Kontantstrømoppstilling for konsernet

Tall i 1.000 NOK                             20132012       
Driftsresultat (EBITDA) 193 506152 339(1
Justert for    
Betalt skatt -24 679-24 164 
Endring kundefordringer 21 825-2 415 
Endring varelager 6691 728 
Endring leverandørgjeld -7 758-14 953 
Endring forskuddsbetalte abonnementer 8 7726 867 
Endring i offentlig gjeld -2 6536 106 
Endring feriepenger 1 6091 192 
Pensjon  -45 43411 072(1
Endring i avsetninger og andre tidsavgrensninger -4 02255 477(1
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 141 835193 249 
     
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
Netto driftsinvesteringer(2 -90 986-74 978 
Finansielle investeringer -12 957-41 146 
Salg av datterselskap 0173 833 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -103 94357 709 
     
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
Nedbetaling av lån -77 778-80 537 
Mottatte renter 8 01432 211(3
Betalte renter -23 760-35 399 
Innbetaling av ny egenkapital 0628 
Mottatt utbytte 33 40127 418 
Utbetalt utbytte -85 622-85 560 
Øvrige finansieringsaktiviteter -2 198-709 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -147 944-141 948 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 306 412197 401 
Netto kontantstrøm -110 052109 010 
Kontanter knyttet til eiendeler holdt for salg 3 0911 612 
Kontantbeholdning ved periodens slutt 4)196 360306 412 

1) Omstillingskostnader for 2012 på 77,4 mill. er inkludert i postene pensjon med 51,2 mill. og endring i tidsavgrensninger, 26,2 mill.
2) Investering i ny brukt presse på Heimdal utgjør 39,7 mill. for 2013.
3) I fjerde kvartal 2012 ble 25 mill. i renter fra tidligere år relatert til konsernkontoordningen ført over egenkapitalen.
4) Av kontantbeholdningen er 5,9 mill. innestående på sperret bankkonto

 

Legg til i min rapport