Aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i Polaris Media ASA er per 31.12.2013 48 926 781 fordelt på 48 926 781 aksjer pålydende kr. 1.

Resultat per aksje og utbytte

Resultat per aksje i 2013 er kr. 1,98 (3,11). Styret foreslår at det for 2013 utbetales et utbytte på kr. 1,75 (1,75) per aksje.

Kursutvikling

Aksjene i Polaris Media er notert på Oslo Børs (i 2013 på OB Standard). Ved inngangen til 2013 var aksjekursen kr 26,00. Ved utgangen av 2013 var aksjekursen 25,50. Høyeste aksjekurs i 2013 var kr. 28,00. Det ble gjennomført 76 (97) handler i aksjen.

Utbyttepolitikk

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Utbytte skal være stabilt over tid og normalt utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets eget kapitalbehov er dekket.

Tilbakekjøp av aksjer

Generalforsamlingen har gitt Polaris Medias styre fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 10 prosent av aksjene i selskapet. Begrunnelsen for vedtaket er at selskapet skal ha fleksibilitet og handlefrihet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven og verdipapirloven gir anledning til, herunder å kunne tilby aksjekjøpsprogram for ansatte i konsernet, oppgjør i forbindelse med erverv av virksomhet m.v. Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene som erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis NOK 1 og NOK 60 per aksje. Styret har benyttet denne fullmakten i 2013 til å kjøpe tilbake 62 800 aksjer til kurs 25,00. Aksjene skal brukes til aksjeprogram for ansatte. Polaris Media ASA eier per 31.12.2013 62 800 egne aksjer.

Styret har også fullmakt til å utstede nye aksjer i selskapet begrenset kun til rettede emisjoner mot selskapets og konsernets ansatte i forbindelse med aksjeprogram for ansatte. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2014, dog senest 30. juni 2014. Fullmakten er ikke benyttet i 2013.

Stemmerettsbegrensninger

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling.

Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst ¾ flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Aksjonæroversikt

Per 31.12.2013 var det 876 aksjonærer i selskapet mot 820 per 31.12.2012.

Følgende eier mer enn 1% av selskapets aksjekapital per 31.12.2013:

AksjonærAntall aksjerAndel av 10 størsteAndel av alleType eierLand
SCHIBSTED ASA14 172 95232,0 %29,0 %COMPNOR
NWT MEDIA AS12 930 00029,2 %26,4 %COMPNOR
MUST INVEST AS7 188 76416,2 %14,7 %COMPNOR
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS5 584 50812,6 %11,4 %COMPNOR
SOFELL AS1 005 3842,3 %2,1 %COMPNOR
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS931 1062,1 %1,9 %COMPNOR
GYLDENDAL ASA924 0002,1 %1,9 %COMPNOR
HARSTAD SPAREBANK823 9361,9 %1,7 %COMPNOR
Sum 10 største43 560 65098,4 %   
Sum alle48 926 781 89,0 %  
Legg til i min rapport