harstad Tidende Gruppen -779-14 933 
Polaris Trykk 55 23968 408 
Andre -46 317-37 253 
Sum EBIT 80 48739 499 
     
Anleggsmidler    
Adresseavisen Gruppen 239 951271 001 
Polaris Media Nordvestlandet 68 16372 740 
Harstad Tidende Gruppen 146 825159 263 
Polaris Trykk 364 583395 226 
Andre 372 237492 956 
Eliminering 262 86776 999 
Sum anleggsmidler 1 454 6251 468 186 
     
Omløpsmidler    
Adresseavisen Gruppen 401 170389 616 
Polaris Media Nordvestlandet 36 80157 343 
Harstad Tidende Gruppen 149 105141 723 
Polaris Trykk 183 279196 270 
Andre 686 455788 694 
Eliminering -1 078 614-1 060 402 
Sum omløpsmidler 378 197513 244 

 

Legg til i min rapport

Note 5. Driftsinntekter

                  20132012                                             
Annonseinntekter    
Papir 693 183746 718 
Internett 159 858152 463 
TV og Radio 5 8689 850 
Mobil 14 6426 512 
Sum annonseinntekter 873 551915 542 
     
Abonnementsinntekter    
Papir 430 789432 235 
Digitalt 8 9745 062 
Sum abonnementsinntekter 439 763437 296 
     
Løssalgsinntekter    
Papir 64 73870 193 
Digitalt 290647 
Sum løssalgsinntekter 65 02870 841 
     
Sum opplagsinntekter 504 791508 137 
     
Trykkeriinntekter 269 473300 568 
     
Øvrige inntekter    
Distribusjonstjenester 57 83552 764 
Pressestøtte 21 27419 285 
Husleie 8641 402 
Andre driftsinntekter 1) 59 51560 325 
Sum øvrige inntekter 139 489133 775 
     
Sum driftsinntekter 1 787 3041 858 023 

 1) Andre driftsinntekter består hovedsakelig av fakturagebyr, IT tjenester, samt salg av rettigheter.

Legg til i min rapport

Note 6. Pensjoner og pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler

Selskapene i konsernet har enten innskuddsbaserte eller ytelsesbasert pensjonsordninger. Alle pensjonsordningene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se note 19 for nærmere beskrivelse av pensjoner til ledende ansatte.

Konsernets ansatte deltar i AFP-ordningen som gir deltakerne en pensjonsytelse som er et livsvarig påslag til den ordinære pensjonsordningen. Ordningen finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende bedriftene og er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Den gamle AFP ordningen ble lukket i 2010, men vil ha pensjonister i ordningen fram til og med 2015 og de deltakende bedriftene må betale premier til dette tidspunktet. Konsernet har avsatt for forventede fremtidige premier knyttet til denne ordningen. Det er per i dag ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne noen forpliktelse for den nye AFP ordningen og kontingent blir derfor resultatført på samme måte som innskuddspensjoner. Kontingent fastsettes av LO/NHO ordningen.

Pensjonsforutsetninger er fastsatt med utgangspunkt i NRS veiledning for pensjonsforutsetninger per 31. august 2013 da det ikke har skjedd endringer i forutsetninger frem til årsskiftet som påvirker pensjonskostnad og forpliktelse i vesentlig grad.

Konsernet har valgt å benytte markedsrenten for foretaksobligasjoner av høy kvalitet (OMF) ved fastsettelse av diskonteringsrenten. Ved beregning av forpliktelsen er følgende sentrale forutsetninger lagt til grunn:

  

          20132012                                                        
Diskonteringsrente 4,10%3,9% 
Forventet avkastning 4,10%3,9% 
Lønnsregulering 3,75%3,50% 

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Nedenfor vises utdrag fra de benyttede tabeller. Tabellen viser forventet gjenstående levealder og sannsynlighet for hhv. død og uførhet innen ett år for ulike aldersgrupper.

Forventet gjenstående levealderFødselsår 1963Fødselsår 1993                                                                 
AlderMannKvinneMannKvinne 
2064,168,069,43,4 
4046,350,149,753,6 
6027,730,130,434,1 
8011,214,112,516,1 
      
DødssannynlighetFødselsår 1963Fødselsår 1993 
AlderMannKvinneMannKvinne 
200,03 %0,01 %0,02 %0,01 % 
400,06 %0,04 %0,06 %0,04 % 
600,49 %0,34 %0,45 %0,30 % 
805,08 %3,57 %4,55 %3,13 % 
      
Uføresannsynlighet     
AlderMannKvinne   
200,13 %0,16 %   
400,21 %0,35 %   
601,48 %1,94 %   
80NANA   
      

Avgang for nådd alderspensjon er 8% for aldersgruppen 20-24 år som avtrappes lineært ned til 0% for 51-åringer og eldre.

 

 Pensjonskostnad                    20132012                                                                  
Årets pensjonsopptjening 26 59333 301 
+Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) 2 062-6 154 
+Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 1065 461         
+Administrasjonskostnader 3 5040 
+Periodisert arbeidsgiveravgift 1 4581 584 
Pensjonskostnad ytelsespensjon 33 72434 192 
Medlemsinnskudd fra ansatte -7 505-7 538 
Omstillingskostnader relatert til pensjon 057 236 
Pensjonskostnad innskuddbasert pensjonsplan 9 52310 165 
Andre pensjonskostnader 8 1225 805 
Totale pensjonskostnader i resultat 43 86399 860 
Aktuarmessige gevinster og tap (-) innregnet i egnkapitalen -92 115135 852 
     
Antall aktive 683724 
Antall pensjonister 485442 

   

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:2013  2012                      
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:Fondert Ufondert Sum Fondert  UfondertSum  
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1647 94356 717704 660734 99683 133818 128 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening25 70988426 59332 36693533 301 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen24 7521 96126 71324 0132 42826 441 
Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring)02 0622 062-6 15400 
Aktuarmessige gevinster og tap90 0096 76596 774-112 835-10 615-123 450 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-26 676-12 851-39 527-24 443-19 139-43 582 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12761 73655 537817 274647 94356 717704 660 
 
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.1670 3510670 351618 7030618 703 
Forventet avkastning på pensjonsmidler26 607026 60730 768030 768 
Aktuarmessige gevinster og tap13 424013 424-5 6910-5 691 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-25 8310-25 831-23 6840-23 684 
Administrasjonskostnader-5 9240-5 924-9660-966 
Premieinnbetalinger47 665047 66551 220051 220 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12726 2910726 291670 3500670 350 
 
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)35 44555 53790 983-22 40756 71734 310 
Arbeidsgiveravgift3 3377 31810 6551 4537 4668 920 
Avsetning gammel AFP ordning02 6132 61303 8073 807 
Avsetning pensjoner omstillingskostnader047 17947 179056 71156 711 
Avsatte midler til ufonderte ordninger 1)0-10 995-10 9950-10 100-10 100 
Netto pensjonsforpliktelse/midler 31.1238 783101 652140 434-20 953114 60193 648 
Pensjonsmidler i balansen  16 201  50 608 
Pensjonsforpliktelser i balansen  156 635  144 256 
Netto pensjonsforplikelser i balansen  140 434  93 648 

 1) Til dekning av usikret pensjonsordning er det satt av 5,953 mill. på sperret bankkonto. Dette er presentert under bankinnskudd.

 

Akkumulerte estimatavvik i andre inntekter og kostnader96 098                                    
Herav erfaringsavvik-2 530 
Herav ny tabell for levealder (K2013)93 331 

  

Pensjonsmidlene er investert i følgende instrumenter per 31.12              20132012                                              
Obligasjoner  71,1 %59,5 % 
Eiendom 2,7 %3,8 % 
Aksjer 19,9 %24,2 % 
Annet 6,3 %12,5 % 
Sum 100 %100 % 
Faktisk avkastning på pensjonsmidlene foregående år 7,65 %6,68 % 

 

Historisk informasjon 20132012201120102009
Brutto pensjonsforpliktelser (sikret og usikret) 817 274647 943819 808791 634747 172
Brutto pensjonsmidler 726 291670 350618 703591 051565 929
Netto pensjonsforpliktelse/-midler 90 983-22 407201 105200 583181 243
       
       
SensitivitetDiskonteringsrenteLønnsvekstPensjonsregulering
Endring i % er prosentpoeng0,5 %-0,5 %1 %-1 %1 %-1 %
Pensjonsforpliktelse (PBO)-4 %4 %10 %-9 %6 %-5 %
Periodens pensjonskostand-7 %8 %6 %-5 %5 %-5 %

 


 
                       20142013                                                                       
Utbetalinger pensjoner (Forventet)(Faktisk) 
Forventet premie for sikrede ordninger 54 50647 665 
Forventet betalinger usikrede pensjoner 4 80212 851 
Forventet betalinger innskuddspensjon 9 5239 523 
Øvrige pensjoner (ny AFP ordning) 8 1228 122 
Pensjoner omstillingstiltak P2015 10 3859 532 
Egenandel ansatte -7 505-7 505 
Sum 79 83280 188 
Legg til i min rapport

Note 7. Immaterielle eiendeler og goodwill

2013GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrigeEgenutvikletSum                  
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1457 062236 31340 37558 92716 897809 573 
Tilgang i året0003 3363 3666 702 
Avgang i året000000 
Utrangering000-8 801-70-8 871 
Reklassifisering00010 1006 28016 380 
Anskaffelseskost 31.12.457 062236 31340 37563 56226 473     823 784 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1051 808031 0434 61887 469 
Periodens avskrivninger013 229013 0946 91433 237 
Periodens nedskrivninger3 27203020373 610 
Avgang000-4270-427 
Utrangering000-8 801-70-8 871 
Reklassifisering0002 7788323 609 
Akkumulerte avskrivninger 31.123 27265 03730237 68612 330118 627 
Bokført verdi 31.12453 790171 27640 07325 87514 144705 157 
        
2012GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrigeEgenutvikletSum 
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1473 769236 31340 37532 79810 351793 606 
Tilgang i året0003 3789 48212 860 
Avgang i året-16 70700-1200-16 827 
Utrangering000-309-670-979 
Reklassifisering00023 179-2 26620 913 
Anskaffelseskost 31.12.457 062236 31340 37558 92716 897809 573 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1038 235017 6801 78657 702 
Periodens avskrivninger013 573012 1743 50229 249 
Periodens nedskrivninger000000 
Avgang000000 
Utrangering000-309-670-979 
Reklassifisering0001 49701 497 
Akkumulerte avskrivninger 31.12051 808031 0434 61887 469 
Bokført verdi 31.12457 062184 50540 37527 88412 279722 105 

 

Nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid.
Det er ved regnskapsavslutningen for tredje kvartal 2013 gjennomført en nedskrivingstest for goodwill og merkenavn. Nedskrivingstesten er gjennomført ved at det er beregnet et gjenvinnbart beløp for hver av de kontantstrømsgenererende enhetene. Som gjenvinnbare beløp er det lagt til grunn bruksverdi beregnet med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer fra forretningsområdenes godkjente budsjetter og langtidsplaner for perioden 2014-2018. Etter denne perioden er kontantstrømmene ekstrapolert med en konstant nominell vekstrate på. 2,5 % (2,5 %) som tilsvarer inflasjonsforventningen.

Den benyttede neddiskonteringsrente har tatt utgangspunkt i langsiktig risikofri rente med tillegg av et risikopåslag. Det er benyttet en WACC etter skatt på 6,1 % (6,5 %) og en WACC før skatt på 7,1-7,6 % (7,1–8,2 %). I WACC er det benyttet en Small Cap premie på 2,5 %. Som følge av at selskapets aksje er lite likvid er det ved fastsettelse av Beta benyttet et gjennomsnitt fra en peer group.

Polaris Media eier gjennom datterselskaper 50% av aksjene i Norsk Avisdrift AS og NorPost Midt-Norge AS. På bak grunn av at virksomheten i NorPost Midt-Norge AS er besluttet avviklet fra 1.1.2014 og at resultatene i Norsk Avisdrift AS over en lengre periode ikke har vært tilfredsstillende, har Polaris Media i tredje kvartal valgt å nedskrive alle merverdier (goodwill og merkevare) i dette selskapet. I tillegg til merverdiene er det foretatt en nedskrivning av maskiner og utstyr i NorPost Midt-Norge AS. Samlede effekter av nedskrivninger i.f.b.m. Norsk Avisdrift AS/Nor-Post Midt-Norge AS utgjør 4 mill.

I forbindelse med nedskrivningstesting av goodwill har konsernet gjennomført sensitivitetsanalyser. Konsernet mener at ingen endringer i noen av nøkkelforutsetningene for nedskrivning innenfor et rimelig mulighetsområde, vil medføre at regnskapsført verdi av noen av de kontantgenererende enhetene overstiger gjenvinnbart beløp.

Legg til i min rapport

Note 8. Varige driftsmidler

2013                           Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum                                    
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 913 85191 4598 4671 013 778 
Tilgang i året 84 4153 067087 482 
Avgang i året -12 20700-12 207 
Utrangering -46 154-1430-46 297 
Reklassifisering -16 83800-16 838 
Anskaffelseskost 31.12 923 06894 3838 4671 025 918 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 560 57540 5540601 128 
Periodens avskrivninger 70 4813 837074 318 
Periodens nedskrivninger 2 004002 004 
Avgang -9 49700-9 497 
Utrangering -46 154-1430-46 297 
Reklassifisering -3 15200-3 152 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 574 25844 2480618 505 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 3721 3071 0342 341 
Bokført verdi 31.12 348 43948 8297 433404 701 
       
2012 Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum 
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 992 600232 11911 4521 236 171 
Tilgang i året 57 9664 329062 295 
Avgang i året -9 287-134 650-2 985-146 922 
Utrangering -116 86300-116 863 
Reklassifisering -10 574-10 3380-20 913 
Anskaffelseskost 31.12 913 84191 4598 4671 013 768 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 605 483108 6460714 129 
Periodens avskrivninger 72 54511 050083 595 
Periodens nedskrivninger 0000 
Avgang -1 027-77 2100-78 237 
Utrangering -116 86300-116 863 
Reklassifisering 436-1 9320-1 496 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 560 57540 5540601 128 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 4301 8261 0343 290 
Bokført verdi 31.12 352 83749 0807 433409 350 

 

Driftsmiddelgruppen maskiner og driftsløsøre omfatter i hovedsak maskiner knyttet til konsernets trykkerivirksomhet. Oppstillingen omfatter både kjøpte driftsmidler og driftsmidler fra merverdiallokeringer. Driftsmidlenes avskrives med utgangspunkt i følgende satser; Maskiner og driftsløsøre 6,67-25 %, Bygg og anlegg 5-10%. Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler utgjør henholdsvis 5,9 mill. og 43,4 mill. (3,0 mill. og 25,7 mill. for 2012). Konsernet har ingen vesentlige leieavtaler som er klassifisert som finansielle leieavtaler. Se note 14 for informasjon om pantstillelser knyttet til konsernets driftsmidler. 

Konsernet har i fjerde kvartal 2012 klassifisert eiendelen i selskapet Nordre Gate 1-3 AS som holdt for salg. Intensjonen er å selge selskapet i løpet av første halvår 2014. I forbindelse med klassifiseringen som holdt for salg er det ikke innregnet gevinst eller tap i oppstillingen over andre inntekter og kostnader. Konsernet har inngått en avtale om kjøp av en ny brukt presse til Polaris Trykk Trondheim AS. Per 2013 var det foretatt delbetalinger på 39,7 mill. og disse er klassifisert som kjøp av driftsmidler selv om endelig levering skjer medio 2014.

 
Legg til i min rapport

Note 9. Datterselskap

Tabellen nedenfor viser hoveddatterselskapene og de vesentlige datter- og datterdatteselskapenei konsernet. Konsernet har i tillegg til disse selskapene 19 mindre dattedatterselskaper. En total oversikt over selskapenefinnes i årsrapporten. De viktigste tilknyttede selskapene og felleskontrollerte virksomhetene går frem av note 10.

  Anskaffelses
tidspunkt
ForretningskontorEierandel                                                                                                                     
Adresseavisen Gruppen ASDatter01.10.2008Trondheim100,0 % 
Adresseavisen ASDatterdatter01.10.2008Trondheim100,0 % 
Sør-Trøndelag ASDatterdatter15.08.1991Orkanger100,0 % 
Fosna-Folket ASDatterdatter15.12.1986Brekstad100,0 % 
Trønderbladet ASDatterdatter15.01.1996Melhus100,0 % 
Innherreds Folkeblad og Verdalingen ASDatterdatter15.01.1999Verdal100,0 % 
Adresseavisens Telefontjenester ASDatterdatter09.03.1999Trondheim100,0 % 
Adressa Bud ASDatterdatter29.03.2001Trondheim100,0 % 
Brønnøysunds Avis ASDatterdatter01.10.2008Brønnøysund68,9 % 
Adressa ASDatterdatter05.03.1981Trondheim100,0 % 
Stjørdalingen ASDatterdatter01.12.1999Stjørdal100,0 % 
Polaris Media Nordvestlandet ASDatter02.04.2009Trondheim100,0 % 
Sunmørsposten ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100,0 % 
Romsdals Budstikke ASDatterdatter02.04.2009Molde100,0 % 
Nordvest Distribusjon ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100,0 % 
Harstad Tidende Gruppen ASDatter01.10.2008Harstad100,0 % 
Harstad Tidende ASDatterdatter01.10.2008Harstad100,0 % 
Troms FolkebladDatterdatter01.10.2008Finnsnes100,0 % 
Mediehuset iTromsø ASDatterdatter01.10.2008Tromsø95,6 % 
Framtid i Nord ASDatterdatter01.10.2008Nordreisa99,9 % 
Harstad Tidende Multimedia ASDatterdatter01.10.2008Harstad100,0 % 
Nordavis ASDatterselskap01.10.2008Alta83,7 % 
Polaris Trykk ASDatter01.10.2008Trondheim100,0 % 
Polaris Trykk Trondheim ASDatterdatter01.01.1999Trondheim100,0 % 
Polaris Trykk Harstad ASDatterdatter01.10.2008Harstad100,0 % 
Polaris Trykk Ålesund ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100,0 % 
Polaris Eiendom ASDatter01.10.2008Trondheim100,0 % 
Johan Tillers vei 1-5 ASDatterdatter01.10.2008Trondheim100,0 % 
Nordre Gate 1-3 ASDatterdatter01.10.2008Trondheim100,0 % 
Legg til i min rapport

Note 10. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

Tilknyttede selskap

Merverdianalyse                      FINN.noAvisa NordlandHitra-FrøyaØvrigeSum                                               
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 7 06412 0371 9329 70830 741 
Goodwill 028 7654 0085 94838 721 
Solgt -6370-1 530-1 846-4 013 
Anskaffelseskost 6 42740 8024 41013 81065 449 
        
2013       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 48 6393 4201 31459953 972 
Avskriving identifiserbare merverdier 0-88700-887 
Årets resultatandel 48 6392 5331 31459953 085 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 88 44839 7035 94016 809150 901 
Årets resultatandel 48 6392 5331 31459953 085 
Utbytte -27 041-4 978-600-440-33 060 
Balanseført verdi 31.12 110 04637 2576 65417 615171 570 
        
        
2012       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 43 3974 38299766249 439 
Årets resultatandel 43 3974 38299766249 439 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 65 23141 5536 92914 796128 521 
Tilgang i perioden 0001 1121 112 
Årets resultatandel 43 3974 38299766249 439 
Utbytte -20 180-6 232-1 3370-27 749 
Egenkapitalføringer 00-6490-649 
Innbetalt/tilbakebetalt egenkapital 000234234 
Balanseført verdi 31.12 88 44839 7035 94016 804150 901 

 

Konsernets eier 10,12% i FINN.no. Eierandel er regnskapsført som tilknyttede selskap da konsernet har betydelig innflytelse og aksjonærbeskyttelse gjennom aksjonæravtale.

Felleskontrollerte virksomheter
Nr 1 Adressa-Trykk Orkanger AS er en felleskontrollert virksomhet med forretningssted Orkanger i Sør-Trøndelag kommune. Selskapet ble ervervet 29.07.2007 og er eid av Polaris Trykk Trondheim AS og Nr 1 Trykk AS. Selskapet utfører trykking av aviser og er et strategisk samarbeid for trykkeritjenester mellom Polaris Media og Amedia. I tillegg eier konsernet 50% i Dølen AS som utgir avisa Dølen i Gudbrandsdalen. Disse virksomhetene er inkludert i konsernregnskapet med følgende eliminerte tall: 

Nr 1 Trykk Orkanger AS         20132012                                                                       
Driftsinntekter 48 43252 063 
Driftsresultat 1 0937 187 
Resultat etter skatt -1 6864 104 
Sum eiendeler 51 26665 463 
Sum gjeld  50 79063 300 
     
Dølen AS 20132012 
Driftsinntekter 2 9082 855 
Driftsresultat 283236 
Resultat etter skatt 295229 
Sum eiendeler 3 3273 009 
Sum gjeld 1 5531 531 

 

 

Legg til i min rapport

Note 11. Investeringer i andre aksjer og andeler

          20132012                     
Verdi per 1.1 67 70728 363 
Tilgang 12 23939 562 
Verdiendringer 7 429-218 
Verdi per 31.12 87 37567 707 
     
Verdiendring over andre inntekter og kostnader 7 429-218 
     
Oversikt over aksjer og andeler    
Trønder-Avisa AS 17 83617 836 
Sparebank1 SMN 8 6025 162 
Cxense AS 54 75038 250 
Andre aksjer 6 1876 459 
Sum aksjer i andre selskaper 87 37567 707 

 

Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som tilgjengelige for salg og er bokført til virkelig verdi.

Legg til i min rapport

Note 12. Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser

2013     NoteNivåTilgjengelig
for salg
Virkelig verdi
over total
resultatet
Utlån og
fordringer
Amortisert
kost
Sum           
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 0002 8072 807 
Investeringer i aksjer og andeler 111,379 6657 7100087 375 
Andre langsiktige fordringer 22 004 152 4 152 
Fordringer  22 00168 7330168 733 
Bankinnskudd   00196 3600196 360 
Sum finansielle fordringer   79 6657 710369 2462 807459 428 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,142 1 2200345 645346 865 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00038 26538 265 
Leverandørgjeld 13,14 00081 78281782 
Annen kortsiktig gjeld 17 000329 597344 003 
Sum finansiell gjeld   01 2200795 289796 509 
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      3 440 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      - 1 220 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      79 669 
          
2012 NoteNivåTilgjengelig
for salg
Virkelig verdi
over total
resultatet
Utlån og
fordringer
Amortisert
kost
Sum  
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 00010 75010 750 
Investeringer i aksjer og andeler 111,362 2645 4430067 707 
Andre langsiktige fordringer 22 004 73304 733 
Fordringer  22 00190 6740190 674 
Bankinnskudd   00306 4120306 412 
Sum finansielle fordringer   62 2645 443501 8190580 276 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14205 3810391 491396 872 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00078 24378 243 
Leverandørgjeld 13,14 00089 52689 526 
Annen kortsiktig gjeld 17 000325 983325 983 
Sum finansiell gjeld   05 3810885 243890 624 
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      5 443 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      -5 381 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      62 264 

 

Legg til i min rapport

Note 13. Gjeld, risiko mv.

Konsernet vurderer regelmessig kapitalstrukturen og risikoprofil. Konsernet har over tid hatt en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Gjennom strategiske satsinger kan dette endres ved å ta opp langsiktige lån, kjøpe tilbake egne aksjer eller regulere utbytteutbetalinger. Kjøpet av Edda Medias medievirksomhet på Nordvestlandet i 2009 representerte en slik endring. I forbindelse med kjøpet ble konsernets rentebærende langsiktige gjeld økt og egenkapitalen redusert, men kjøpet var i tråd med konsernets strategi om langsiktighet og utvikling av kjernevirksomheten.

Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling, nedbetaling av gjeld og utdeling til selskapets aksjonærer. Mindre beløp er avsatt til langsiktige aksjeplasseringer, mens øvrig fri likviditet er plassert i bank.

Det er også et ønske å sikre og opprettholde sterk kredittrating for konsernet, og være i en posisjon med finansiell handlekraft. Dette for å gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og gjennom dette øke verdien til aksjonærene.

De fleste selskapene i konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor til en hver tid utestående på konsernkontoen. 

Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av langsiktige lån samt en trekkfasilitet på 80 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning inkludert andel av kontantbeholdning i felleskontrollerte virksomheter på 196,36 mill. Likvidene tilsvarer 10,7% av selskapets eiendeler.

Konsentrasjon av kredittrisiko i forhold til kundefordringer er begrenset fordi konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Se note 22 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Lånevilkår
Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøpet av virksomhetene på Nordvestlandet. I.h.h.t. låneavtalen er vilkårene for lånet betinget av:

1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5% per 31.12.
2) Netto rentebærende gjeld (NIBD) skal være lavere enn fire ganger EBITDA justert for utbytte fra tilknyttede selskaper.

Polaris Media har med virkning fra 1.1 2014 endrede lånevilkår med Sparebank 1 SMN. Med bakgrunn i solid likviditet og kontantstrøm er lånets løpetid og nedbetalingsplan endret fra juli 2018 til juli 2024. Avdrag per kvartal er redusert fra 18 til 8 mill. All gjeld er betalt på forfall og konsernet er ikke i brudd med noen lånevilkår. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 2012 og 2013 framgår av tabellen nedenfor.

  20132012                                                                       
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen 346 865396 872 
Fratrukket virkelig verdi på rentebytteavtale -1 220-5 381 
Kortsiktig rentebærende gjeld (neste års avdrag) 38 26578 140 
Bankinnskudd -196 360-306 412 
Netto rentebærende gjeld som i låneavtalen 187 549163 219 
     
12 måneders rullerende EBITDA 193 506229 720 
Utbytte fra tilknyttede selskaper 33 06028 000 
EBITDA som i låneavtalen 226 566257 720 
     
Netto rentebærende gjeld (NIBD) / EBITDA 0,80,6 
     
Krav til egenkapital    
Bokført egenkapitalandel per 31.12.2012 42,7 %41,8 % 
Minimumskrav lånevilkår (covenant) 32,5 %32,5 % 
Margin til lånevilkår (%-poeng) 10,2 %9,3 % 

 

En oversikt over konsernets største langsiktige låneengasjement framgår av tabellen nedenfor.

     20132012
LåntakerOpprinnelig lånebeløpSaldo 31.12.2013Avdrag (kvartal)AvdragRentekostnadRentekostnad
Polaris Media ASA575 000335 90417 96971 87513 54417 763
Polaris Trykk Harstad AS20 0004 5005002 000336347
Nordavis AS4 3002 36510843288121
Nr 1 Trykk Orkanger AS57 50038 3339583 8331 7471 846
Sum656 800381 10219 53578 14015 71520 077

 

Forfallsstruktur låneengasjement201420152016201720182019
Polaris Media ASA32 00032 00032 00032 00032 00032 000
Polaris Trykk Harstad AS2 0002 000500000
Nordavis AS432432432432432432
Nr1 Adressa Trykk Orkanger AS (50%)3 8333 8333 8333 8333 8333 833
Sum avdragsbetaling år38 26538 26536 76536 26536 26536 265
Restgjeld 31.12.342 837304 571267 806231 541195 275159 010

 

Lånet i Nordavis har en løpetid til 2020, mens Nr1 Adressa Trykk Orkanger AS har en løpetid til 2023.  

Rentesikring
Polaris Media ASA inngikk i 2009 en 5 års rentebytteavtale (swap) med Sparebank1 SMN for en andel av hovedstolen på 575 mill. med en fastrente på 3,6 %. Rentebytteavtalene er definert som kontantstrømsikring etter IAS 39 og verdsatt til virkelig verdi. Avtalen regnskapsføres over andre inntekter og kostnader. Per 31.12.2013 er ca. 68 % av lånets saldo dekket av denne rentebytteavtalen. Avtalen utløper i april 2014. Den resultatførte andelen av tapet på rentebytteavtalen i 2013 framgår av tabellen nedenfor. 

Rentebytteavtale 20132012 
Resulatført i regnskapet 4 439 3 628 
     
Virkelig verdi 31.12 - 1 220- 5 381 
Virkelig verdi 01.01 -5 381- 6 758 
Andre inntekter og kostnader 4 161 1377 
      
Effekter av renteendring (+/- 1%) 20132012 
Resultat (+/-) 502939 
Egenkapital 502919 
     
Finansposter         20132012                                                                
Resultatandel tilknyttede selskaper 53 08549 439 
     
Finansinntekt    
Renteinntekt 8 0147 131 
Mottatt aksjeutbytte 341569 
Gevinst realisasjon av aksjer 1 2497 262 
Andre finansinntekter 1 0351 154 
Sum finansinntekt 9 414106 117 
     
Finanskostnad    
Tap realisasjon aksjer 960 
Andre finanskostnader 1 5792 011 
Sum andre finanskostnader 1 6752 011 
Renter lån 15 71518 534 
Resultatført rentebytteavtale 4 4393 628 
Rentekostnad 3 6063 835 
Ikke eliminert renter første til tredje kvartal  8 767 
Sum rentekostnad 23 76034 764 
     
Netto finansposter 37 065118 781 

1) Den 15. desember 2012 ble aksjene i Industriveien 13 Trondheim AS solgt med en gevinst på 97,3 mill.
2) Konsernet har i 2012 implementert ikke tidligere bokførte rente- og provisjonsinntekter fra konsernkontoordningen på 28, 2 mill.
    Av dette ble 3,1 mill. resultatført i 2012, mens 25,1 mill. ble ført mot egenkapitalen (alle tall før skatt).

Operasjonelle leieavtaler
Finansielle forpliktelser består av inngåtte innkjøps- og leieavtaler av langsiktig karakter. De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene som er oppgitt er antatt leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum. Konsernets avtaler består i hovedsak av husleieavtaler, avtaler om drift, support og vedlikehold av fagsystemer samt avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff.     

 

ÅrHusleie avtalerIT relaterte forpliktelserAndre finansielle forpliktelser       Sum                                                                                                                                                                                                                              
201433 48018 61412 41564 510 
201545 5451 07960347 227 
201644 76954211145 421 
201744 226241044 468 
Etter 2017305 13000305 130 
Sum473 15020 47713 129                 506 756 

 

De største leieavtalene gjelder Polaris Trykk AS og Adresseavisen AS. Polaris Trykk AS har en 10 års leieavtale i Industriveien 13, mens Adresseavisen harr en avtale om leie av Industriveien frem til innflytting i bygg på Verfsgata 2. Etter flytting har Adresseavisen en 15 leieavtale i Verfsgata 2.

Legg til i min rapport

Note 14. Pantstillelser og garantiansvar

Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper fremgår av tabellen nedenfor. Konsernets øvrige lån er sikret i pant i det enkelte selskaps eiendeler. For nærmere informasjon, se note 13.

Pantesikret gjeld                                20132012                                                                                                                                               
Langsiktig gjeld i Polaris Media ASA 335 904408 730 
Pantesikret gjeld per 31.12 335 904408 730 
     
Adresseavisen Gruppen AS                  201 958             201 958 
Harstad Tidende Gruppen AS                  240 786             240 786 
Polaris Trykk AS                  322 157             322 157 
Polaris Media Nordvestlandet AS                  119 618             119 618 
Polaris Eiendom AS                  122 837             122 837 
Sum 1 007 3561 007 356 
     
Garantiansvar 20132012 
Garantier konsernselskaper 81 31581 315 
Sum 81 31581 315 

 

Legg til i min rapport

Note 15. Annen driftskostnad

                  20132012                                                                              
Distribusjonskostnader 144 135147 009 
Salg og reklamekostnader 101 801109 368 
Telefon, porto, TV lisenser 20 07021 657 
Reisekostnader 32 25634 807 
Kostnader transportmidler 2 9112 741 
IT og kontorkostnader 55 38152 547 
Drift bygninger og driftsmidler 95 68773 694 
Tap på fordringer 3 4043 957 
Annen driftskostnad 55 44758 065 
Sum 511 093503 845 

 

Legg til i min rapport

Note 16. Varekostnad

                 20132012                                                                         
Trykking og innkjøp råvarer 165 699186 278 
Innkjøpt redaksjonelt stoff 44 99646 724 
Andre varekostnader 42 23355 472 
Varekostnad 252 928288 474 

 

Legg til i min rapport

Note 17. Annen kortsiktig gjeld

               20132012                                                                         
Skyldig offentlige avgifter 76 47479 127 
Forskuddsbetalt abonnement 108 42399 651 
Feriepenger 76 34374 734 
Annen kortsiktig gjeld 68 35672 471 
Annen kortsiktig gjeld 329 597325 983 

 

Legg til i min rapport

Note 18. Skattekostnad

              20132012                                                                                
Betalbar skatt 16 01629 438 
Endring i utsatt skatteforpliktelse 4 612-23 158 
Skattekostnad på ordinært resultat 20 6276 280 
     
Årets betalbare skatt 16 01629 438 
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag -1 609-4 759 
Betalbar skatt i balansen 14 40724 679 
     
Avstemming    
Ordinært resultat før skatt 117 553158 283 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 28 % 32 91544 319 
Ikke fradragsberettigede kostnader 4 2442 526 
Ikke skattepliktige inntekter -883-26 794 
Effekt av endret skattesats -7850 
Resultatandel fra tilknyttede selskaper -14 864-13 771 
Skattekostnad på ordinært resultat 20 6276 280 
     
Skatteeffekter av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 1 0701 187 
Anleggsmidler 8 3908 187 
Pensjonsforpliktelse 41 14336 860 
Avsetninger 5 8666 715 
Aksjer og andre verdipapirer 56041 
Underskudd til fremføring 18 71319 958 
Ikke balanseført utsatt skattefordeler -2 506-2 650 
Sum skatteeffekt av fordeler 73 23570 299 
     
Forpliktelse    
Omløpsmidler 1 399283 
Anleggsmidler 86 25098 418 
Forskuddsbetalt pensjonspremie 5 01611 964 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 92 666110 664 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) -19 430-40 365 
     
Som fordeler seg som følger    
Utsatt skattefordel 62 66252 033 
Utsatt skatt 82 09292 398 
Netto utsatt skatt -19 430-40 365 

 

Legg til i min rapport

Note 19. Lønn og godtgjørelser

 

  20132012                                                              
Lønn og feriepenger 678 838708 4951) 
Arbeidsgiveravgift 89 35788 572 
Pensjonskostnader 43 86399 8602) 
Annen personalkostnad 17 71816 438 
Sum 829 776913 365 
Gjennomsnittlig antall ansatte (unntatt avisbud) 9781 031 
     
Kostnader til revisor er fordelt som følger 20132012 
Lovpålagt revisjon 1 4171 617 
Andre attestasjonstjenester 19063 
Skatterådgivning 453545 
Andre tjenester utenfor revisjonen 642182 
Sum 2 7022 406 

1) Herav omstillingskostnader 19,6 mill.    2) Herav omstillingskostnader 57,2 mill.

I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

2013 Antall aksjerLønnPrestasjons 
basert lønn1
Pensjon2Annen
godtgjørelse
Sum             
Konsernsjef Per Axel Koch     152 2742 73601 0543164 106 
Adm. dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 0741 98402171592 360 
Sjefredaktør Adresseavisen, Arne Blix 2 1 5401 97801 4361743 588 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 2801 72402011612 087 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 2801 85402911592 304 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth 2801 90001881902 278 
         
2012 Antall aksjerLønnPrestasjons
basert lønn
PensjonAnnen
godtgjørelse
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 137 2742 5722001 2013064 279 
Adm dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 0741 9221501951982 465 
Sjefredaktør Adresseavisen, Arne Blix 1 5401 93401 4631753 571 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 2801 6391252451812 190 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 2801 6081212541782 160 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth 3 2801 595133220142              2 090 

 

1) For prestasjonsbasert lønn til ledende ansatte, se redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2013. Konsernledelsen har for året 2012 frasagt seg sin prestasjonsbaserte lønn. Prestasjonsbasert lønn for 2012 gjelder 2011 og er utbetalt i 2012.

2) Tallene for pensjon er basert på aktuarberegninger. Som følge av overgangen til revidert pensjonsstandard er tall for 2012 omarbeidet. I forbindelse med forlengelse av Arne Blix sitt åremål som sjefredaktør i Adresseavisen er det avtalt at han fratrer stillingen som sjefredaktør når den forlengede åremålskontrakten utløper i september 2016. I den forbindelse er sannsynlighet for uttak av førtidspensjon økt fra 10% til 50%. Dette medfører en engangskostnad på 2,352 mill. i 2013 og gir en samlet pensjonskostnad i 2013 på 3,788 mill. for Arne Blix. Nedgang i pensjon på øvrige ledende ansatte skyldes endringer i aktuartekniske forutsetninger.

3) Tiltrådte 1. mai 2012

Tilleggspensjon:
Alle ledende ansatte deltar i selskapenes kollektive pensjonsordninger, og alle foruten konsernsjef har en innskuddsbasert ordning på 12 % for lønn over 12 G. Det er for konsernsjef og sjefredaktør i Adresseavisen AS avtalt tilleggspensjon på henholdsvis 66% og 33% av lønn utover 12 G. Pensjonsgrunnlaget per 1. januar ved uttak av tilleggspensjon, er 2,6 mill. for konsernsjef Per Axel Koch og 1,924 mill. for sjefredaktør Arne Blix. Videre regulering baseres på gjennomsnittlig årslønnsvekst for henholdsvis konsern og Adresseavisen, uavhengig av lønnsutviklingen for konsernsjef og sjefredaktør. Ved uttak skal tilleggspensjon G-reguleres så lenge ytelsene løper.

Førtidspensjon:
Polaris Media ASA og konsernsjef Per Axel Koch, samt Adresseavisen AS og sjefredaktør Arne Blix, har en gjensidig rett til å kreve førtidspensjonering ved fylte 60 år. Konsernsjefen har opptjent rett til førtidspensjon dersom han skulle slutte i Polaris Media ASA før fylte 60 år, mens sjefredaktør i Adresseavisen har krav på en forholdsmessig andel av førtidspensjon hvis han slutter i Adresseavisen AS før fylte 60 år. Førtidspensjonen skal utgjøre 70 % av lønn frem til 67 år og skal reduseres dersom lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere, inntekt som selvstendig næringsinntekt og eventuelle utbetalinger fra pensjonsordninger i ansettelsesforhold og folketrygd overstiger pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon. Pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon tilsvarer full lønn. Ved uttak skal førtidspensjon reguleres med den generelle lønnsregulering i Polaris Media og Adresseavisen.

Konsernsjef har etterlønnsordning hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i inntil 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom arbeidsforholdet avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen. Til sikring av konsernsjefens pensjonsforpliktelse er det avsatt 5,9 mill. på sperret bankkonto.

 

 

Utbetalt styrehonorar:Antall aksjer20132012                                                            
Styreleder Bernt Olufsen 44181730 
Styremedlem Kristine Landmark (nestleder) 213168 
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 273150 
Styremedlem Lars Svensson 203150 
Styremedlem Trond Berger 4 213150 
Styremedlem Bente Rathe 168150 
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 15890 
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg280158150 
Styremedlem ansattrepresentant Bjørn Sletvold280158150 
Varamedlem ansattrepresentant Merete Amdam Holand280158125 
Styrets nestleder Marit Arnstad (fratrådt) 4590 
Styremedlem Lennart Foss (fratrådt) 10131 
Styremedlem ansattrepresentant Gudrun Gulldahl (fratrådt) 073 
Styreleder Kaare Gisvold (fratrådt)79 618193338 
Valgkomite    
Leder valgkomiteen Roar Arntzen 1010 
Medlem valgkomiteen Anne Breiby 100 
Jacob A. Møller (ny)    
Leder valgkomiteen Berit Rian (fratrådt) 2070 
Totalt 2 1581 993 

 4) Konsernet har mottatt faktura på styrehonorar fra Schibsted ASA.

For enkelte personer inngår også honorar ved deltakelse i kompensasjonskomite og revisjonsutvalg. For redegjørelse av styregodtgjørelse, se eierstyring og selskapsledelse.

 

 

 

 

 

 

Legg til i min rapport

Note 20. Nærstående parter

Som nærstående part betraktes tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet, se note 10. Nedenfor er det listet opp transaksjoner med FINN.no AS og den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. Konsernet har i tillegg et samarbeid med Schibsted om blant annet betalingsløsning for nett, annonsering (Storby) og redaksjonelt innhold, men dette samarbeidet anses ikke å være med nærstående part.

Foruten dette foregår det vesentlig kjøp og salg mellom selskapene i konsernet. Dette er hovedsakelig trykking av avis, fellestjenester innen regnskap/økonomi/personal, IT-tjenester, distribusjonstjenester, husleie og eiendomsdrift. Alle transaksjoner med datterselskap er eliminert i konsernregnskapet. 

Kontanter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter. Konsernet har pr. 31. desember 2013 et lån på 5,6 mill. (50% er inkludert i konsernregnskapet på grunn av regnskapsføring etter bruttometode) til den felleskontrollert virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS.  

Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter. For ytelser til ledelsen, se note 19.  

          20132012                                                            
FINN.no AS                      
Salg til nærstående part 33 20630 212 
Kjøp fra nærstående part 9 10911 378 
Fordring på nærstående part 36388 
Gjeld til nærstående part 8261 160 
     
Nr1 Adressa Trykk Orkanger    
Salg til nærstående part 1 3011 424 
Kjøp fra nærstående part 6 6857 579 
Fordring på nærstående part 2 89012 559 
Gjeld til nærstående part 480730 

 

Legg til i min rapport

Note 21. Aksjonærforhold

Morselskapet har per 31.12.13 en aksjekapital på kr 48 926 781 fordelt på 48 926 781 antall aksjer pålydende kr 1. Polaris Media ASA eier 62 800 egne aksjer per 31.12.13.

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling. Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst 3/4 flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Resultat per aksje i 2013 er kr 1,98 (3,11). Foreslått utbytte i morselskapet Polaris Media ASA for 2013 er kr 1,75 pr. aksje, tilsammen 85 622.

De største aksjonærene i selskapet per 31.12.13 var:

NavnAntall aksjerProsent                                                                                                            
SCHIBSTED ASA             14 172 95229,0 % 
NWT MEDIA AS             12 930 00026,4 % 
MUST INVEST AS               7 188 76414,7 % 
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS               5 584 50811,4 % 
SOFELL AS               1 005 3842,1 % 
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE                   931 1061,9 % 
GYLDENDAL ASA                   924 0001,9 % 
HARSTAD SPAREBANK                   823 9361,7 % 
AMBLE INVESTMENT AS                   415 4590,8 % 
PARETO AS                   292 3800,6 % 
Sum 10 største aksjonærer44 268 48990,5 % 
Øvrige aksjonærer4 658 2929,5 % 
Sum48 926 781100,0 % 
Legg til i min rapport

Note 22. Kundefordringer og andre fordringer

                      20132012                                          
Langsiktige fordringer       
Billån, boliglån og andre lån til ansatte 2 7863 071 
Andre langsiktige fordringer 1 3661 662 
Sum 4 1524 733 
     
Kundefordringer    
Kundefordringer til pålydende 31.12 146 812167 345 
Avsetning til tap 31.12 -4 170-4 681 
Bokført verdi kundefordringer 142 641162 664 
     
Avsetning til tap 01.01 -4 681-3 921 
Endring avsetning til tap 511-760 
Avsetning til tap 31.12 -4 170-4 681 
     
Faktisk kostnadsførte tap i året 3 8503 240 
     
Andre kortsiktige fordringer    
Andre kortsiktige fordringer1 25 48225 597 
Fordringer på felleskontrollert virksomhet 6102 417 
Sum 26 09228 015 
     
     
Aldersfordeling kundefordringer    
Ikke forfalt 112 174122 299 
0 - 30 dg 25 53133 442 
30 - 60 dg 4 2835 746 
60 - 90 dg 1 4182 257 
90 > dg 3 4053 601 
Sum
 146 812167 345 

1) Andre fordringer består periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder. 

 

Legg til i min rapport

Note 23. Restruktureringskostnader

Polaris Media har i fjerde kvartal 2012 gjennomført bemanningstilpasninger. Bemanningen vil bli redusert med over 100 årsverk og gjennomføres ved bruk sluttpakker og gavepensjon. Kostnadene er resultatført som lønnskostnader og pensjonskostnader. Kostnad for sluttpakker utgjør 26,2 mill. og er inkludert i kortsiktig gjeld. Gavepensjoner utgjør 51,2 mill. og er inkludert i pensjonsforpliktelser.

 

Legg til i min rapport

Note 24. Betingede utfall

I forbindelse med en kontroll av avgiftsoppgaven for 2010 har Skattekontoret fattet vedtak om at beregningsgrunnlaget for merverdiavgift ved salg av e-aviser til papiravisabonnenter skal fastsettes høyere enn det faktiske vederlag som er avtalt. Omtvistet beløp er uvesentlig, men Polaris Media er prinsipielt uenig i Skattekontorets tolkning av regelverket og har valgt å stevne staten. Polaris Media vant saken i tingsretten og lagmannsretten. Saken er påanket og Høyesteretts ankeutvalg har i januar 2014 tillatt at saken fremmes for høyesterett.

Legg til i min rapport